MEMORY STUDIES: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

 • Світлана Миколаївна Осіпчук НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86772

Анотація

Статтю присвячено змісту основних понять історії пам’яті, таких як «пам’ять», «колективна пам’ять», «ідентичність» тощо. Автор аналізує історію виникнення головних методологічних засад цього напряму досліджень, базованих на соціологічному підході до вивчення пам’яті, а також вплив психоаналітичній традиції.

Посилання

 1. Артюх В. Дещо про політику історичної пам’яті / В. Артюх // Експерт. Сумський аналітичний журнал. — 2006. — №14. — С. 56–60.
 2. Беньямин В. О понятии истории / В. Беньямин // Новое литературное обозрение. — 2000. — № 46. — С. 81–90.
 3. Бурдье П. Социология политики / Бурдье П. — М. : Socio-Logos, 1993 — 336 с.
 4. Васильев А. Г. Современные memory studies и трансформация классического наследия / А. Г. Васильев // Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории. — М. : Кругъ, 2008. — С. 19–49.
 5. Вельцер Х. История, память и современность прошлого : [Электронный ресурс] / Х. Вельцер // Неприкосновенный запас. — 2005. — № 2–3 (40–41). — Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html
 6. Гобсбаум Е. Вступ: Винаходження традицій / Е. Гобсбаум // Винайдення традицій / За ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейнджера. — К. : Ніка-Центр, 2005. — С. 12–28.
 7. Гриневич В. Історія Другої світової війни у сучасній історіографії та політичній боротьбі / В. Гриневич // Український гуманітарний огляд. — К. : Критика, 2005. — Вип. 11. — С. 9–29.
 8. Грінченко Г. Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам’яті СРСР і ФРН часів холодної війни: монографія / Грінченко Г. — Х. : НТМТ, 2010. — 336 с.
 9. Джадт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? / Т. Джадт //Ab Imperio. — 2004. — № 1. — С. 41–71.
 10. Евграфова С. М. Память и общество: лингвистические и психологические аспекты / С. М. Евграфова // Память и общество. — Казань : Мастер-лайн, 2001. — С. 173–188.
 11. Зерубавель Я. Смерть памяти и память смерти: Масада и Холокост как исторические метафоры / Я. Зерубавель // История и коллективная память. — М. : Мосты культуры, 2008. — С. 193–231.
 12. Карлова В. Особливості відновлення історичної пам’яті українського народу у контексті аналізу досвіду постсоціалістичних країн : [Електронний ресурс] / В. Карлова // Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління На-
 13. ціональної академії державного управління при Президентові України. — 2008. — Вип. 1. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/ 2008-01/V_Karlova.pdf
 14. Касьянов Г. Danse macabre, голод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті — початок 2000-х) / Касьянов Г. — К. : Наш час, 2010. — 271 с.
 15. Климчук М. «Паст енд презент»: винахідники традицій / М. Климчук // Винайдення традиції / За ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейнджера. — К. : Ніка-Центр, 2005. — С. 6–11.
 16. Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / Коннертон П. — К. : Ніка-Центр, 2004. — 184 с.
 17. Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «Евреи» / Лиотар Ж.-Ф. — СПб., 2001. — 187 с.
 18. Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст / Нагорна Л. — К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 405 с.
 19. Нора П. Всемирное торжество памяти : [Електронний ресурс] / П. Нора // Неприкосновенный запас. — 2005. — № 2–3 (40–41). — Режим доступу : http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html
 20. Нора П. Проблематика мест памяти / П. Нора // Франция — память. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — С. 17–50.
 21. Руткевич А. М., Психоанализ, история, травмированная «память» / А. М. Руткевич // Феномен прошлого. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. — С. 221–250.
 22. Тощенко Ж. Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния : [Электронный ресурс] / Ж. Т. Тощенко // Новая и новейшая история. — 2000. — №4. — Режим доступа : http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM
 23. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память / М. Хальбавкс : [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. — 2005. — №2-3(40-41). — Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html
 24. Хаттон П. Х. История как искусство памяти / Хаттон П. Х. — СПб. : Владимир Даль, 2004. — 424 c.
 25. Эткинд А. Время сравнивать камни. Постреволюционная культура политической скорби в современной России / А. Эткинд // Ab Imperio. — 2004. — № 2. — С. 33–76.
 26. Alexander Jeffrey C. Towards a Theory of Cultural Trauma : [Електронний ресурс] / Alexander Jeffrey C. // Режим доступу : http://research.yale.edu/ccs/alexander/articles/2002/alexander_trauma.pdf
 27. Finkelstein N. The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering / Finkelstein N. — London : Verso Books, 2000 — 150 p.
 28. Giesen B. National Identity as Trauma: The German Case / B. Giesen // Myth and Memory in the Construction of Community. — Bruxelles: Bo Strath, 2000. — P. 227–248.
 29. Himka J.-P. How Many Perished in the Famine and Why Does It Matter? : [Електронний ресурс] / J.-P. Himka // Brama. — 2008. — Feb, 2. — Режим доступу : http://www.brama.com/news/press/2008/print/080202himka_famine.html
 30. Khazanov A. Whom to Mourn and Whom to Forget? (Re)constructing Collective Memory in Contemporary Russia / A. Khazanov // Totalitarian Movements and Political Religions. — 2008. — Vol. 9. — No. 2–3. — P. 293–310.
 31. Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire / P. Nora // Representations. — 1989. — No. 26 (Special Issue: Memory and Counter-Memory). — P. 7–24.
 32. Porat D. Attitudes of the Young State of Israel toward the Holocaust and Its Survivors: A Debate over Identity and Values / D. Porat // New Perspectives on Israeli History. — New York University, 1991. — P. 157–174.
 33. The Holocaust Encyclopedia. — Yale University Press, 2001. — 816 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Осіпчук, С. М. (2016). MEMORY STUDIES: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Сторінки історії, (34). https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86772

Номер

Розділ

Статті