ФІКСОВАНЕ І НЕФІКСОВАНЕ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РУБРИК У КИРИЛИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ТА РУКОПИСНИХ ЛІТУРГІЙНИХ ТЕКСТАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVI–XVII ст.

Автор(и)

 • В. А. Ткачук

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89107

Ключові слова:

Київська митрополія (XVI–XVII ст.), літургійні рубрики, Служебник, Літургія

Анотація

Статтю присвячено виявленню факторів, які впливали на фіксацію літургійних текстів у служебниках Київської митрополії XVI–XVII ст.

Посилання

 1. Архивъ Юго-Западной Россіи. — Ч. 1. — Т. VI. Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси (1322–1648). — К. : Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1883. — 939 с.
 2. Ваврик М. До історії служебників в Українській Католицькій Церкві в 2-ій половині 17-го ст. / М. Ваврик // Analecta ordinis sancti Basilii Magni (Далі — AOSBM). — Romаe, 1979. — Vol. 16. — P. 98–142.
 3. Ваврик М. Служебник Жоховського 1692 р. (Генеза й аналіза) / М. Ваврик // AOSBM. — Rome, 1985. — Vol. 18. — P. 311–341.
 4. Візіты уніяцкіх цэркваў Мінскага і Навагрудскаго сабораў 1680–1682 гг.: Зборнік дакументаў / Укладальнік Д. В. Лісейчыкаў. — Мінськ : І. П. Лонгвінаў, 2009. — 270 с.
 5. Галадза П. Літургічне питання і розвиток богослужінь напередодні Берестейської унії і до кінця XVII століття / П. Галадза // Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII столітті. Матеріали IV Берестейських читань. — Львів. 1995. — С. 1–15.
 6. Грицевская И. М. Чтение и четьи сборники в русских монастырях XV–XVII вв. / Грицевская И. М. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2012. — 425 с.
 7. Гудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії / Гудзяк Б. — Львів : Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2000. — 426 с.
 8. Гуцуляк Л. Божественна літургія Йоана Золотоустого в Київській митрополії після унії з Римом (період 1596–1839) / Гуцуляк Л. — Львів : Свічадо, 2003. — 432 с.
 9. Дзянісава А. Р. Права патранату ў правным становішчы праваcлаўнай царквы беларускіх земель ў канцы XV–XVI ст. / А. Р. Дзянісава // Studia Historica Europae orientalis. Исследование по истории Восточной Европы. — Вып. 1. — Мн., 2008. — С. 163–172.
 10. Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг. / Дмитриев М. В. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. — 320 с.
 11. Долгов В. Древняя Русь. Мозаика епохи. Очерки социальной антропологии обще-ственных отношений в XI–XVI вв. / Долгов В. — Ижевск : Удмуртский университет, 2004. — 214 с.
 12. Ісаєвич Я. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми / Ісаєвич Я. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. — 520 с.
 13. Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры / Мак-Люэн М. — К. : Ника-Центр, 2004. — 464 с.
 14. Мейендорф Й. Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы. — Пер. с англ. В. Марутика / Мейендорф Й. — Мн. : Лучи Софии, 2001. — 336 с.
 15. Одинцовъ Н. Униятское богослуженіе въ XVII и XVIII вђкахъ по рукописямъ Виленской Публичной Библіотеки / Н. Одинцовъ // Литовскіе епархиальныя ведомости за 1886 годъ. — Вильна, 1887. — С. 186–357.
 16. Служебник 1554 року. — Венеція : Друкарня Вуковичів. — 4 є; 240 непронумерованих аркушів.
 17. Служебник 1570 року. — Венеція. — 4є; 240 непронумерованих аркушів.
 18. Служебник 1583 року. — Вільно : Друкарня Мамоничів. — 4 є; [4] + 297 арк.
 19. Служебник 1604 року. — Стрятинська друкарня. — 4 є; [1] + 11 арк. + 570 с.
 20. Служебник 1617 року. — Вільно : Друкарня братства Святого Духа. — 4 є; [28] + 461 с.
 21. Служебник 1639 року. — Київ : Друкарня Києво-Печерського монастиря. — 4 є;
 22. + 720 c. + 8 c. + 128 c.
 23. Служебник македонської редакції 1550-х рр. — Інститут рукопису національної
 24. бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Далі — ІР НБУВ). — Ф. 301. — Спр. 66. Лебедєв.
 25. Служебник уніатський, прибл. 1665 року. — ІР НБУВ. — Ф. 301. — Спр. 69.
 26. (Лебедєв).
 27. Хойнацкий А. Западнорусская церковная унія въ ея богослуженіи и обрядах / Хойнацкий А. — К. : Тип. Киевопечерской Лавры, 1871. — 476 с.
 28. Шамаєва К. З музичного побуту Києво-Печерської Лаври / К. Шамаєва // Київська старовина. 1992. — № 2. — С. 77–82.
 29. Шматоў В. Мастацтва бєларускіх старадрукаў XVI–XVIII ст.ст. / Шматоў В. — Мінск : Тэхналогія, 2000. — 131 с.
 30. Wizyta roczna Dekanatu Radomyskiego 1789 anno. — ІР НБУВ. — Ф. 301. — Cпр. 671. (Лебедєв)

##submission.downloads##

Як цитувати

Ткачук, В. А. (2016). ФІКСОВАНЕ І НЕФІКСОВАНЕ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РУБРИК У КИРИЛИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ТА РУКОПИСНИХ ЛІТУРГІЙНИХ ТЕКСТАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVI–XVII ст. Сторінки історії, (36). https://doi.org/10.20535/2307-5244.36.2013.89107

Номер

Розділ

Статті