Про журнал

До збірника увійшли наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу.

Головна мета видання: сприяння розвитку української історичної науки та впровадження її досягнень у навчальний процес з підготовки висококваліфікованих істориків.

Основні завдання:

– відображення результатів науково-дослідної, науково-практичної та експериментальної діяльності вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі історії;
– ознайомлення історичного співтовариства з результатами досліджень професорсько-викладацького складу кафедри історії ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– апробація досліджень аспірантів і здобувачів;
– формування наукової складової університетського середовища та пропаганда основних досягнень університетської науки;
– надання «майданчика» для наукових дискусій, обміну думками з актуальних питань історичної науки;
– консолідація вузівського історичного співтовариства;
– обмін досвідом викладання історичних наук;
– впровадження в історичну науку міждисциплінарних і прикладних досліджень;
– поширення інноваційних та передових методів і методик викладання історії.

Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково посилаючись на автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Автори, що розміщують статті, дають згоду на право видання та розміщення статті на відповідних електронних ресурсах, згідно чинного законодавства.

Автори висловлюють особисту думку, яка не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії, і несуть відповідальність за достовірність наведених фактів та відомостей. 

Рік заснування:
1989

Періодичність:
Двічі на рік

Проблематика:
Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки

ISSN (print):
№ 2307-5244

ISSN (online):
№ 2411-0647

Наукометричні бази:
DOAJ
EBSCO
IndexCopernicus
Web of Science

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 24239-14079 ПР від 07 листопада 2019

Внесення до переліку фахових видань України з історичних наук
Внесення до категорії “А” рішенням Атестаційної колегії МОН № 886 від 02.07.2020 р.

Галузь – 032. Історія та археологія.

Мова видання:
Українська, російська, англійська

Засновники:
КПІ ім. Ігоря Сікорського. Кафедра історії

Голова редакційної колегії:
Костилєва С.О., доктор історичних наук, професор кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний секретар:
Кізлова А.А., доктор історичних наук, доцент кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Технічний редактор:
Перга Ю.М., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Видавець:
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” 37, Берестейський проспект, Київ, 03056, Україна. Тел.: (044) 454-90-23