КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В. В. ТАРНОВСЬКОГО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

Автор(и)

 • І. С. Синельник

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86714

Анотація

У статті висвітлюється культурно-освітня діяльність Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського у другій половині ХХ ст. Автор розглядає різні форми і методи роботи музею з відвідувачами, робить висновок про їхню залежність від ідеологічних аспектів розвитку суспільства.

Посилання

 1. Андрущенко Т. Сучасний музей. Який він? / Т. Андрущенко // Образотворче мис- тецтво. — 2000. — № 3–4. — С. 23.
 2. Арендар Г. Якби не війна / Г. Арендар // Чернігівські відомості. — 1994. — 23 ве- ресня. — С. 4.
 3. Баско Л. Науково-освітня робота: пошук і перспектива / Л. Баско // Музей на ме- жі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. — Дніпропетровськ, 1999. — С. 149–151.
 4. Державний архів Чернігівської області. — Ф.Р- 2124. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 1.
 5. Там само. — Спр. 4. — Арк. 2.
 6. Там само. — Спр. 25. — Арк. 19.
 7. Там само. — Спр. 41. — Арк. 5.
 8. Там само. — Вступ. — Арк. 6.
 9. Там само. — Спр. 174. — Арк. 2.
 10. Там само. — Спр. 230. — Арк. 17–19.
 11. Там само. — Спр. 374. — Арк. 8.
 12. Там само. — Спр. 489. — Арк. 16.
 13. Зайченко В. Датовані гапти з колекції Чернігівського історичного музею / В. Зай- ченко // Образотворче мистецтво. — 1990. — № 2. — С. 16–19.
 14. Линюк Л. Музей Чернігівської губернської вченої архівної комісії / Л. Линюк // Родовід. — 1996. — Число 14. — С. 39–44.
 15. Половникова С. Музей українських старожитностей ім. В. В. Тарновського / С. По- ловникова // Родовід. — 1996. — Число 2. — С. 36.
 16. Поточний архів Чернігівського історичного музею. — Звіт ЧІМ за 1989 рік. — Арк. 8.
 17. Там само. — Звіт ЧІМ за 1992 рік. — Арк. 10.
 18. Там само. — Звіт ЧІМ за 1996 рік. — Арк. 15.
 19. Рега Н. Музей на переломі століть / Н. Рега, Я. Штиркало // Музей на межі ти- сячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. — Дніпропетровськ, 1999. — С. 153–155.
 20. Рутинський М. Музеєзнавство: Навч. посіб. / М. Рутинський, О. Стецюк. — К., 2008. — 428 с.
 21. Ситий І. Міські печатки Лівобережної України ХVІІ—ХVІІІ ст. із збірки ЧІМ. Каталог / [упоряд. Ситий І.]. — Львів — Чернігів, 1995 — 24 с.
 22. Черненко О. Виставка ХІV Археологічний з’їзд в Чернігові (доісторичний період) / О. Черненко // Скарбниця української культури: [зб. наук. праць]. — Вип. 11. — Черні- гів, 2009. — С. 148–150.
 23. Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського у 60–80-х роках ХХ сто- ліття: спогади працівників / [авт. тексту І. Синельник] // Сіверянський літопис. — 2005. — № 2–3. — С. 71–72.
 24. Чернявська Н. Нагорода зобов’язує / Н. Чернявська // Деснян- ська правда. — 1973. — № 143. — 21 лип. — С. 4.
 25. Юренева Т. Музееведение / Т. Юренева. — М., 2004. — 560 с. 26. Юхневич М. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике / М. Юхневич. — М., 2001. — 233 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Синельник, І. С. (2016). КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В. В. ТАРНОВСЬКОГО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. Сторінки історії, (34). https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86714

Номер

Розділ

Статті