ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАРОДНІЙ ПРОСВІТІ ТА ПИТАННЯ ПРОГРЕСУ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 1860-х — 1880-х рр.

В. В. Єгоров

Анотація


Розглядається зміст ідейно-публіцистичної боротьби українофілів та великодержавних кіл Російської імперії навколо запровадження української мови в початкову освіту українського народу в 60–80-ті рр. XIX ст.

Ключові слова


українська мова, «общерусский культурный язык», просвіта, прогрес, українська публіцистика, російська публіцистика, українофіли

Повний текст:

PDF

Посилання


А. Ф. Письма из провинции / А. Ф. // Вестник Европы. — 1882. — Т. 6. — Кн. 12. — С. 894–899.

Антонович В. Б. Записка у справі обмежень української мови / В. Б. Антонович // Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. — К. : Либідь, 1995. — С. 153–158.

Антонович В. Б. К вопросу о Галицко-Русской литературе. (По поводу статьи профессора Т. Д. Флоринского) / Антонович В. Б. — К. : Тип. Имп. у-та Св. Владимира. Корчак-Новицкого, 1900. — 28 с.

Антонович В. Б. Погляди українофілів / В. Б. Антонович // Антонович В. Б. Моя сповідь : Вибрані історичні та публіцистичні твори. Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. — К. : Либідь, 1995. — С. 143–153.

Антонович В. Б. Про українофілів та українофільство / В. Б. Антонович // Антонович В. Б. Моя сповідь : Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. — К. : Либідь, 1995. — С. 135–143.

Барвінський О. Погляд М. Костомарова на задачі української інтелігенції / О. Барвінський // Записки Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. — 1918. — Т. 126–127. — С. 81–103.

Бернштейн М. Д. Журнал «Основа» і український літературний процес кін. 50–60 рр. XIX ст. / Бернштейн М. Д. — К. : Видавництво Академії Наук УРСР, 1959. — 216 с.

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914) / Бовуа Д. — М. : Новое литературное обозрение, 2011. — 1008 с.

В. Рец. на Святе письмо Нового Завіту. Мовою руською. Українською переклали у купі П. А. Куліш и др. Пулюй. Печатано у Львові 1880 / В. // Вестник Европы. — 1881. — Т. 1. — Кн. 2. — С. 895–898.

Введенский А. Литературные мечтания и действительность. По поводу литературных мнений о народе / А. Введенский // Вестник Европы. — 1882. — Т. 5. — № 9. — С. 148–180.

Возняк М. Листування М. І. Костомарова з О. Кониським / М. Возняк // Україна: науковий двохмісячник українознавства. — 1925. — № 3. — С. 72–77.

Г….ль Перегляд критичний «По вопросу о малорусской литературе» М. Драгоманова. Вена 1876 / Г….ль // Правда. Письмо літературно-політичне. — Річник X-й 1877 / Під ред. Вол. Барвінського. — Львів : Тов. ім. Шевченка під зар. Сарнацького, 1877. — Ч. 4–5, 7, 10. — 952 с.

Гогоцкий С. Еще несколько слов об украинофилах / С. Гогоцкий // Русский вестник. — 1875 — Т. 117. — № 7. — С. 787–798.

Гогоцкий С. Прибавление к статье «Еще несколько слов об украинофилах» / С. Гогоцкий // Русский вестник. — 1875. — Т. 118. — № 7. — С. 413–415.

Градовский А. Национальный вопрос в истории и литературе / А. Градовский. — СПб. : Тип. и лит. Траншеня, 1873. — 314 с.

Грушевський О. С. З настроїв і думок Кирило-мефодіївців / О. С. Грушевський // Україна. — 1914. — № 1. — С. 71–76.

Дневник государственного секретаря А. А. Половцева в II-х томах. — М. : Наука, 1966. — Т. II. — 580 с.

Драгоманов М. П. Антракт з історії українофільства / М. П. Драгоманов // Драгоманов М. П. Вибране / Упор. та іст. біогр. нарис Р. С. Міщук; Примітки Р. С. Міщука, В. С. Шандри. — К. : Либідь, 1991. — С. 204–233.

Драгоманов М. П. Ново-кельтское и провансальское движение во Франции / М. П. Драгоманов // Вестник Европы. — 1875. — № 8. — С. 688–740.

Драгоманов М. П. Ново-кельтское и провансальское движение во Франции / М. П. Драгоманов // Вестник Европы. — 1875. — № 9. — С. 153–203.

Драгоманов М. П. Переднє слово до громади / М. П. Драгоманов //

Драгоманов М. П. Вибране / Упор. та іст.-біогр. нарис Р. С. Міщук; Примітки Р. С. Міщука, В. С. Шандри. — К. : Либідь, 1991. — С. 276–326

Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу / М. П. Драгоманов // Драгоманов М. П. Вибране / Упор. та іст.-біогр. нарис Р. С. Міщук; Примітки Р. С. Міщука, В. С. Шандри. — К. : Либідь, 1991. — С. 461–558.

Житецкий П. Русский патриотизм. Ответ «Дню» / П. Житецкий // Основа. — 1862. — № 3. — С. 1–21.

Житомир в 1861 и 1866 годах // Русский вестник. — 1866. — Т. 64. — № 8. — С. 585–613.

Иванов А. О Малорусском Литературном языке и об обучении на нем / А. Иванов // Русский вестник. — 1863. — Т. 45. — № 5–6. — С. 244–267.

Козачок Я. В.Українська ідея з вузької стежки на широку дорогу. (Художня і науково-публіцистична творчість М. І. Костомарова) / Козачок Я. В. — К. : НАУ, 2004. — 352 с.

Корсаков Д. Из воспоминаний о Н. И. Костомарове и С. М. Соловьеве / Д. Корсаков // Вестник Европы. — 1906. — Кн. 9. — С. 221–272.

Костомаров Н. И. Еще по поводу «Малорусского слова «Московским ведомостям» / Н. И. Костомаров // Вестник Европы. — 1881. — № 4. — Т. 2. — С. 438–442.

Костомаров Н. И. Малорусское слово / Н. И. Костомаров // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Упор., приміт. І. П. Бейко, А. М. Полотай; вступна ст. М. Т. Яценка. — К. : Либідь, 1994. — С. 331–336.

Костомаров Н. И. Мысли южнорусса о преподавании на малорусском языке / Н. И. Костомаров // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Упор., приміт. І. П. Бейко, А. М. Полотай; вступна ст. М. Т. Яценка. — К. : Либідь, 1994. — С. 309–313.

Костомаров Н. И. Ответ на статью В. Крестовского. Ходатайство Костомарова за Сковороду и Срезневского / Н. И. Костомаров // Основа. — 1861. — № 7. — С. 1–14.

Костомаров Н. И. По вопросу о Малорусском слове «Современным известиям» / Н. И. Костомаров // Вестник Европы. — 1881. — № 3. — Т. 2. — С. 359–365.

Костомаров Н. И. По поводу статьи Г. Де-Пуле / Н. И. Костомаров // Вестник Европы. — 1882. — Т. 3. — № 5. — С. 434–437.

Костомаров Н. И. Украинофильство / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання М. Костомарова. Зібрані заходом Академічної комісії укр. історіографії / іст. Секція Всеукр. АН; Ред. М. Грушевський. — К. : Державне видавництво України, 1928. — С. 281–289.

Лемке М. Эпоха цензурних реформ 1859–1865 годов / Лемке М. — СПб. : Герольд, 1904. — 524 с.

Листування М. І. Костомарова з Харківськими громадянами про видання народних книжок (підг. Г. Житецький) // Україна. — 1925. — № 3. — С. 66–79.

Л-й. О литературном языке у славян / Рец. на кн. Lipa Narodni Zabavnik. Redactor a vydatel Iosef Victapin. Pest 1862. / Л-й // Русский вестник. — 1863. — Т. 48. — № 8. — С. 790–816.

Марахов Г. Нові сторінки біографії М. Костомарова / Г. Марахов // Вісник АН УРСР. — 1972. — № 1. — С. 99–106.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX ст.) / Миллер А. И. — СПб. : Алетея, 2000. — 288 с.

Н. И. Новый русский словарь / Рец. на Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. — М. — 1861, 1862 / Н. И. // Русский вестник. — 1862. — Т. 39. — № 6. — С. 811–825.

Науменко В. П. Решен ли проф. Т. Д. Флоринским Вопрос о книжной малорусской речи? / Науменко В. П. — К., 1900. — 32 с.

Неслуховский Ф. Из моих воспоминаний / Ф. Неслуховский // Исторический вестник. — 1890. — № 4. — С. 116–154.

Письма П. А. Кулиша к М. В. Юзефовичу 1843–1861 рр. // Киевская старина. — 1899. — № 3. — С. 303–324.

Полухін Л. К. Формування історичних поглядів Миколи Івановича Костомарова / До критики буржуазно-поміщицької історіографії на Україні / Полухін Л. К. — К., 1959. — 128 с.

Пыпин А. Н. Изучение русской народности / А. Н. Пыпин // Вестник Европы. — 1882. — Т. 6. — Кн. 12. — С. 739–779.

Пыпин А. Н. К спорам об украинофильстве / А. Н. Пыпин // Вестник Европы. — 1882. — № 5. — Т. 3. — С. 438–442 (438).

Рец. на кн. Педагогическая хроника. Вестник Европы. — Т. 1. — 1866. Учебник всеобщей истории в трех концентрических приспособленных к развитию учащихся курсах (опыт приложения педагогики и преподавания истории). Рассмотрен и одобрен ко-

митетом народного просвещения. Составил Николай Овсянников. Курсы Т. I. и II. — СПб., 1866 // Русский вестник. — 1866. — Т. 62. — № 3. — С. 352–363.

Річицький А. Тарас Шевченко у світлі епохи / Річицький А. — Катеринослав, 1925. — 228 с.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. До історії громадських рухів в Україні 1860–1870–х рр. / Савченко Ф. — Х — К. : Державне видавництво України, 1930. — 414 с.

Стоюнин В. Заметки о русской школе / В. Стоюнин // Вестник Европы. — 1882. — Т. 1. — № 1. — С. 172–179.

Т. Курйозы иностранной литературы о России. (La Russie et l’Europe, par Henri Martin 1866. Preussen und Oesterreich im Jahr 1866, von Wolfgang Menzel) / Т. // Русский вестник. — 1866. — Т. 63. — № 5–6. — С. 349–376.

Флоринский Т. Д. Зарубежная Русь и ее горькая доля / Флоринский Т. Д. — К. : Тип. И. И. Горбунова, 1900. — 28 с.

Флоринский Т. Д. Славянское племя (статистическо-этнографический обзор современного славянства) / Флоринский Т. Д. — К. : Тип. У-та св. Владимира, Н. Корчак-Новицкого, 1907. — 193 с.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). — Ф. 873. — Оп. 1. — Спр. 20. — 16 арк.

Шевелів Б. Петиції українських громад до Петербурзького комітету грамотності у 1862 р. / Б. Шевелів // За Сто літ. Матеріали з громадського й літературного життя України XIX і початків XX століття. — 1928. — Кн. 3. — С. 11–16.

Щеголев С. История украинского сепаратизма / Щеголев С. — М. : Имперская традиция, 2004. — 472 с.

Z (Ригельман Н. А.) Современное украинофильство / Н. А. Ригельман // Русский вестник. — 1875. — Т. 115. — № 2. — С. 818–848.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89108

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.