КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В. В. ТАРНОВСЬКОГО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

Автор(и)

  • І. С. Синельник

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86714

Анотація

У статті висвітлюється культурно-освітня діяльність Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського у другій половині ХХ ст. Автор розглядає різні форми і методи роботи музею з відвідувачами, робить висновок про їхню залежність від ідеологічних аспектів розвитку суспільства.

Посилання

Андрущенко Т. Сучасний музей. Який він? / Т. Андрущенко // Образотворче мис- тецтво. — 2000. — № 3–4. — С. 23.

Арендар Г. Якби не війна / Г. Арендар // Чернігівські відомості. — 1994. — 23 ве- ресня. — С. 4.

Баско Л. Науково-освітня робота: пошук і перспектива / Л. Баско // Музей на ме- жі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. — Дніпропетровськ, 1999. — С. 149–151.

Державний архів Чернігівської області. — Ф.Р- 2124. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 1.

Там само. — Спр. 4. — Арк. 2.

Там само. — Спр. 25. — Арк. 19.

Там само. — Спр. 41. — Арк. 5.

Там само. — Вступ. — Арк. 6.

Там само. — Спр. 174. — Арк. 2.

Там само. — Спр. 230. — Арк. 17–19.

Там само. — Спр. 374. — Арк. 8.

Там само. — Спр. 489. — Арк. 16.

Зайченко В. Датовані гапти з колекції Чернігівського історичного музею / В. Зай- ченко // Образотворче мистецтво. — 1990. — № 2. — С. 16–19.

Линюк Л. Музей Чернігівської губернської вченої архівної комісії / Л. Линюк // Родовід. — 1996. — Число 14. — С. 39–44.

Половникова С. Музей українських старожитностей ім. В. В. Тарновського / С. По- ловникова // Родовід. — 1996. — Число 2. — С. 36.

Поточний архів Чернігівського історичного музею. — Звіт ЧІМ за 1989 рік. — Арк. 8.

Там само. — Звіт ЧІМ за 1992 рік. — Арк. 10.

Там само. — Звіт ЧІМ за 1996 рік. — Арк. 15.

Рега Н. Музей на переломі століть / Н. Рега, Я. Штиркало // Музей на межі ти- сячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. — Дніпропетровськ, 1999. — С. 153–155.

Рутинський М. Музеєзнавство: Навч. посіб. / М. Рутинський, О. Стецюк. — К., 2008. — 428 с.

Ситий І. Міські печатки Лівобережної України ХVІІ—ХVІІІ ст. із збірки ЧІМ. Каталог / [упоряд. Ситий І.]. — Львів — Чернігів, 1995 — 24 с.

Черненко О. Виставка ХІV Археологічний з’їзд в Чернігові (доісторичний період) / О. Черненко // Скарбниця української культури: [зб. наук. праць]. — Вип. 11. — Черні- гів, 2009. — С. 148–150.

Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського у 60–80-х роках ХХ сто- ліття: спогади працівників / [авт. тексту І. Синельник] // Сіверянський літопис. — 2005. — № 2–3. — С. 71–72.

Чернявська Н. Нагорода зобов’язує / Н. Чернявська // Деснян- ська правда. — 1973. — № 143. — 21 лип. — С. 4.

Юренева Т. Музееведение / Т. Юренева. — М., 2004. — 560 с. 26. Юхневич М. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике / М. Юхневич. — М., 2001. — 233 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті