Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі RTF
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом; поля: ліворуч та праворуч – 2,5 см, зверху – 2,5 см, знизу – 3,5 см.
 • Посилання у тексті робляться у квадратних дужках [1, c.5], список джерел і літератури (повний бібліографічний опис) – наприкінці статті.
  1. Потрібна рецензія кандидата або доктора наук, а для аспіранта також рецензія наукового керівника.
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Подані в редакцію наукові статті повинні мати визначені ВАК України (постанова №7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України") такі необхідні елементи:
 1. Високий науковий рівень.
 2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.
 3. У статті повинні міститись такі елементи:
   • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
   • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
   • формулювання цілей статті (постановка завдання);
   • виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
   • висновки, зроблені в результаті дослідження, і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.