СПОГАДИ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНВІДДІЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ЖІНОЧОГО РОЗКРІПАЧЕННЯ» В УКРАЇНІ 1920-х рр.

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Лабур НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90954

Ключові слова:

жінвідділи, жіночі мемуари, історичне джерело, ≪розкріпачення≫ жінок, Радянська Україна, 1920–1930-ті рр., інформаційний потенціал, репрезентативність джерел

Анотація

Проаналізовано мемуари представниць жінвідділівських підрозділів більшовицької партії в Україні у 1920-тих рр.

Посилання

  1. Без них мы не победили бы. Воспоминания женщин-участниц Октябрьской революции, гражданской войны и социалистического строительства / [сост. М. О. Левкович, А. И. Нухрат, О. Н. Петровская и др.]. — М. : Политиздат, 1975. — 447 с.
  2. Бош Е. Б. Октябрьские дни в Киевской области / Е. Б. Бош // Пролетарская революция. — 1923. — № 11 (23). — С. 52–67.
  3. ВКП(б) в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК : [у 2 ч.]. — К. : Державне видавництво політ. літератури УРСР, 1949–. — Ч. 1. / [ред. кол.: М. Б. Мітін, О. М. Поскьобишев, П. М. Поспелов; пер. з рос. вид. 1940 р.]. — Вид. 6-те, допов. — 1949. — 732 с.
  4. Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 года. Протоколы. — М. : Госиздат. полит. литер., 1959. — 602 с.
  5. Всім жінкоркам і читачкам журналу «Робітниця» // Робітниця. — 1928. — № 37. — С. 19.
  6. Голубцов В. С. Мемуары как источник по истории советского общества / Голубцов В. С. — М. : Изд-во Московского университета, 1970. — 114 с.
  7. Державний архів Запорізької області, ф. П-1, оп. 1, спр. 162.
  8. Державний архів Запорізької області, ф. П-1, оп. 1, спр. 890.
  9. Державний архів Київської області, ф. Р-427, оп. 1, спр. 172.
  10. Державний архів Миколаївської області, ф. 4074, оп. 1, спр. 450.
  11. Державний архів Миколаївської області, ф. 4074, оп. 1, спр. 274.
  12. Державний архів Миколаївської області, ф. 4074, оп. 1, спр. 579.
  13. Державний архів Миколаївської області, ф. 4074, оп. 1, спр. 267.
  14. Дочери Октября. Работницы и селянки Украины в дни Великой пролетарской революции (1917–1922). — Х. : Издательское отд-ние Ц.К.К.П.(б), 1922. — 152 с.
  15. Карманова І. С. Без широких верств жіноцтва не створити соціалізму / І. С. Карманова // Коммунарка Украины. — 1928. — № 20. — С. 19.
  16. Кривоший О. П. «Спогади про участь жінок в громадянській війні та жіночому русі…» як джерело до вивчення історії Південної України 1918–1924 років / О. П. Кривоший // Музейний вісник. — 2011. — № 11. — С. 170–177.
  17. Крізь бурю часу. Спогади учасниць революційного руху і соціалістичного будівництва в Україні і Молдавії / [упоряд.: М. О. Левкович (керівник групи), М. І. Бєлова, О. П. Вєтко та інші; редкол.: Донков І. П. та ін.; пер. з рос. П. В. Кавунець]. — К. : Політвидав України, 1982. — 295 с.
  18. Кустелян М. Деникинское подполье / М. Кустелян // Летопись революции. — 1926. — № 2 (17). — С. 8–12.
  19. Левкович М. О. В Киевском губженотделе / М. О. Левкович // В защиту революции. Воспоминания участников борьбы за власть Советов и начала социалистического строительства в Киеве и на Киевщине / [сост. Т. Д. Бондарь и др.]. — К. : Изд. полит.
  20. лит-ры Украины, 1977. — С. 234–245.
  21. Левкович-Маслюк М. Ф. Сквозь бури времени. Документальная повесть / Левкович-Маслюк М. Ф. — Днепропетровск : Проминь, 1990. — 199 с.
  22. Литвин Н. А. Мемуары как источник по истории УССР 1920–1941 гг. : автореф. дисс. ... канд. истор. наук: спец. 07.00.09 «Историография и источниковедение» / Литвин Н. А. — К., 1989. — 17 с.
  23. Лончар П. Відважна партизанка / П. Лончар // У боях і праці. Розповіді про жінок України / [ред. Л. Нагорна]. — К. : Держвидав політ. літератури УРСР, 1960. — С. 57–61.
  24. Лончар П. Нас не сломили невзгоды / П. Лончар // Женщины в революции. — М. : Госиздат. полит. лит-ры, 1959. — С. 252–256.
  25. Лончар П. Перший з’їзд робітниць і селянок / П. Лончар // Південна правда. — 1966. — 2 жовтня. — № 230. — С. 4.
  26. Минская. Несколько страниц из моей жизни / Минская // Работница. — 1927. — № 32. — С. 7–9.
  27. Мягкова Т. В эпоху доброармии в Киеве / Т. Мягкова // Летопись революции. — 1926. — № 2 (17). — С. 13–18.
  28. Полянская Г. О подпольной работе в Киеве (август — декабрь 1919 года) / Г. Полянская // Летопись революции. — 1926. — № 2 (17). — С. 19–21.
  29. Постанова ЦК КПРС про підготовку до святкування 40-х роковин Великої жовтневої соціалістичної революції / КПРС ЦК; відпов. І. Васильєва. — К. : Держполітвидав, 1957. — 14 с.
  30. Революционерки России. Воспоминания и очерки о революционной деятельности российских большевичек. — М. : Советская Россия, 1983. — 288 с. (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Научно-методический кабинет).
  31. Сквозь бурю времени. Воспоминания участниц революционного движения и социалистического строительства на Украине и в Молдавии / [сост.: М. О. Левкович, М. И. Белова, О. П. Ветко; редкол.: Донков И. П. и др.]. — Кишинев : Молдовеняскэ, 1979. —
  32. с.
  33. Славные большевички / [сост.: Е. Д. Стасова, Ц. С. Бобровская, А. М. Иткина]. — М. : Госиздат. полит. лит-ры, 1958. — 378 с.
  34. Стрельский Г. В. Мемуары как источник изучения истории Великого Октября на Украине / Стрельский Г. В. — К. : Вища школа, 1978. — 137 с.
  35. Участницы великого созидания / [Куськова Л. И. и др.]; под ред. А. В. Артюхиной. — М. : Гос. изд. полит. лит-ры, 1962. — 424 с.
  36. Четверта конференція Компартії (б) України 17–23 березня 1920 р. Стенограма / Центральний державний архів громадських об’єднань України; [упоряд.: В. С. Лозицький (керівник), О. В. Бажан та ін.; ред. кол.: С. І. Гуренко (голова), Г. К. Крючков та ін.]. — К. : Альтернативи, 2003. — 528 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Лабур, О. В. (2017). СПОГАДИ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНВІДДІЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ЖІНОЧОГО РОЗКРІПАЧЕННЯ» В УКРАЇНІ 1920-х рр. Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90954

Номер

Розділ

Статті