ЗЕМЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ П. СТОЛИПІНА

Автор(и)

 • Людмира Русланівна Ігнатова НТУУ "КПІ", Україна
 • Шаміль Шахович Рамазанов НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.96316

Ключові слова:

Селянський поземельний Банк, ринок землі, приватні селянські землі, дворянське землеволодіння

Анотація

У статті розглядаються основні проблеми формування ціни на землю у період проведення столипінської аграрної реформи.

Посилання

 1. Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.; за ред. П. І. Гайдуцького. — К. : ІАЕ, 2005. — 424 с.
 2. Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа / Дубровский С. М. — М. : Изд-во Акад. наук, 1963. — 599 с.
 3. Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. / [ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін.; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол.: Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін. — К. : Ніка-Центр, 2011. — Т. 1. — 696 с.
 4. Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін.; відп. ред. В. А. Смолій ; авт. кол.: Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін. — К. : Ніка-Центр, 2011. — Т. 2. — 608 с.
 5. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні / Третяк Л. М., Прядка Т. М., Колганова І. Г. — К. : Аграрна наука, 2002. — 280 с.
 6. Історія українського селянства: нариси в 2-х т. / В. А. Смолій (відп. ред.). — К. : Наукова думка, 2006. — Т. 1. — 2006. — 620 с.
 7. Історія українського селянства: нариси в 2-х т. / В. А. Смолій (відп. ред.). — К. : Наукова думка, 2006. — Т. 2. — 2006. — 666 с.
 8. Ковальченко И. Д. Всероссийский аграрный рынок XVIII — начала ХХ века. Опыт количественного анализа / И. Д. Ковальченко, Л. М. Милов. — М. : Наука, 1974. — 413 с.
 9. Панченко П. П. Аграрна історія України: підручник / П. П. Панченко, В. А. Шмарчук. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, КОО, 2000. — 342 с.
 10. Погребинский А. П. Государственные финансы царской России в эпоху империализма / Погребинский А. П. — М. : Финансы, 1968. — 167 с.
 11. Погребинський О. Столипінська реформа на Україні / Погребинський О. — Б. м. : Пролетар, 1931. — 127 с.
 12. Почаевские известия. — 1908. — 3 июня.
 13. Почаевские известия. — 1908. — 11 октября.
 14. Присяжнюк Ю. П. Ринкова еволюція аграрних відносин в Україні (друга половина ХІХ ст. — 1905 р.) / Ю. П. Присяжнюк, Л. М. Горенко // УІЖ. — 2000. — № 5. — С. 88–97.
 15. Рада. — 1906. — 23 вересня.
 16. Рада. — 1906. — 5 жовтня.
 17. Рада. — 1906. — 18 жовтня.
 18. Рада. — 1906. — 20 жовтня.
 19. Рада. — 1906. — 17 листопада.
 20. Рада. — 1906. — 19 листопада.
 21. Сільське господарство України — від минулого до сьогодення : у 4-х т. // М. В. Зубець, В. І. Власов, І. М. Годунов та ін. — К. : Аграрна наука, 2005. — Т. 1. — 278 с.
 22. Сільське господарство України — від минулого до сьогодення : у 4-х т. // М. В. Зубець, В. І. Власов, І. М. Годунов та ін. — К. : Аграрна наука, 2005. — Т. 2. — 280 с.
 23. Сільське господарство України — від минулого до сьогодення : у 4-х т. // М. В. Зубець, В. І. Власов, І. М. Годунов та ін. — К. : Аграрна наука, 2005. — Т. 3. — 356 с.
 24. Сільське господарство України — від минулого до сьогодення : у 4-х т. // М. В. Зубець, В. І. Власов, І. М. Годунов та ін. — К. : Аграрна наука, 2005. — Т. 4. — 472 с.
 25. Слово (Київ). — 1909. — 1 марта.
 26. Устав Крестьянского поземельного Банка // Свод Законов Российской импе рии. — Т. ХІ. — Ч. ІІ. — СПб. : Деятель : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://civil.consultant.ru/reprint/books/250/830.html#img831
 27. Центральний державний історичний архів України в місті Києві. (Далі — ЦДІАК України), ф. 442, оп. 707, од. зб. 371, арк. 8–9.
 28. Шевченко В. М. Характеристика категорій земельних власників України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. / В. М. Шевченко // УІЖ. — 2010. — № 2. — С. 75–85.
 29. Шульга О. Історія розвитку земельних відносин в Україні / О. Шульга // Форум історичних наук. Вісник КНТЕУ. — 2010. — № 4. — С. 123–134.
 30. Якименко Н. А. Переселенческое движение из Украины в годы столыпинской аграрной реформы (1906–1913 гг.) : Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. 07.00.02 «Всеобщая история» / Якименко Н. А. — К., 1977. — 30 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ігнатова, Л. Р., & Рамазанов, Ш. Ш. (2017). ЗЕМЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ П. СТОЛИПІНА. Сторінки історії, (39). https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.96316

Номер

Розділ

Статті