ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (квітень — грудень 1918 р.)

Автор(и)

  • Л., Ю. М., І. Жванко, Стрілець

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86666

Анотація

У статті, написаній на переважно невідомих архівних документах центральних і обласних архівів України, висвітлюється політика Української держави у сфері соціального забезпечення біженців — жертв Першої світової війни.

Посилання

Антонишин А. П. Поділля в добу Гетьманату П. Скоропадського. — Автореф. дис. … канд. іст. наук. / Антонишин А. П. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010.

Байлема Т. М. Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 рр. (На матеріалах Подільської губернії). — Автореф. дис. … канд. іст. наук. / Байлема Т. М. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.

Бюллетень Комитета Юго-Западного фронта. — 1917.

Вільне слово. — 1918. 3. Волинська газета. — 1918. — 11 вересня.

Гай-Нижник П. П. Український Державний банк: історія становлення (1917–1918 рр.) / Гай-Нижник П. П. — К. : Б/в., 2007.

Державний архів Житомирської обл. — Ф. Р-2399. — Оп. 1. — Спр. 1.

Державний архів Харківської обл. — Ф. 4. — Оп. 184. — Спр. 391.

Там само. — Ф. 18. — Оп. 21. — Спр. 241.

Там само. — Ф. 18. — Оп. 21. — Спр. 243.

Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріа- ли / Жванко Л. М. — Х. : ХНАМГ, 2009.

Жванко Л. Ґенеза нормативно-правової бази біженства у роки Першої світової війни: український вимір / Л. Жванко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 23. — Ужгород : Говерла, 2009. — С. 5–17.

Жванко Л. Перша світова війна і проблеми польських біженців в Україні (1914–1918 рр.) / Л. Жванко // Res Historica. — Lublin : Wydawnictwo uniwersytety Marii Curie-Sklodowskiey, 2010. — T. 30. — S. 79–108.

Жванко Л. 1918 рік та Україна: врегулювання проблеми біженців // Rок 1918 w Europie Srodkowo-Wschodniej. — Biaіystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaіystoku, 2010. — S. 600–614.

Жванко Л. Підготовка до реевакуації біженців «Великої війни» за гетьманства П. Скоропадського (квітень — грудень 1918 р.) / Л. Жванко // Історія України. Малові- домі імена, події, факти. — Київ : Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 306–317.

Жванко Л. Проблеми реевакуації польських біженців за доби Української Народ- ної Республіки та Гетьманату Павла Скоропадського (1917–1918 рр.) / Л. Жванко // Polska dyplomacja na Wschodzie w XX początkach XXI wieku. — Olsztyn — Charkуw, 2010. — S. 51–68.

Жванко Л. Соціальні виміри Української Держави / Жванко Л. — Х. : Прапор, 2007.

Жванко Л. Уряд Павла Скоропадського і спроба подолання епідемій серед насе- лення та біженців / Л. Жванко // Київська старовина. — 2005. — № 6. — С. 112–125.

Козинець І. Ю. Державотворчі процеси на Волині в добу Гетьманату П. Скоро- падського : Дис. ... канд. іст. наук. / Козинець І. Ю. — Луцьк : Волинський національ- ний університет імені Лесі Українки, 2009.

Комарніцький О. Б. Містечка Волині та Київщини у добу Української револю- ції 1917–1920 рр. / Комарніцький О. Б. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009.

Курцев А. Н. Беженцы первой мировой войны в России (1914–1917) / А. Н. Кур- цев // Вопросы истории. — 1999. — № 8.

Лохвицьке слово. — 1918.

Лубенський голос. — 1918.

Наша жизнь. — 1918.

Нова Рада. — 1918.

Осінчук Р. Державна організація охорони здоров’я в УНР (з приводу 50-ліття Ук- раїнської революції) / Р. Осінчук // Українські лікарі. Бібліогр. довідн. : у 2 т. — Львів — Чикаго, 1994. — Т. 2 — С. 282.

Осташко Т. Пріоритети соціально-економічної політики Гетьманату Павла Ско- ропадського / Т. Осташко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років / Головний ред. Р. Я. Пиріг. — Вип. 5. — К. : Інститут історії України НАН Украї- ни, 2010.

Придніпровський край. — 1918.

Рафаловський Є. П. Продовольча політика урядів Української держави : Дис. ... канд. іст. наук / Рафаловський Є. П. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. — С. 11–12.

Русский голос. — 1918.

Слово. — 1918.

Терещенко Ю. І. Гетьманат П. Скоропадського як прояв консервативної револю- ції / Ю. І. Терещенко // Український історичний журнал. — 2008. — № 4.

Толокньов І. В. Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914–1918 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук / Толокньов І. В. — К. : КНУ імені Тараса Шев- ченка, 2000.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ. — Ф. 919. — Оп. 1. — Спр. 1.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. — Ф. 1035. — Оп. 1. — Спр. 2.

Там само. — Ф. 1035. — Оп. 1. — Спр. 22.

Там само. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 187.

Там само. — Ф. 1115. — Оп. 1. — Спр. 28.

Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 11.

Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 33.

Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 44.

Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 46.

Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 48.

Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 54.

Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 75.

Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 102.

Там само. — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 103.

Там само. — Ф. 1325. — Оп. 1. — Спр. 165.

Там само. — Ф. 1793. — Оп. 1. — Спр. 239.

Там само. — Ф. 1793. — Оп. 1. — Спр. 240.

Там само. — Ф. 2537. — Оп. 1. — Спр. 238.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті