УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Автор(и)

 • О. С. Білявська НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90286

Ключові слова:

студенти, університет, Наддніпрянська Україна, друга половина ХІХ ст., національно-визвольний рух

Анотація

Аналізується участь університетської молоді Наддніпрянської України в національно-визвольному русі другої половини ХІХ ст.

Посилання

 1. Дело об устройстве в г. Киеве в 1874 году ІІІ Археологического съезда. — Державний архів м. Києва (Далі — ДАК), ф. 16, оп. 311, спр. 107.
 2. Додонова Г. В. Культурно-просвітницька діяльність наукової інтелігенції Наддніпрянської України в другій половині ХХ — на початку ХХ ст. : [Електронний ресурс] / Додонова Г. В. — Режим доступу : http.weststudents.com.ua./2994/st.html
 3. Іванова Л. Г. Громадівський рух 60-х років ХІХ ст. в Україні: проблеми, ідеологія / Л. Г. Іванова, Р. П. Іванченко. — К. : МІЛП, 1999. — 128 с.
 4. Історія українських партій: хрестоматія-посібник. Кінець ХІХ ст. — 1917 р. — Ч. 1 / Упорядн. Б. І. Корольов та ін. — К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 561 с.
 5. Історія Одеського університету (1865–2000 рр.): наукове видання / гол. ред. В. А. Сми нитна. — Одеса : Астропринт, 2000. — 256 с.
 6. Євтушенко О. Н. Громада в українській політичній думці ХІХ — першої половини ХХ ст. : навч. посіб. / Євтушенко О. Н. — Миколаїв : МДІ ім. П. Могили, 2009. — 156 с.
 7. Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі XIX–XX століть: Соціально-політичний портрет / Касьянов Г. В. — К. : Либідь, 1993. — 176 с.
 8. Катренко А. М. Український національний рух XIX ст.: навч. посібн. / Катренко А. М. — Ч. II: 60–90-ті роки XIX ст. — К. : Ін-т математики НАН України, 1999. — 189 с.
 9. Катренко А. М. Національно-культурна та політична діяльність Київської громади (60–90 ті роки ХІХ ст) / А. М. Катренко, Я. А. Катренко. — К. : Либідь, 2003. — 186 с.
 10. Киевский университет / Гл. ред. М. И. Белый. — К. : Вища школа, 1984. — 204 с.
 11. Коновець О. Ф. Просвітницький рух в Україні (XIX — перша третина ХХ ст.) / Коновець О. Ф. — К. : Хрещатик, 1992. — 120 с.
 12. Нариси історії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / В. В. Різун, М. С. Тимощук, А. Є. Конверський та ін. — К. : Наша культура і наука, 2004. — 440 с.
 13. О беспорядках, произведенных студентами в соборной зале университета Св. Владимира. — ДАК, ф. 16, оп. 301, спр. 146, арк. 46.
 14. Об избрании в должность председателя исторического общества имени Нестора Летописца В. Антоновича. — ДАК, ф. 16, оп. 320, спр. 206, арк. 1.
 15. Об открытии лектория при библиотеке Университета. — ДАК, ф. 16, оп. 301,
 16. спр. 95, арк. 10.
 17. О командировке молодых ученых за границу для приготовления к профессорскому званию. — ДАК, ф. 16, оп. 283, спр. 239, арк. 4.
 18. О командировке профессора Шидловского. — ДАК, ф. 16, оп. 301, спр. 99, арк. 4.
 19. О праздновании юбилея Киевской духовной Академии. — ДАК, ф. 16, оп. 312,
 20. спр. 93, арк. 3.
 21. О чтении публичных лекций. — ДАК, ф. 16, оп. 305, спр. 202, арк. 1.
 22. Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / Упор. В. А. Короткий. — К. : Либідь, 2005. — 328 с.
 23. Потебня О. О. Актуальні питання мови та культури : зб. наукових праць / Потебня О. О. — К. : Д. Буровий, 2004. — 368 с.
 24. Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ — початок ХХ ст.) / Реєнт О. П. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. — 358 с.
 25. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Сірополко С. — К. : Наукова думка, 2001. — 912 с.
 26. «Українське питання» в Російській імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.): наук. монографія : в 3 ч. — К. : Ін-т історії України НАН України, 1999. — 215 с.
 27. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. — Харків : Фоліо, 2004. — 750 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Білявська, О. С. (2017). УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90286

Номер

Розділ

Статті