ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (квітень — грудень 1918 р.)

Автор(и)

 • Л., Ю. М., І. Жванко, Стрілець

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86666

Анотація

У статті, написаній на переважно невідомих архівних документах центральних і обласних архівів України, висвітлюється політика Української держави у сфері соціального забезпечення біженців — жертв Першої світової війни.

Посилання

 1. Антонишин А. П. Поділля в добу Гетьманату П. Скоропадського. — Автореф. дис. … канд. іст. наук. / Антонишин А. П. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010.
 2. Байлема Т. М. Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 рр. (На матеріалах Подільської губернії). — Автореф. дис. … канд. іст. наук. / Байлема Т. М. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.
 3. Бюллетень Комитета Юго-Западного фронта. — 1917.
 4. Вільне слово. — 1918. 3. Волинська газета. — 1918. — 11 вересня.
 5. Гай-Нижник П. П. Український Державний банк: історія становлення (1917–1918 рр.) / Гай-Нижник П. П. — К. : Б/в., 2007.
 6. Державний архів Житомирської обл. — Ф. Р-2399. — Оп. 1. — Спр. 1.
 7. Державний архів Харківської обл. — Ф. 4. — Оп. 184. — Спр. 391.
 8. Там само. — Ф. 18. — Оп. 21. — Спр. 241.
 9. Там само. — Ф. 18. — Оп. 21. — Спр. 243.
 10. Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріа- ли / Жванко Л. М. — Х. : ХНАМГ, 2009.
 11. Жванко Л. Ґенеза нормативно-правової бази біженства у роки Першої світової війни: український вимір / Л. Жванко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 23. — Ужгород : Говерла, 2009. — С. 5–17.
 12. Жванко Л. Перша світова війна і проблеми польських біженців в Україні (1914–1918 рр.) / Л. Жванко // Res Historica. — Lublin : Wydawnictwo uniwersytety Marii Curie-Sklodowskiey, 2010. — T. 30. — S. 79–108.
 13. Жванко Л. 1918 рік та Україна: врегулювання проблеми біженців // Rок 1918 w Europie Srodkowo-Wschodniej. — Biaіystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaіystoku, 2010. — S. 600–614.
 14. Жванко Л. Підготовка до реевакуації біженців «Великої війни» за гетьманства П. Скоропадського (квітень — грудень 1918 р.) / Л. Жванко // Історія України. Малові- домі імена, події, факти. — Київ : Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 306–317.
 15. Жванко Л. Проблеми реевакуації польських біженців за доби Української Народ- ної Республіки та Гетьманату Павла Скоропадського (1917–1918 рр.) / Л. Жванко // Polska dyplomacja na Wschodzie w XX początkach XXI wieku. — Olsztyn — Charkуw, 2010. — S. 51–68.
 16. Жванко Л. Соціальні виміри Української Держави / Жванко Л. — Х. : Прапор, 2007.
 17. Жванко Л. Уряд Павла Скоропадського і спроба подолання епідемій серед насе- лення та біженців / Л. Жванко // Київська старовина. — 2005. — № 6. — С. 112–125.
 18. Козинець І. Ю. Державотворчі процеси на Волині в добу Гетьманату П. Скоро- падського : Дис. ... канд. іст. наук. / Козинець І. Ю. — Луцьк : Волинський національ- ний університет імені Лесі Українки, 2009.
 19. Комарніцький О. Б. Містечка Волині та Київщини у добу Української револю- ції 1917–1920 рр. / Комарніцький О. Б. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009.
 20. Курцев А. Н. Беженцы первой мировой войны в России (1914–1917) / А. Н. Кур- цев // Вопросы истории. — 1999. — № 8.
 21. Лохвицьке слово. — 1918.
 22. Лубенський голос. — 1918.
 23. Наша жизнь. — 1918.
 24. Нова Рада. — 1918.
 25. Осінчук Р. Державна організація охорони здоров’я в УНР (з приводу 50-ліття Ук- раїнської революції) / Р. Осінчук // Українські лікарі. Бібліогр. довідн. : у 2 т. — Львів — Чикаго, 1994. — Т. 2 — С. 282.
 26. Осташко Т. Пріоритети соціально-економічної політики Гетьманату Павла Ско- ропадського / Т. Осташко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років / Головний ред. Р. Я. Пиріг. — Вип. 5. — К. : Інститут історії України НАН Украї- ни, 2010.
 27. Придніпровський край. — 1918.
 28. Рафаловський Є. П. Продовольча політика урядів Української держави : Дис. ... канд. іст. наук / Рафаловський Є. П. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. — С. 11–12.
 29. Русский голос. — 1918.
 30. Слово. — 1918.
 31. Терещенко Ю. І. Гетьманат П. Скоропадського як прояв консервативної револю- ції / Ю. І. Терещенко // Український історичний журнал. — 2008. — № 4.
 32. Толокньов І. В. Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914–1918 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук / Толокньов І. В. — К. : КНУ імені Тараса Шев- ченка, 2000.
 33. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. — Ф. 919. — Оп. 1. — Спр. 1.
 34. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. — Ф. 1035. — Оп. 1. — Спр. 2.
 35. Там само. — Ф. 1035. — Оп. 1. — Спр. 22.
 36. Там само. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 187.
 37. Там само. — Ф. 1115. — Оп. 1. — Спр. 28.
 38. Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 11.
 39. Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 33.
 40. Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 44.
 41. Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 46.
 42. Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 48.
 43. Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 54.
 44. Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 75.
 45. Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 102.
 46. Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 103.
 47. Там само. — Ф. 1325. — Оп. 1. — Спр. 165.
 48. Там само. — Ф. 1793. — Оп. 1. — Спр. 239.
 49. Там само. — Ф. 1793. — Оп. 1. — Спр. 240.
 50. Там само. — Ф. 2537. — Оп. 1. — Спр. 238.

##submission.downloads##

Як цитувати

Жванко, Стрілець, Л. Ю. М. І. (2016). ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (квітень — грудень 1918 р.). Сторінки історії, (34). https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86666

Номер

Розділ

Статті