УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст. (на прикладі цукрової та нафтової промисловості)

Автор(и)

 • О. В. Малюта

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87362

Ключові слова:

ринок, ринкова економіка, цукрова промисловість, нафтова промисловість, соледобування, виробництво, монополізація, «доба капіталу», іноземні інвестиції

Анотація

У статті розглядаються особливості становлення у другій половині XIX — на початку XX ст. українського ринку в умовах економічних систем Російської та Австро-Угорської імперій, проникнення у пореформений період під впливом Заходу ринкових тенденцій в економіку. Автор особливу увагу звертає на розвиток цукрової та нафтової галузей української промисловості, що задавали тон та надавали обличчя українському ринку в обох імперіях.

Посилання

 1. Альдебер Ж. История Европы / Альдебер Ж., Бендер Й., Груша И. — Минск : Высшейшая школа, М. : Просвещение, 1996.— 384 с.
 2. Белциковскій Ф. Сельско-хозяйственная производительность Подоліи въ сравненіи съ Франціей / Белциковскій Ф. — К. : Тип. Петра Барскаго, 1902. — 13+9 с.
 3. Бірчак В. Нафтова Комісія У. Н. Ради / В. Бірчак // Вісник (Львів). — 1935. — Річник 3. — С. 253–261.
 4. Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863–1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Бовуа Д. — К. : Критика, 1998. — 334 с.
 5. Борисенко В. Курс української історії: З найдавніших часів до XX ст. / Борисенко В. — 2-е вид. — К. : Либідь, 1998. — 615 с.
 6. Брокль Л. Очеркъ настоящаго и будущаго положения свекло-сахарной промышленности въ Россіи вообще, а въ Юго-Западномъ крае въ частности 1885 г. / Брокль Л. — Б. м., б. р. — 34 с.
 7. Воблий К. Г. Нариси з історії Російсько-Української цукробурякової промисловості / Воблий К. Г. — К., 1931. — Т. III. — Вип. 1. — 270 с.
 8. Воблый К. Г. Опыт истории свекло-сахарной промышленности СССР / Воблый К. Г. — М. : Б/и., 1928. — Т. I. — 412 с.
 9. Григорьев Д. Востребованные временем: Династія Харитоненко / Григорьев Д. — Сумы : АС-Медиа, 2003. — 72 с.
 10. Гуржій І. О. Україна в системі всеросійського ринку 60–90-х років XIX ст. / Гуржій І. О. — К. : Наук. думка, 1968. — 191 с.
 11. Дикий Я. Цукрова промисловість України / Я. Дикий, А. Фролов. — Прага : Культурно-наукове видавництво УНО, 1942. — 19 с.
 12. Дотри Ж. Пангерманизм и «европейская» идея от Бисмарка до Вильгельма II / Ж. Дотри // Терсен Є., Дотри Н. Ж., Виллар К., Шамбаз Ж. Европа (от Наполеона до наших дней): мифы и действительность / Пер. с фр. И. Кливанской. — М. : Издат. иностр.
 13. лит., 1955. — 126 с.
 14. Ежегодникъ по Сахарной промышленности Россійской Имперіи за 1909–1910 г. / Сост. М. Толпыгинымъ; Кіевское Отд. Императорскаго Русскаго техническаго общества. — К. : Петръ Барскій въ Кіевђ, 1911. — Годъ 29. — 988, XXVI, 4 с.
 15. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / Ред. В. М. Геєць; НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К. : Фенікс, 2003. — 1006 с.
 16. Економічна історія України : У 2 т. / Відп. ред. В. А. Смолій. — Т. 1. — К. : Ніка-Центр, 2011. — 696 с.
 17. Економічна історія України : У 2 т. / Відп. ред. В. А. Смолій. — Т. 2. — К. : Ніка-Центр, 2011. — 608 с.
 18. Лубіенскій Ф. В. Отчетъ Комитета, учрежденнаго кредиторами торгового дома братьевъ Яхненко и Симиренко / Лубіенскій Ф. В. — Одесса : Тип. Л. Нитче, 1862. — 16 с.
 19. Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма / Макарчук С. А. — Львов : Вища школа, 1983. — 256 с.
 20. Обзоръ Подольской губернии 1892. — Б. м., б. г. — 182 с.
 21. Остроградський А. Отчетъ представителя Министерства промышленности и торговли о нефтяной промышленности Галиціи и казенномъ заводђ въ Дрогобыч /Остро градський А. — (Приложеніе № 9 къ отчету военнаго генералъ-губернатора Галиціи). — Б. м., б. г. — 20 с.
 22. Полонська-Василенко Н. Історія України : У 2-х т. / Полонська-Василенко Н. — Т. 2: Від середини XVII ст. до 1923 року. — 3-є вид. — К. : Либідь, 1998 — 616 с.
 23. Порш М. Україна в державному бюджеті Росії / М. Порш // Сіромаха Д. Про фінансову науку / Сіромаха Д. — К. : Знання — то сила, 1909. — С. 158–176.
 24. Симоновичъ В. Нефть и нефтяная промышленность въ России: Ист.-стат. очеркъ / Симоновичъ В. — СПб. : Типограф. Ю. Эрлихъ, 1909. — 240 с.
 25. Сіромаха Д. Про фінансову науку / Сіромаха Д. — К. : Знання — то сила, 1909. — 180 с.
 26. Слабченко М. Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України XIX століття / Слабченко М. Є. — Харків : Державне видавництво України, 1927. — Т. 2. — 278 с.
 27. Статистическое описаніе Киевской губерніи, изданное Тайным советникомъ, сенатором И. Фундуклеемъ. — Ч. I. — Спб., 1852. — 550 + 26 с.
 28. Столпянскій Н. Девять губерній Западно-Русскаго края в топографическомъ, геогностическомъ, статистическомъ, экономическомъ, этнографическомъ и историческомъ
 29. отношенияхъ / Столпянскій Н. — СПб. : Тип Гогенфельдена и Ко, 1866. — XVI (I паг.), 200 (II паг.).
 30. Сціборський М. Україна в цифрах (статистична студія території, населення й народного господарства) / Сціборський М. — Б. м., 1940. — 45 с.
 31. Тейлор А. Габсбурзька монархія 1809–1918: Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / Тейлор А. — Львів : ВНТЛ. — Класика, 2002. — 268 с.
 32. Хобсбаум Э. Век капитала 1848–1875 / Хобсбаум Э. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. — 480 с.
 33. Чопівський І. Цукрова промисловість на Україні / Чопівський І. — К. : Петро Барський, 1918. — 36 с.
 34. Шандор В. Закарпаття, історично-правний нарис: IX—1920 / Шандор В. — Нью-Йорк : Карпатський Союз, 1992. — 292 с.
 35. Шимонович Й. Економічна україніка / Шимонович Й. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. — 430 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Малюта, О. В. (2016). УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст. (на прикладі цукрової та нафтової промисловості). Сторінки історії, (35). https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87362

Номер

Розділ

Статті