МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КИЄВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст.

Ольга Степанівна Білявська

Анотація


В статті аналізується діяльність органів самоврядування Києва протягом ХІХ — початку ХХ ст. у період його входження до складу Російської імперії.

Ключові слова


губернатор; губернське правління; Магістрат; міська дума; міська управа; інкорпорація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко І. Й. Історія держави і права України: практикум для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів України / Бойко І. Й. — Дрогобич : Коло, 2011. — 331 с.

Білоконь М. В. Органи державного управління та місцевого самоврядування в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. (на матеріалах Лівобережної України: теоретико-правове дослідження). монографія / Білоконь М. В. — Х. : Вид-во Нац. ун-ту. внутр.

справ, 2003. — 260 с.

Головко О. М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) / Головко О. М. — Х. : СТМ, 2005. — 448 с.

Глизь Ю. І. Документи центрального державного архіву м. Києва про діяльність Київської міської думи : [Електронний ресурс] / Глизь Ю. І. — Режим доступу : www.archives.90v.ua/Publikat/AU/AV_6_2012/07pdq

Дело об избрании в городское депутатское собрание. — Державний архів м. Києва (Далі — ДАК), ф. 17, оп. 4, спр. 71, арк. 1.

Дело о проведении ревизии дел Думы и других присутственных мест. — ДАК, ф. 17, оп. 4, спр. 133, арк. 7.

Державний архів м. Києва: Путівник. — Т. 1. Фонди дорадянського періоду. — К. : Горобець, 2007. — 128 с.

Іванов В. М. Історія держави і права України: підручник / Іванов В. М. — К. : МАУП, 2007. — 552 с.

Історія Києва : у 3-х т., 4-х кн. — Т. 2. Київ у період пізнього феодалізму і капіталізму / Редкол.: В. Г. Сарбей та ін. — К. : Наук. думка, 1986. — 439 с.

Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: Анотований каталог. — К. : НБУВ, 2006. — 86 с.

Кальницький М. Київська міська дума : [Електронний ресурс] / Кальницький М. — Режим доступу : www.interesny.kiev.ua/articles/kiyevska-miska-duma/

Каталог документів з історії Києва ХV–ХІХ ст. / Упоряд. Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко. — К. : Наук. думка, 1982. — 201 с.

Киев в фондах Центральной научной бибилиотеки АН УССР: сб. науч. трудов / АН УССР, Центр. науч. библиотека / Редкол.: Н. П. Визарь и др. — К. : Наукова думка, 1984. — 181 с.

Киевский городовой магистрат. Указ царя по вопросам магдебургского права жителям г. Киева 1834 г. — ДАК, ф. 1, оп. 1, спр. 497, арк. 1.

Киевский городовой магистрат. Порядок выборов, бюджет, указы. — ДАК, ф. 1, оп. 120, 365, 544, 733.

Киевский городовой магистрат. Переписка с Киевской городской Думой, 1853 г. — ДАК, ф. 17, оп. 4, спр. 169, арк. 5–9.

Киевская городская управа. Секретариат. Сведения об имущественном положении жителей города для составления списков избирателей. — ДАК, ф. 163, оп. 3, спр. 1.

Киевская мещанская управа. Копия журнала присутствия Киевского губернского правления о проведении ревизии денежной отчетности мещанской управы, 1895 г. — ДАК, ф. 194, оп. 1, спр. 150, арк. 1.

Киевская мещанская управа. Прошение мещан о зачислении на службу в управу. Дело об учреждении общественного мещанского банка. Приговоры сходов депутатов о выдаче неимущим мещанам денежного пособия. — ДАК, ф. 194, оп. 1, спр. 11.

Киевская мещанская управа. Прошение мещан о зачислении на службу в управу. Дело об учреждении общественного мещанского банка. Приговоры сходов депутатов о выдаче неимущим мещанам денежного пособия. — ДАК, ф. 194, оп. 1, спр. 127.

Киевская мещанская управа. Прошение мещан о зачислении на службу в управу. Дело об учреждении общественного мещанского банка. Приговоры сходов депутатов о выдаче неимущим мещанам денежного пособия. — ДАК, ф. 194, оп. 1, спр. 150.

Кіселичник В. П. Львівське міське право (др. пол. ХІІІ — поч. ХХ ст.) : монографія / Кіселечник В. П. — Л. : Льв. ДУВС, 2011. — 472 с.

Когут З. Російський централізм і українська автономія, ліквідація Гетьманщини 1760–1830 рр. / Когут З. — К. : Основи, 1996. — 317 с.

Круглова Т. А. Магдебургское право в Киеве: поиск точки отсчета / Круглова Т. А. — К. : Знання, 1999. — 34 с.

Нариси історії державної служби в Україні / О. Г. Аркуша, Є. І. Бородін, С. В. Віднянський та ін. — К. : Ніка-центр, 2008. — 536 с.

Папакін Г. Історія державних установ України: Урядуючі інституції та державні установи ІХ — початку ХХ ст. : лекції : [Електронний рсурс] / Папакін Г. — Режим доступу : dmeti.lp.ua/file/kdoczn18553pde

Перечень функций отделов канцелярии Киевского губернатора. — ДАК, ф. 17, оп. 4., спр. 142, арк. 1–2.

Предписание губернатора Киевской городской Думе за 1837 г. — ДАК, ф. 17, оп. 4, спр. 4.

Переписка Киевского губернатора с городской Думой, отчет Думы об увеличении городских доходов. — ДАК, ф. 17, оп. 4, спр. 68.

Дело об избрании городских депутатов. — ДАК, ф. 17, оп. 4, спр. 71.

Сведения о количестве израсходованных средств на благоустройство города. — ДАК, ф. 17, оп. 4, спр. 83.

Рапорт министерства внутренних дел через киевского губернатора о предписании назначения на вакантную должность секретаря думы от 3.01.1867. — ДАК., ф. 17, оп. 4, спр. 233, арк. 2.

Резников А. В. Магдебурзьке право: українські варіації на тему європейських традицій (історико-правовий нарис) / Резников А. В. — Луганск : РВВ ЛДУ ВС, 2007. — 208 с.

Список лиц, входящих в состав Киевской городской думы. — ДАК, ф. 17, оп. 4, спр. 233, арк. 3.

Тиганій К. А. Правові засади формування інституту міського самоврядування в Російській імперії в другій половині ХІХ ст. (на матеріалах м. Одеси) : монографія / Тиганій К. А. — О. : Юрид. літ-ра, 2011. — 368 с.

Указ императора на основе рапорта министерства финансов в Сенате и Государственном Совете киевскому губернатору, уездным судам, городским думам Киевской губернии об ограничении числа заведений мелочной торговли от 05.12.1866 г. — ДАК, ф. 17,

оп. 4, спр. 233, арк. 4.

Шандура В. С. Адміністративні установи Правобережної України кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст. в російському законодавстві: джерелознавчий аналітичний огляд / Шандура В. С. — К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1998. — 75 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.96310

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.