Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Вимоги до оформлення статей у збірнику наукових праць «Сторінки Історії»

  До рецензування допускаються лише статті, оформлені відповідно до («Контрольного списку для перевірки матеріалу перед надсиланням» і «Правил для авторів»), які не викликали зауважень та заперечень на етапі первинного контролю редакційної колегії. Статті оформлені не за правилами до розгляду прийматись не будуть.

  У разі зауважень на етапі первинного контролю статтю відхиляють або повертають авторові для доопрацювання та вдосконалення.

  Статті, в яких два і більше авторів приймаються до розгляду лише за умови, якщо кожен співавтор письмово засвідчить, за які фрагменти тексту несе особисту відповідальність. Статті з чотирма і більше співавторами до розгляду прийматись не будуть.
 • Поширені причини відмови:
  а) в статті порушено принципи академічної доброчесності;
  б) стаття не містить наукової новизни;
  в) стаття як наукове дослідження є неповною або неправильно структурованою;
  г) у статті недостатньо переконливо описано дослідницьку частину, з якої не повністю зрозуміло, яку методологію пропонує автор;
  д) стаття містить висновки, не підкріплені фактами й аргументами, або такі, що суперечать чинному законодавству України;
  е) виклад матеріалу не відповідає науковому стилю мовлення.
 • Контрольний список для перевірки матеріалу перед надсиланням

  Статтю раніше не було опубліковано (будь-якою мовою) окремо чи як частину іншої праці, також вона зараз не проходить рецензування в іншому журналі, збірнику матеріалів конференції, колективній монографії тощо.
  Текст відповідає вимогам до структури та оформлення, розміщеним у підрозділі «Правила для авторів».
  Файл збережено в форматі .doc, .rtf або .docx, текст набрано без штучних переносів у словах.
  Усі таблиці та рисунки мають номер і назву, які розташовано у відповідних місцях тексту, а в тексті є посилання на кожну таблицю й кожен рисунок, наприклад: (Рис. 1).
  Кожен рисунок додається у форматі .tiff, .jpg, .png, .psd з роздільною здатністю принаймні 300 dpi (файли називаються за прізвищем автора та номером ілюстрації, наприклад: petrenko_rys1.jpg).
  Посилання на кожне використане джерело інформації (зокрема й при таблицях та рисунках) проставлено коректно.
  Вторинні посилання допускаються лише в разі втрати оригіналу джерела, про що має бути окремо зазначено в роботі.
 • Правила для авторів
  Подані наукові статті повинні містити такі елементи:

  Вступ

  актуальність теми дослідження;
  загальна постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  формулювання гіпотези дослідження;
  аналіз історіографічної бази даної проблеми з обов’язковим урахуванням останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
  виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (наукова новизна дослідження);
  джерельна база та методологія дослідження;
  постановка мети й завдань для верифікації авторської гіпотези.
  Виклад основного матеріалу дослідження

  Висвітлюються фактичні результати дослідження, а також їх авторська інтерпретація.

  Висновки

  Висновки мають, не повторюючи викладеного в основній частині матеріалу, дати відповідь на завдання, поставлені в роботі з зазначенням міри, в якій авторську гіпотезу було підтверджено або спростовано.

  Складовою висновків є окреслення перспектив подальших розвідок у даному напрямку.
 • Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. Втім, з урахуванням вимог наукометричних баз Scopus і Web of Science, вихідні дані архівних і музейних джерел включаються не до загального списку використаних матеріалів, а до підрядкових посилань та оформлюються відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне Посилання. Загальні положення та правила складання» К. : УкрНДНЦ, 2016. С. 13–15.

  Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. Нижче наведена детальна інструкція.
  Приклади джерел та літератури

  Якщо матеріали, на які посилається автор, мають DOI – він обовязково вказується у списку літератури.

  Цитування:

  Якщо ви використовуєте пряму цитату від автора, вам слід:

  узяти її в лапки;
  в дужках зазначити автора, дату та номер сторінки, з якої було взято цитату.
  Якщо ви користуєтеся цитатою з веб-сайту або веб-сторінки, яка не містить номерів сторінок, вам не потрібно їх вказувати.

  Цитати, довші, ніж дві рядки, слід виносити в окремий абзац.

  Якщо ви хочете вставити довгу цитату (понад два рядки), але не хочете включати весь текст, ви можете видалити непотрібний текст і замінити його на «…».

  Приклад:

  Як зазначає Сміт (2004): «Математика забезпечує потужну універсальну мову та інструментарій для абстракції, узагальнення та синтезу … Це дає нам змогу досліджувати природу Всесвіту і розвивати нові технології, які допомогли б нам контролювати та опанувати наше навколишнє середовище, і змінити життєвий рівень» (с. 11).

  Архівні джерела:

  Підрядкове посилання

  Протоколы заседаний Духовного собора за 1857 г. // ЦДІАК України (Центр. держ. іст. архів України в м. Києві). Ф. 128. Оп. 1 КДС. Спр. 403. 528 арк.

  Порядок розміщення елементів у статті:

  Шифр УДК (обов’язково)
  Прізвище та ініціали автора
  Місце роботи українською мовою
  Прізвище та ініціали автора латиницею
  Місце роботи англійською мовою
  Назва статті українською мовою
  Назва статті англійською мовою
 • Анотація українською мовою (до 500 знаків з пробілами).

  Анотація повинна мати форму скороченого вступу до статті, тобто починатися з одного – двох речень, котрі окреслюють попередній контекст дослідження проблеми, містити коротке формулювання постановки проблеми та робочу гіпотезу, навколо якої будується розв’язання цієї проблеми.

  Ключові слова українською мовою (від 5 до 8)
  Реферат англійською мовою (від 1800 знаків з пробілами).
  Реферат має включати постановку проблеми, характеристику основної теми, актуальності й наукової новизни дослідження, мету роботи, ключові методи, використані в ній, а також висновки в концентрованій формі. Текст реферату має містити ключові слова.

  Ключові слова англійською мовою (від 5 до 8)
  Текст статті
  Список використаних матеріалів в алфавітному порядку
  References (Транслітерований латиницею список використаних матеріалів у тому самому порядку, що й в основному).
  В квадратних дужках додається переклад назви книги чи статті. Вказується також мова оригіналу, наприклад: (in Ukrainian). Увага! Для видань, які мають офіційну назву англійською, наводиться саме вона.

  Тексти українською мовою транслітеруються згідно з Постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (https://slovnyk.ua/translit.php)

  Тексти російською мовою – за системою Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html)

  Тексти білоруською мовою – згідно з «Инструкцией по транслитерации фамилий и собственных имен граждан Республики Беларусь при включении их персональных данных в регистр населения, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. N 288»

  Окремо подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, контактний телефон.
  За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.
 • Статті та інформацію про авторів надсилайте на офіційну пошту журналу history.pages.kpi@gmail.com
  Інформація про оплату за публікацію статей в збірнику наукових праць «Сторінки Історії»:
  Оплата за публікацію статей з розрахунку: одна комп’ютерна сторінка – 60 грн. При розрахунку виходять з параметрів вказаних у вимогах до оформлення наукових статей.
  Оплата здійснюється після підтвердження редакцією публікації статті у збірнику.
  Про оплату статей обов’язково повідомити редакцію збірника, надіславши відскановану квитанцію про оплату.

Керівництво для авторів

Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. Нижче наведена детальна інструкція.
Приклади джерел та літератури

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.