«НАШ НАРІД МАВ СВІДОМІСТЬ СВОЄЇ КОРІННОСТІ, Й ВІН ЗМАГАВСЯ…»

Автор(и)

 • Н. В. Бем

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107682

Ключові слова:

селянство, хлібозаготівлі, опір, масові виступи

Анотація

У статті розглянуті основні форми спротиву та настрої українсько-
го селянства навесні та влітку 1932 р.

Посилання

 1. Васильєв В. Селянський опір колективізації в Україні (1930-ті рр.) / В. Васильєв // Історія України: маловідомі імена, події, факти. — 2005. — Вип. 31. — С. 140–150.
 2. Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Керівник кол. упоряд. Р. Я. Пиріг. — К. : Політвидав України, 1990. — 605 с.
 3. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні за документами ГДА СБУ: Анотований довідник / В. М. Даниленко (відп. упоряд.), Л. Л. Аулова, В. В. Лавренюк — Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2010. — 472 с.
 4. Гриневич Л. В. Сталінська «революція згори» та голод 1933 р., як фактори політизації української спільноти / Л. В. Гриневич // Український історичний журнал. — 2003. — № 5. — С. 50–64.
 5. Державний архів Харківської області (Далі — ДАХО), ф. П-50, оп. 1, спр. 75, арк. 28.
 6. ДАХО, ф. П-115, оп. 1, спр. 118, арк. 16.
 7. Корнєв О. Найбільший злочин комуністичної диктатури / О. Корнєв // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Вип. 18. Спеціальний: «Голод 1932–1933 років геноцид українського народу» / Відп. ред. С. Кульчицький. — К. : Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 182–191.
 8. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) / Кульчицький С. В.— К. : Альтернативи, 1999. — 335 с.
 9. Мельник О. Сільське Криворіжжя в 1928–1932 роках / О. Мельник // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Вип. 18. Спеціальний: «Голод 1932–1933 років геноцид українського народу» / Відп. ред. С. Кульчицький. — К. : Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 300–308.
 10. Мовчан О. М. Спротив хлібозаготівлям та пошуки порятунку від голодної смерті / О. М. Мовчан // Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки. — К. : Наукова думка, 2003. — 887 с.
 11. Oral history project of the Ukraine famine /edited for the Commission by James Mace and Leonid Herets. — Vol. 3. — W. : United States Government Printing Office. — 1990. — Р. 1167–1734.
 12. Прокіп Н. З. Опір українського населення репресивним діям влади СРСР під час голодомору 1932–1933 рр. / Н. З. Прокіп // Голод в Україні у першій половині ХХ століття : причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947) : Матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, 20–21 листопада 2013 р. — К. : Б/в, 2013. — С. 125–130.
 13. Радянське село. — 1932. — 30 травня.
 14. Рудницький О. П. Голод 1932–1933 рр. в Україні у демографічному вимірі / О. П. Рудницький, А. Б. Савчук // Голод в Україні у першій половині ХХ століття : причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947) : Матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, 20–21 листопада 2013 р. — К. : Б/в, 2013. — С. 281–288.
 15. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. 1927–1939 : В 5-ти т. — Т. 3. Конец 1930–1933 / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. — М. : РОССПЭН, 2001. — 1008 с.
 16. Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня / Фицпатрик Ш. — М. : РОССПЭН, 2001. — 422 с.
 17. Центральний державний архів вищих органів влади України (Далі — ЦДАВО України), ф. 8, оп. 15, спр. 48.
 18. ЦДАВО України, ф. 559, оп. 1, спр. 2572.
 19. Центральний державний архів громадських об’єднань України (Далі — ЦДАГО України), ф. 1, оп. 20, спр. 5329.
 20. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5361.
 21. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5365.
 22. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5366.
 23. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5372.
 24. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5373.
 25. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5401.

##submission.downloads##

Як цитувати

Бем, Н. В. (2017). «НАШ НАРІД МАВ СВІДОМІСТЬ СВОЄЇ КОРІННОСТІ, Й ВІН ЗМАГАВСЯ…». Сторінки історії, (39). https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107682

Номер

Розділ

Статті