РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ (1906–1912): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Автор(и)

 • Ольга Володимирівна Мартинюк НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90290

Ключові слова:

вибори, російські націоналісти, Державна дума, праві партії, передвиборчі стратегії

Анотація

У статті зроблено огляд історіографії російського націоналізму в контексті виборів до Державної думи Російської імперії (1906 –1912 рр.) у трьох губерніях Правобережжя — Подільській, Волинській та Київській.

Посилання

 1. Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России / Аврех А. Я. — М. : Политиздат, 1991. — 285 с.
 2. Аврех А. Я. Столыпин и Третья Дума / Аврех А. Я. — М. : Наука, 1968. — 528 с.
 3. Аврех А. Я. Царизм и IV Дума, 1912–1914 гг. / Аврех А. Я. — М. : Наука, 1981. — 304 с.
 4. Аврех А. Я. Царизм и третьеиюньская система / Аврех А. Я. — М. : Наука, 1966. — 192 с.
 5. Аврех А. Я. Царизм накануне свержения / Аврех А. Я. — М. : Наука, 1989. — 256 с.
 6. Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы / А. Я. Аврех, И. И. Минц. — М. : Наука, 1985. — 272 с.
 7. Білокінь О. І. Українське питання в Державній думі Російської імперії (1906–1917 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Білокінь О. І. — Х., 2001. — 25 с.
 8. Бубнов Н. М. Сага о правой профессуре Университета св. Владимира / Бубнов Н. М. — К. : Тип. А. И. Гросман, 1917. — 16 с.
 9. Буліга М. М. Діяльність волинських депутатів у Державній думі Російської імперії / М. М. Буліга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. — 2011. — № 23. — С. 81–87.
 10. Бурда І. О. Національне питання в Росії 1905–1907 рр. (на матеріалах Державної Думи першого та другого скликань): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 «Всесвітня історія» / Бурда І. О. — Київ, 2004. — 17 с.
 11. Волковинський В. М. Організації великоросійських шовіністів в Україні / В. М. Волко вин ський // Український історичний журнал. — 1999. — № 3. — С. 63–74.
 12. Ганелин Р. Ш. ХХ съезд КПСС и освещение советскими историками отношений между РСФСР и Украиной во время Гражданской войны / Р. Ш. Ганелин и др. // Украинский вопрос и революционные события в России 1917 года. Материалы международной научно-теоретической конференции 3–4 октября 2005 года. — СПб. : ПапиРус, 2006. — С. 6–12.
 13. Гермайзе Й. Соціяльно-економічні передумови Революції 1905 року / Й. Гермайзе // Життя й революція. — 1925. — 9. — С. 66–71.
 14. Герье В. Второе раскрепощение. Общие прения в 3-й Государственной Думе по указу 9 ноября 1906 г. / Герье В. — М. : Т-во Печатня С. П. Яковлева, 1910. — 69 с.
 15. Глушковецький А. Л. Адміністративний ресурс на виборах до Державної думи Російської імперії (на прикладі Подільської губернії) / А. Л. Глушковецький // Збірник наукових праць «Політологічні Студії». — 2010. — № 1. — С. 132–145.
 16. Глушковецький А. Л. Демократія в провінції: вибори та діяльність депутатів Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії [Текст] : монографія / Глушковецький А. Л. — Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2010. — 399 с.
 17. Гусєв В. І. Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. — 1921 р.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Гусєв В. І. — К., 1999. — 36 с.
 18. Демуз І. О. Українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст. Історіографія: автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Демуз І. О. — Черкаси, 2008. — 20 с.
 19. Доморослий В. І. Діяльність української парламентської громади в І та ІІ Державних думах (1906–1907 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Доморослий В. І. — К, 1994. — 24 с.
 20. Дякин В. С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг: разложение третьеиюньской системы / Дякин В. С. — Л. : Наука, 1988. — 240 с.
 21. Дякин В. С. Был ли шанс у Столыпина? / Дякин В. С. — СПб. : ЛИСС, 2002. —
 22. Єфремов С. О. За рік 1912-й. Під обухом. Більшовики в Києві / Єфремов С. О. — К. : Орій, 1993. — 150 с.
 23. Залежський В. Н. Монархісти / Залежський В. Н. — Харків : Пролетарій, 1929. — 71 с.
 24. Заславский Д. И. Рыцарь монархии Шульгин / Заславский Д. И. — Л. : Книжные новинки, 1927. — 67 с.
 25. Заславский Д. И. Рыцарь черной сотни Шульгин / Заславский Д. И. — Л. : Былое, 1925. — 72 с.
 26. Кальченко Т. В. Киевский клуб русских националистов. Историческая энциклопедия / Кальченко Кальченко Т. В. — К. : Киевские ведомости, 2008. — 414 с.
 27. Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской Империи / А. Каппелер // Россия — Украина: история взаимоотношений. — М. : Институт славяноведения и балканистики РАН, 1997. — С. 125–144.
 28. Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі XIX–XX століть: соціальнополітичний портрет / Касьянов Г. В. — К. : Либідь, 1993. — 172 с.
 29. Касьянов Г. В. Россия-Украина: как пишется история: Диалоги — лекции — статьи / Г. В. Касьянов, А. И. Миллер. — М. : РГГУ, 2011. — 306 с.
 30. Кегель И. Советская общественность в эпоху перестройки (1985–1991). Констанц: Исторический дискурс и общественность эпохи перестройки: дебаты о реформах Столыпина / И. де Кегель // Бюллетень. — 2010. — № 5. [Советская общественность в эпоху перестройки (1985–1991): материалы международной конференции]. — С. 123–145.
 31. Кирьянов Ю. И. Правые партии в России, 1911–1917 гг. / Кирьянов Ю. И. — М. : РОССПЭН, 2001. — 464 с.
 32. Киян М. Ш. Депутати від українських губерній та міст у Державній думі Російської імперії першого та другого скликань (1906–1907): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права історія політичних і правових учень» / Киян М. Ш. — Харків, 1998. — 19 с.
 33. Коляда І. А. «Благородный осведомитель»: штрихи до портрета київського цензора Сергія Никипоровича Гоголєва / І. А. Коляда // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. — № 20. — С. 354–363.
 34. Коник О. О. Діяльність селянських депутатів з України в І та ІІ Державних думах: автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Коник О. О. — К, 1994. — 25 с.
 35. Коник О. О. Селянські депутати з України в Державних Думах Російської імперії / О. О. Коник // Українське питання в Російській імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Київ: Інститут історії НАН України, 1999. — С. 445–470.
 36. Консерватизм в России и Германии: опыт интернационального диалога. Сборник научных трудов / Ред. А. Ю. Минаков. — Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2012. — 212 с.
 37. Корниенко Б. С. Правый Дон / Корниенко Б. С. — СПб. : Издательство Европей ского университета в Санкт-Петербурге, 2013. — 232 с.
 38. Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале XX столетия / Коцюбинский Д. А. — М. : РОССПЭН, 2001. — 528 с.
 39. Левицкий В. О. Правые партии / В. О. Левицкий // Общественное движение в России в начале ХХ века. — М. : Общественная Польза, 1914. — С. 347–469.
 40. Ленин В. И. Итоги выборов / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. — М. — Т. 22. — Издание 5-е. — 1980. — С. 318–344.
 41. Ленин В. И. Правые партии / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. — М. — Т. 21. — Издание 5-е. — 1980. — С. 279–288.
 42. Липатова О. В. Избирательные кампании в I–IV Государственные Думы Российской империи: На материалах Владимирской губернии: дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Ли патова Ольга Владимировна. — М., 2005. — 259 л.
 43. Лопухова А. В. Националисты в Государственной думе Российской империи: дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Лопухова Анна Владимировна. — Самара, 2005. — 217 л.
 44. Лось Ф. Є. Україна в роки столипінської реакції / Лось Ф. Є. — К. : Видавництво академії наук Української РСР, 1944. — 141 с.
 45. Лось Ф. Є. Класова боротьба в українському селі, 1907–1914. / Ф. Є. Лось, О. Г. Михайлюк. — К. : Наук. думка, 1976. — 284 с.
 46. Лотоцкий А. И. Украинский вопрос / А. И. Лотоцкий, П. Я. Стебницкий // Петро Стебницький. Вибрані твори [Упоряд. Інна Старовойтенко]. — К. : Темпора, 2009. — С. 287–414.
 47. Лукоянов И. В. Российские консерваторы / Лукоянов И. В. — СПб. : Нестор-история, 2003. — 92 с.
 48. Любченко В. Б. Теоретична та практична діяльність російських націоналістичних організацій в Україні (1908–1914 рр.) / В. Б. Любченко // Український історичний журнал. — 1996. — № 2. — С. 55–65.
 49. Мартов Л. Политические партии в России / Мартов Л. — СПб. : Новый мир, 1906. — 32 с.
 50. Менжулин В. И. Другой Сикорский: неудобные страницы истории психиатрии / Менжулин В. И. — К. : Сфера, 2004. — 490 с.
 51. Милько В. І. Депутати від українських губерній та міст у Державних думах Російської Імперії: динаміка етносоціального та політичного складу (1906–1917 рр.) / В. І. Милько // Український історичний збірник. — 2010. — № 13. — С. 162–174.
 52. Милько В. І. Регіональна діяльність депутатів від українських губерній I–IV Державних дум Російської імперії (1906–1917) / В. І. Милько // Краєзнавство. — 2010. — № 3. — С. 163–170.
 53. Милько В. І. Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі I–IV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.): історіографічний аналіз / В. І. Милько // Український історичний журнал. — 2012. — № 1. — С. 153–170.
 54. Националисты в 3-ей Государственной думе. — СПб. : Типография А. С. Суворина, 1912. — 325 с.
 55. Петлюра С. В. Случайные заметки: Государственный прозорливец г. Савенко / С. В. Петлюра // Украинская жизнь. — 1915. — № 5/6. — С. 90–97.
 56. Омельянчук И. В. Черносотенное движение в Российской империи (1901–1914) / Омельянчук И. В. — К. : МАУП, 2007. — 744 с.
 57. Погребинський О. П. Столипінська реформа на Україні / Погребинський О. П. — Харків : Пролетар, 1931. — 127 с.
 58. Попик В. И. Политическая борьба на Украине вокруг выборов в IIІ Государственную думу / Попик В. И. — К. : Наукова думка, 1989. — 100 с.
 59. Реєнт О. П. Історія України ХІХ — початку ХХ ст.: методологічний зріз і тематичні напрями наукового пошуку / О. П. Реєнт // Український історичний журнал. — 2007. — № 6. — С. 218–232.
 60. Реєнт О. П. Наукові студії з історії України ХІХ — початку ХХ століття: сучасний стан і перспективи / О. П. Реєнт // Україна в імперську добу (ХІХ — початок ХХ ст.). — К. : Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 3–41.
 61. Реєнт О. П. Українці у Державній думі Російської імперії / О. П. Реєнт // Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення. — К. : Б/м., 2010. — С. 244–265.
 62. Реєнт О. П. Українці у Державній Думі Російської імперії / О. П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. — 2009. — № 16. — С. 318–335.
 63. Репников А. В. Консервативные представления о переустройстве России (конец ХІХ — начало ХХ веков) / Репников А. В. — М. : Готика, 2006. — 424 с.
 64. Рылов В. Ю. Правое движение в Воронежской губернии. 1903–1917 / Рылов В. Ю. — Воронеж : ВГУ, 2002. — 196 с.
 65. Санькова С. М. Русская партия в России: образование и деятельность Всероссийского национального союза (1908–1917) / Санькова С. М. — Орел : Издание Светлана Зенина, 2006. — 369 с.
 66. Стебницький П. Я. Поміж двох революцій / П. Я. Стебницький // Петро Стебницький: Вибрані твори. — К. : Темпора, 2009. — С. 415–559.
 67. Суслов М. Новейшая историография российского консерватизма: его исследователи, критики и апологеты / М. Суслов // Ab Imperio. — 2008. — № 1. — С. 253–288.
 68. Шандра В. С. Модернізація політичної влади на початку ХХ ст. / В. С. Шандра // Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності. — К. : Б/в., 2008. — С. 310–316.
 69. Шандра В. С. Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством / В. С. Шандра // Український історичний журнал. — 2010. — № 4. — С. 59–83.
 70. Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) / Щербак Н. О. — К. : Ризографіка, 2005. — 616 с.
 71. Щітківський І. «Исторический путь» у Київі / І. Щітківський // Київ та його околиця в історії та пам’ятках. — К. : Держ. вид-во України, 1926. — С. 385–392.
 72. Юрский Г. Правые в Третьей Государственной Думе / Юрский Г. — Харьков : Центр. Предвыб. Комитет об-един. русс. людей, 1912. — 254 с.
 73. Andriewsky O. The Politics of National Identity: The Ukrainian Question in Russia, 1904–1912: Unpublished dissertation / Andriewsky O. — Ann Arbor, 1991. — 485 р.
 74. Edelman R. Gentry Politics On the Eve of the Russian Revolution: the Nationalist Party, 1907–1917 / Edelman R. — Rutgers University Press, 1980. — 280 р.

##submission.downloads##

Як цитувати

Мартинюк, О. В. (2017). РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ (1906–1912): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД. Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90290

Номер

Розділ

Статті