УЧАСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автор(и)

  • Юлія Валентинівна Хитровська НТУУ "КПІ"

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.38.2014.90966

Ключові слова:

політична партія, православне духовенство, «Союз руського народу», чорносотенний рух, Російська імперія, самодержавство

Анотація

Автор аналізує політичну диференціацію правобережного православного кліру наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

Посилання

Волковинський В. М. Чорна сотня та її хрещені батьки в Україні на початку ХХ ст. / В. М. Волковинський // Проблеми історії України ХІХ — поч. ХХ ст. — К. : Інститут історії України НАН України, 2002. — Вип. 5. — С. 54–65.

Волынские губернские ведомости (офиц. ч.). –— 1912. — № 95. — C. 2.

Государственная Дума. Указатель к стенографическим отчетам. Четвертый созыв. — Сессия 1. — СПб., 1913. — Ч. І–ІІІ.

Жилюк С. І. Російська церква на Волині (1793–1917) / Жилюк С. І. — Житомир : Журфонд, 1996. — 173 с.

Митрофанов Г. (прот.) История Русской Православной Церкви 1900–1927 : [Электронный ресурс] / Митрофанов Г. — СПб. : Сатис, 2002. — Режим доступа : http://krotov.info/history/20/1900/mitrofanov/htm

Мулик-Луцик Ю. Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді: в 4 т. / Мулик-Луцик Ю. — Вінніпег :Екклезія, 1987. — Т. 3. — 136 с.

Надтока Г. М. Православна церква в Україні 1900–1917 рр.: соціально-релігійний аспект / Надтока Г. М. — К. : Знання, 1998. — 271 с.

Омельянчук И. В. Численность Союза Русского Народа в 1907–1914 гг. в правобережных украинских губерниях / И. В. Омельянчук // Белоруссия и Украина. История и культура. Ежегодник 2005/2006. — М. : Индрик. — С. 146–164.

Открытие Союза в с. Крымно // Почаевские известия. — 1908. — № 9. — С. 3.

Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ в. / Поспеловский Д. В. — М. : Республика, 1995. — 511 с.

Правые и конституционные монархисты в России… // Вопросы истории. — 1997. — № 8.

Роль волинського духовенства в чорносотенній пропаганді // Рада. — 1907. — № 54. — С. 3.

Українські політичні партії к. ХІХ — поч. ХХ ст. Програмові і довідкові матеріали. — К. : Фенікс, 1993. — 336 с.

Священник В. М. Выборы близко! / В. М. Священник // Волынские епархиальные ведомости (неофиц. ч.). — 1907. — № 1/2. —С. 36–37.

Союз Русского Народа : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http//ru.wikipedia.org/wiki/СоюзРусского Народа

Тверское Поволжье. — 1907. — 5 августа. — № 198.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі — ЦДІАК України), ф. 301, оп. 1, спр. 1664, 351 арк.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 861, спр. 259 (ч. 3), 80 арк.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті