№ 50 (2020)

Опубліковано: 2020-08-19

Статті

 • PRODUCTION OF ARTILLERY IN LVIV IN THE XV–XVIII CENT. AND PARTICIPATION OF THE UKRAINIANS IN IT

  П. П. Ткачук, А. І. Харук, М. А. Верхотурова

  The article describes the events that accompanied the process of the appearance, production, and decline of artillery production in Lviv in the XIV–XVIII centuries. The factors that have become prerequisites for setting up the production of guns in Lviv are analyzed. An important factor influencing the development of metalworking and weapons production in Lviv was the rich deposits of marsh ore from the Dniester along the Zubra River valley to Lviv. Long before the casting of artillery in the city was already pouring bells.
  Due to its favorable geographical location, Lviv was an important center of trade and crafts, which in turn contributed to the rapid emergence of new weapons in the city. The initial period of development of artillery production is characterized, the preserved Lviv bell tower of the XІV century is described from the holdings of the Museum of the Polish Army, it was concluded that its design corresponds to the requirements of the time.

  The key moments of the development of artillery production in Lviv in the XVIXVII centuries are considered with an emphasis on the ethnic origin of foundries operating in the city. The influence of European production technologies is monitored through foreign craftsmen who worked as a sworn city foundries. The high authority of Lviv foundries is evidenced by the right to supervise masters of their profession throughout the territory of the Rzeczpospolita on a par with Krakow’s colleagues. We do not find any documentary references to the involvement of Ukrainians in working with city guns. Obviously, this is due to the general confrontation between the communities in the city at the time.

  Military-political and economic reasons for the actual cessation of production of artillery after the invasion of Charles XII’s troops are examined. An attempt to resume casting in Lviv at the beginning of the XVIII century is described. On the basis of the analysis of some documents of the Epiphany fraternity and a comparative analysis of the image of the figures of saints on guns, it is established that I. Polyansky — the author of the last known series of guns poured in Lviv, was of Greek Catholic faith, that is — Ukrainian in origin.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210117
 • ПУТІВНИКИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПРО МУЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КИЄВА

  О. С. Мусіяченко
  Статтю присвячено соціокультурному аналізу особливостей висвітлення інформації про музичне середовище Києва на сторінках путівників кінця ХІХ — початку ХХ ст. На основі повідомлень про музичне життя показано, яке місце займало музичне середовище у просторі модерного міста й що робило його привабливим для туристів. Проаналізовано, яким складовим музичного середовища приділялася найбільша увага в путівниках, які заклади автори вважали обов’язковими для відвідування в Києві, а що залишалося поза увагою авторів та який образ музичного життя автори путівників Києвом намагалися створити в потенційних відвідувачів, а також — на кого путівники були розраховані. Для дослідження було обрано кілька популярних путівників для «світських» мандрівників: М. Сементовського, В.Д. Бублика, Вацлава Чеховського, Н. Тарановського, М.С. Богуславського та Д. Марголіна. К.В. Шероцького.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210118
 • АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

  О. Л. Іванюк, Є. А. Ковальов, І. О. Мохнатюк

  У статті висвітлюються обставини становлення й розвитку військової археології як галузі історичного знання у ХІХ на початку ХХ ст. на території України, яка входила до складу Російської імперії. Встановлено що об’єктом військово-археологічних досліджень стали фортифікаційні споруди, місця битв, військові поховання, озброєння й амуніція. Зазначається, що у цей період розпочалася інституціоналізація військової археології шляхом організації спеціалізованих наукових товариств, друкованих видань, музеїв. Вказано, що військово-археологічні дослідження здійснювалися як вченими-професіоналами, так і аматорами, які цікавилися старожитностями, зокрема й тими що походили із середовища офіцерської інтелігенції російської імперської армії.

  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210119
 • КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УМАНСЬКОГО ЗЕМСТВА У ВИСВІТЛЕННІ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН»

  Т. В. Кузнець, О. В. Скус
  У статті систематизовані та досліджуються публікації газети «Киевлянин», найпоширенішої на всій території Південно-Західного краю Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., про культурно-просвітницьку діяльність повітового земства одного з найбільших повітів Київської губ. — Уманського. Систематизовано інформацію про Уманське земство переконливо свідчить про широкий спектр діяльності земських установ, а це вмотивовано переконує, що тільки органи місцевого самоврядування можуть відстоювати інтереси регіону та успішно виконувати нагальні соціально-економічні та культурні завдання. Деталізація діяльності місцевого самоврядування на рівні мікроісторії засвідчує переваги його діяльності порівняно з державним управлінням у вирішенні конкретних регіональних проблем. І саме газетні публікації про діяльність земства, систематизовані за проблемно-хронологічним принципом, дають можливість для такої деталізації. Тим більше, що публікації «Киевлянина» про діяльність земств не були предметом комплексного дослідження.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210120
 • ФОТОГРАФІЧНА ОСВІТА У КИЄВІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ

  Г. М. Казакевич, Ю. Л. Мосенкіс

  На основі архівних джерел автори доводять, що протягом досліджуваного періоду Київ був одним із провідних центрів фотографічної освіти Східної Європи. Величезну роль у цьому відіграли науково-освітні заклади міста, зокрема Київська політехніка. Підходи до організації фотоосвіти та її ефективність змінювалися залежно від політичної кон’юнктури й уявлень про роль фотографії в житті суспільства.

  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210121
 • ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКИХ ЧОРНОСОТЕНЦІВ У ГАЛИЧИНІ У 1914–1915 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧОРНОСОТЕННОЇ ПРЕСИ)

  С. В. Гаврилюк, О. А. Мельничук, Я. П. Цецик
  Досліджено основні напрями діяльності волинських чорносотенців у Галичині на початковому етапі Першої світової війни, охарактеризовано комплекс заходів, який проводився у контексті урядової політики й був спрямований на посилення позицій православної церкви та послаблення впливів греко-католицької. На основі матеріалів періодичної преси проаналізовано, як створювався негативний образ противників імперської влади. Висвітлено надання допомоги районам потерпілим від ведення воєнних дій та проведення піар-кампанії чорносотенцями з цього приводу.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210122
 • ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПЕРІОДИКИ У КИЄВІ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

  Р. Р. Куцик
  У статті на основі статистичного аналізу висвітлено особливості розвитку найпопулярніших газет суспільно-політичного та релігійного спрямування, які виходили в Києві під час Першої світової війни, зокрема: «Киевская мысль», «Последние новости», «Южная копейка», «Вечерняя газета», «Киевлянин», «Киев» та ін. Визначено вплив війни на розвиток періодики. У формі таблиць та діаграм подано динаміку зміни кількості періодичних видань за 1913–1916 рр., проаналізовано статистичні дані тиражу та цінової політики редакцій.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210123
 • ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ І СУФРАЖИСТСЬКИЙ РУХ

  Н. В. Залєток, О. І. Гуржій, Н. М. Буглай
  Нерідко у фаховій літературі та довідкових виданнях можна зустріти тезу, що В. Черчилль був запеклим противником жіночої емансипації. Однак при спробі віднайти їй підтвердження стає очевидним, що ця теза необ’єктивна, бо позиція політика стосовно вказаної проблеми весь час змінювалась. У зв’язку з цим мета статті — з’ясувати реальне ставлення В. Черчилля до надання жінкам виборчих прав, а також вплив його політичної діяльності на втілення цієї законодавчої новації у Великій Британії. На основі аналізу джерел та літератури автори доходять висновку, що Черчилль радше скептично ставився до надання жінкам виборчих прав. Він не відкидав цю ідею повністю, проте реально підтримав лише дуже обмежені зміни, які стосувалися невеликої частини жінок.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210124
 • ДІЯЛЬНІСТЬ «ТОРГОВО ПРОМИСЛОВОГО ДОМУ «VITRUM» У РОКИТНОМУ В 1920–1930 Х РР.

  Л. В. Рудницька
  У статті висвітлюється історія Рокитнівського скляного заводу 1920–1930‑х рр., який належав «Торгово-промисловому дому «Vitrum» та був одним із найуспішніших підприємств скляної промисловості ІІ Речі Посполитої. Протягом міжвоєнного періоду Рокитнівський скляний завод був реконструйований, відбудований після пожежі 1933 р. та модернізований. Саме завдяки стратегічному значенню для економіки країни за рахунок державних коштів підприємство відновили та збільшили його виробничі потужності. Одночасно з заводом зазнала кардинальних змін і його робітнича еліта, яка спільно з польськими профспілками домоглася поліпшення умов та оплати праці.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210125
 • КЛАСОВІ ЧИСТКИ СТУДЕНТСТВА У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РР.

  Л. Р. Ігнатова, Г. М. Костроміна, А. А. Мельниченко
  У статті розглянуто проблему класових чисток серед студентської молоді Київського політехнічного інституту наприкінці 1920-х рр. На базі архівних документів показано перевірки соціального походження студентів, щодо яких надсилалися запити від різних організацій та окремих громадян з метою перевірки абітурієнтів.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210127
 • МИТЦІ ЖОЗЕФІНА ДІНДО ТА БЕРНАРД КРАТКО В ЖОРНАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

  О. І. Бонь

  У статті на основі біографічних документів Бернарда Кратка і Жозефіни Діндо показано наслідки соціокультурних трансформацій у середовищі митців Радянської України у 1920–1930 рр. Розглянуто життєвий шлях подружжя скульпторів, які народились у Варшаві, формувались як митці під впливом європейських тенденцій, а згодом співпрацювали зі школою М. Бойчука. Радянський тоталітарний режим змусив їх змінити творчі методи й тематику. Внаслідок репресій вони змушені були боротися за реабілітацію та повернення в мистецтво.

  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210128
 • «ГОЛОВНИЙ СОВЄТОЛОГ» ТРЕТЬОГО РЕЙХУ: АНДОР ГЕНКЕ — КОНСУЛ НІМЕЧЧИНИ В УСРР

  Л. А. Вовчук, І. В. Габро, О. П. Тригуб

  Протягом багатьох років одним з важливих напрямів дипломатичної діяльності представників консульських установ Німеччини в СРСР, зокрема в Україні, було висвітлення основних подій на місцях їх перебування. Взірцем такої діяльності є Андор Генке (Хенке) — консул Німеччини в УСРР, справжній професіонал своєї справи, що мав у Третьому Рейху прізвисько «головний совєтолог».

  Тому основним завданням даного мікродослідження є реконструювати життєпис цього німецького консула, зосередившись на його «київському» періоді дипломатичної служби (1933–1935 рр.). Важлива увага приділяється основним напрямкам роботи дипломата в контексті діяльності консульства Німеччини у Києві.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210142
 • ДИРЕКТИВА № 21 — ПЛАН «БАРБАРОССА»: СПРОБА ІСТОРИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

  Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас
  У статті розглядаються питання військово-стратегічного планування нацистської Німеччини і підготовки її до агресивних дій в Європі. Автори з’ясовують особливу роль плану «Барбаросса» в глобальних проектах Третього Рейху. Доведено, що нацистський план блискавичної війни від початку був агресивним, наступальним, злочинним. Він не передбачав ніяких превентивних заходів, а був спрямований на повний розгром військ противника, знищення державності країн — жертв агресії, захоплення і колонізацію їх територій, використання всіх ресурсів окупованих країн, фізичне знищення своїх політичних опонентів, етнічні чистки.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210143
 • ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр.: уявлення та реалії (за матеріалами часопису «Українська дійсність»)

  О. О. Салата, І. С. Тарнавський
  У дослідженні висвітлено різне бачення діяльності театральних колективів на території окупованої України в еміграційній періодиці, зокрема часописі «Українська дійсність» та архівних документах та матеріалах. Показано відмінність між тим, що друкували у часописі й тим, що відбувалося в реальному житті українських театрів та акторських колективів. Акцентовано увагу на тому, що в умовах окупаційного режиму український театр використовував легітимне становище для найширшого спілкування з цивільним населенням. А отже, театр став мистецьким механізмом збереження національних традицій не лише в мистецтві.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210144
 • Діяльність українських освітніх товариств у Генеральній губернії (1940‒1944 рр.)

  А. Ю. Тронь-Радомська

  На основі архівних матеріалів висвітлено принципи функціонування українських освітніх товариств (УОТ), які стали альтернативними культурно-просвітницькими об’єднаннями в Генеральній губернії з ініціативи Українського центрального комітету (УЦК) після ліквідації товариств «Просвіта», «Рідна хата», «Рідна школа» та ін. З’ясовано, що УЦК вдалося створити ефективну мережу УОТ з максимально адаптованою до умов окупаційного режиму структурою. УОТ сприяли національному та фізичному вихованню української молоді, організації дошкільних закладів, вирішенню соціальних питань, відіграли одну з ключових ролей у збереженні національної ідентичності українців.

  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210145
 • БОРОТЬБА З БУРЖУАЗНИМ НАЦІОНАЛІЗМОМ І КОСМОПОЛІТИЗМОМ У ВНЗ УРСР В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945–1953 рр.)

  Л. І. Єпик, Е. В. Семешин
  Автори статті проаналізували причини й хід політичних кампаній другої половини 1940-х рр. як реакцію на початок холодної війни і військове протистояння ОУН радянській владі в Західній Україні, виявили їх особливості в межах ВНЗ УРСР. На основі широкого кола документів простежено хід кампаній, офіційні мотиви політичного переслідування представників студентського та професорсько-викладацького складу ВНЗ УРСР, типові звинувачення, проаналізовано реакцію представників педагогічної інтелігенції на цю політику, узагальнено наслідки політичних кампаній.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210146
 • National-Patriotic Education of Plast in 1950’s — 1970’s: Case Study of Australia

  Tatiana Perga, Iurii Perga
  У статті досліджено засади та головні напрями національно-патріотичного виховання Пласт в Австралії. З’ясовано головні чинники його розроблення і впровадження, до яких віднесено загрозу асиміляції і денаціоналізації молодої генерації українців діаспори та старіння і відхід від справ першого покоління українських мігрантів. Проаналізовано дискурс української діаспори 1950-х років щодо цілей і завдань національно-патріотичного виховання молоді. Доведено, що акцент було зроблено на вихованні кадрового резерву борців за незалежність України, що обумовило орієнтацію виховної системи на майбутнє. Зроблено висновок, що Пласт Австралії зосередив головну увагу на фізичному та спортивному вихованні молоді, що мало гартувати як тіло, так і дух, в також виховувати достойних громадян світу і України; культурному аспекту виховання, зокрема участі у імпрезах, танцювальних та музичних колективах було приділено трохи менше уваги. Виявлено особливості виховної системи Пласт, зокрема врахування психологічних особливостей різних вікових груп дітей і молоді та організація занять у формі гри на природі. Головним інструментом впровадження виховної методики стало таборування. Для його розвитку Пласт Австралії створив низку таборів, на території яких також періодично проводились важливі культурні заходи української громади. Продемонстровано, що українці, які у дитячі та юнацькі роки були членами Пласт, мали активну життєву позицію і зайняли в австралійському суспільстві достойне місце, зберігши при цьому національну ідентичність.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210153
 • АУКЦІОННА ТОРГІВЛЯ ТВОРАМИ МИСТЕЦТВА З ОБТЯЖЛИВИМ МИНУЛИМ 1945–2020 РР.: НЕДОСЛІДЖЕНІ АСПЕКТИ

  В. В. Солошенко
  У статті концептуалізовано значення малодосліджених аспектів аукціонної торгівлі творами мистецтва з обтяжливим минулим, обґрунтовано роль у ній аукціонних будинків, колекціонерів і арт-дилерів. Висвітлено проблему повернення цінних художніх творів спадкоємцям або їх нащадкам тих обʼєктів, які були відчужені в роки Другої світової війни і через багато десятиліть після її завершення виставляються на продаж на аукціонах світу. Встановлено рідкісні випадки повернення в Україну переміщених творів мистецтва.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210154
 • Голодомор 1930-х рр. у сучасній білоруської історіографії в контексті модернізації суспільства

  В. А. Кахновіч, Г. І. Гончарук

  У статті порушується питання Голодомору 1930-х рр. на території Білорусі в розгляді сучасної білоруської історичної науки й публіцистиці. Зроблено висновки щодо місця цієї проблематики в історіографії Білорусі загалом. Але найважливіше, що предмет показано з погляду процесів модернізації, що дає змогу виразно побачити штучну й політичну природу явища Голодомору. Через це можливо простежити відмінності історіографічних процесів у Білорусі й побачити явище в актуальної площині.

  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210155
 • РЕАКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АДВЕНТИСТІВ НА ЄВРОМАЙДАН

  В. В. Куриляк

  Основна мета статті полягає у визначенні ставлення Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні до Революції Гідності в 2013–2014 рр. Проаналізовано основні положення соціального вчення адвентистів з метою встановлення схожості та відмінності соціальних адвентистських принципів із цінностями Євромайдану. Розглянуто офіційні заяви керівництва конфесії в Україні щодо протестного руху. У висновках представлено та узагальнено реакції Церкви Адвентистів сьомого дня на події Євромайдану.

  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210156
 • УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  Н. В. Семергей
  У статті запропоновано та обґрунтовано науковий інструментарій історіографічного дослідження українського національно-культурного відродження другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. Представлено концепцію дослідження, зміст якої становлять ключові наукові положення щодо розуміння історіографії порушеної теми. Висвітлено методологію її студіювання, анонсовано застосування сукупності методологічних підходів та принципів, наголошено на пріоритетності цивілізаційної історіографічної парадигми. З’ясовано зміст теоретичних засад сучасного історіографічного методу. Окреслено методику й науково-організаційні засади історіографічного дискурсу.
  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210158

Рецензії