DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.96305

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО КЛІРУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ у другій половині XIX — на початку XX ст.

Юлія Валентинівна Хитровська

Анотація


Автор статті досліджує проблему участі правобережного римо-католицького духовенства в організаціях революційно-демократичного та ліберального кшталту в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

Ключові слова


російське самодержавство; церква; Правобережна Україна; римо-католицьке духовенство; масонська організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Диплом История Польское восстание 1863 года и роль России : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://works.tarefer.ru./33/100937/index.html

Марахов Г. И. Польское восстание 1863 года на Правобережной Украине / Марахов Г. И. — К. : Изд. Киевского университета, 1967. — 257 с.

Платонов О. Терновый венец России / Платонов О. — М. : Интербук, 1997. — Кн. 4. — Т. 1.

Ревуненков В. Г. Польское восстание 1863 года и европейская дипломатия / Ревуненков В. Г. — Л. : Изд-во Ленингр. Ун-та, 1957. — 358 с.

Державний архів Львівської області (Далі — ДАЛО), ф. 350, оп. 2, спр. 1082, 175 арк.

ДАЛО, ф. 350, оп. 1, спр. 3396, 16 арк.

ДАЛО, ф. 350, оп. 1, спр. 3395, 6 арк.

Державний архів Рівненської області, ф. 379, оп. 2, спр. 39, 149 арк.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Далі — ЦДІАК України), ф. 442, оп. 813, спр. 426.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 821, спр. 146; спр. 146 а.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 822, спр. 222 а, 52 арк.

Крижанівський О. П. Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. — Кн. 3. — К. : Либідь, 1994. — 334 с.