УКРАЇНЦІ — РЯТІВНИКИ ЄВРЕЇВ ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ

Автор(и)

 • І. Я. Щупак

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86711

Анотація

У статті розглядаються історіографія та джерела вивчення феномену рятівників євреїв у період Голокосту — Праведників народів світу. Автор встановлює, чим відрізнялося рятування євреїв на теренах Західної, Центральної Європи та окупованій нацистами території України. Аналізуються дані Яд Вашем по Праведниках народів світу за регіонами України та передумови відповідного розподілу випадків рятування, а також категорії людей, які чинили опір нацистському «остаточному вирішенню єврейського питання». Наводяться приклади героїзму рятівників євреїв, особливе місце в цьому контексті приділяється постаті Митрополита Андрія Шептицького.

Посилання

 1. Альтман И. А. Холокост и еврейское Сопротивление на оккупированной терри- тории СССР / Альтман И. А. — М. : Холокост, 2002. — 320 с.
 2. База данных Праведников народов мира Украины : [Электронный ресурс] / Яд Ва- шем. — Режим доступа : http://db.yadvashem.org/righteous/search.html?language=ru. — Название с экрана.
 3. Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою : ав- ториз. пер. з англ. / Беркгоф К. — К. : Критика, 2011. — 455 с.
 4. Вінокурова Ф. Відображення в документальних джерелах ДАВО участі представ- ників релігійних конфесій у порятунку євреїв, які пережили Голокост на території Він- ницької області / Ф. Вінокурова // Проблеми історії Голокосту : науковий журнал. — Ви- пуск № 4. — Дніпропетровськ : Ткума, ПП Ліра ЛТД, 2007. — С. 114–126.
 5. В’ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи / В’ятрович В. — Львів : Мс, 2006. — 144 с
 6. Гогун А. Сквозь призму документов завоевателей / А. Гогун, В. Гинда // Голокост і сучасність : науковий часопис. — 2011. — № 1 (9). — С. 109–121. — Рец. на кн. : Ла- уер В. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Венды Лауер ; пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного. — К. : Зовнішторгвидав України ; Український центр вивчен- ня історії Голокосту, 2010. — 368 с.
 7. Гончаренко О. М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євре- їв на території райхскомісаріату Україна (1941–1944 рр.) / О. М. Гончаренко // Україн- ський історичний журнал. — 2010. — № 1. — С. 128–141.
 8. Гутман И. Катастрофа и память о ней / И. Гутман, Н. Галиль ; пер. с иврита З. Ко- пельман, Я. Синичкин. — Иерусалим : Яд Вашем, б/г. — 292 с.
 9. Державний архів Вінницької області. — Ф. Р. 1683. — Оп. 1. — Спр. 5. — Арк. 2.
 10. Там само. — Ф. Р. 1473. — Оп. 1. — Спр. 9. — Арк. 78.
 11. Книга Праведников / сост.: И. А. Альтман, А. Е. Гербер, Д. И. Полторак. — М. : Холокост : МИК, 2005. — 128 с.
 12. Ковба Ж. Вплив митрополита Шептицького на вірних у часи Голокосту / Ж. Ковба // Проблеми історії Голокосту : науковий журнал. — Випуск № 4. — Дніпро- петровськ : Ткума, ПП Ліра ЛТД, 2007. — С. 127–151.
 13. Ковба Ж. М. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Схід- ної Галичини в роки «остаточного розв’язання єврейського питання» / Ж. М. Ковба. — К. : Дух і літера, 2009. — 296 c.
 14. Ковба Ж. М. Останній рабин Львова Єзекіїль Левін / Ж. М. Ковба. — Львів ; Ки- їв : Дух і Літера, 2009. — 184 с.
 15. Левитас И. Праведники Бабьего Яра : сборник научных трудов / Левитас И. — К. : Еврей. совет Украины : Память Бабьего Яра, 2001. — 255 с.
 16. Маринович М. Постать Митрополита Шептицького у нелінійному просторі іс- торичного часу / М. Маринович // Проблеми історії Голокосту : науковий журнал. — Ви- пуск № 4. — Дніпропетровськ : Ткума, ПП Ліра ЛТД, 2007. — С. 81–87.
 17. Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали : 1941–1944 / упорядн. Ж. Ковба ; науковий редактор А. Кравчук. — К. : Дух і литера, 2003. — 313 с.
 18. Оголошення генералгубернатора Франка (Варшава, 15 жовтня 1941 року) та штад- гауптмана Хьолера (Львів, 10 березня 1942 року). — Архів Центру «Ткума».
 19. О Праведниках : [Электронный ресурс] / Яд Вашем. — Режим доступa : http://www1.yadvashem.org/yv/ru/righteous/about.asp. — Название с экрана.
 20. Особистий архів автора.
 21. Палдиэль М. Праведники Народов Мира в годы Катастрофы : [Электронный ре- сурс] / Палдиэль М. — Режим доступа : http://www1.yadvashem.org/yv/ru/education/ lesson_plans/pdf/righteous1.pdf. — Название с экрана.
 22. Праведники народов мира : [Электронный ресурс] / Яд Вашем. — Режим досту- па : http://www1.yadvashem.org/yv/ru/righteous/statistics.asp. — Название с экрана.
 23. Редлих Ш. Митрополит Андрей Шептицкий и евреи в период Холокоста и Вто- рой мировой войны : [Электронный ресурс] / Редлих Ш. — Режим доступа : http://www.cerkva.od.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=87. — Название с экрана.
 24. Редлих Ш. Моральные принципы в повседневной действительности: митропо- лит Андрей Шептицкий и евреи в период Холокоста и Второй мировой войны : [Элек- тронный ресурс] / Шимон Редлих. — Режим доступа : http://www.jcrelations.net/ %D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.3180.0.html?L=7. — Название с экрана.
 25. Редлих Ш., проф.: «Шептицкий отрицал расистское мышление» : [интервью про- фессора Шимона Редлиха журналу «Тыгодник Повшехны» (Tygodnik Powszechny) : [Элек- тронный ресурс] / перевод на русский : RISU.org.ua]. — Режим доступа : http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=3690. — Название с экрана.
 26. Редліх Ш. Разом і нарізно в Бережанах : Поляки, євреї та українці, 1919–1945 / Редліх Ш.; видання друге ; перекл. з англ. — К. : Дух і Літера, 2007. — 289 с.
 27. Розенблат Е. Спасение евреев Беларуси в годы Холокоста: некоторые теорети- ческие аспекты темы // Праведники народов мира Беларуси: живые свидетельства Бе- ларуси / составители: К. И. Козак, М. И. Крапина [и др.]; под ред. В. Ф. Балакирева, К. И. Козака. — Минск : И. П. Ловинов, 2009. — С. 55.
 28. Сусленський Я. М. Справжні герої : про участь громадян України у рятуванні єв- реїв від фашистського геноциду / Сусленський Я. — К. : Україна, 1993. — 152 с.
 29. Тек Н. Праведники народов мира / Н. Тек // Холокост: Энциклопедия / ред. У. Ла- кёр, соред. Ю. Т. Баумель ; пер. с англ. — М. : РОССПЭН, 2008. — С. 488–494.
 30. Тяглий М. І. Праведники народів світу / М. І. Тяглий // Енциклопедія історії Ук- раїни. — К. : Наукова думка, 2011. — Т. 8. — С. 475–477.
 31. Убили односельчан, прятавших евреев. Акт. Харьковская область, Дергачевский р-н, с. Семеновка // Документы обвиняют. Холокост : свидетельства Красной Армии / сост. Ф. Д. Свердлов ; ред. И. А. Альтман. — М. : Научно-просветительский центр Холокост, 1996. — 132 с.
 32. Чайка Т. Колаборація у «просторі смерті»: до осмислення моральної колізії Мит- рополита Андрея Шептицького / Т. Чайка // Проблеми історії Голокосту : науковий жур- нал. — Випуск № 4. — Дніпропетровськ : Ткума, ПП Ліра ЛТД, 2007. — С. 100–113.
 33. Щоденник Львівського гетто : спогади рабина Давида Кахане / упоряд. Ж. Ков- ба. — 2-е вид. — К. : Дух і літера, 2009. — 276 с.
 34. Щупак И. Я. Отношение украинского населения Запорожья к евреям во время войны 1941–1945 гг. / И. Я. Щупак // Запорожские еврейские чтения. — Вып. 1. — За- порожье : [б. и.], 1997. — С. 120–121.
 35. Щупак І. Я. Голокост в Україні: Пошуки відповідей на питання історії / Щупак І. Я. — Дніпропетровськ : Ткума, 2005. — 148 с.
 36. Щупак І. Митрополит Андрей Шептицький: особистість та символ в історії / І. Щупак // Проблеми історії Голокосту : науковий журнал. — Випуск № 4. — Дніпро- петровськ : Ткума, ПП Ліра ЛТД, 2007. — С. 88–99.
 37. Blond S. The Righteous Gentiles / Blond S. — Tel-Aviv : «Or» Printers, 1983. — 559 р.
 38. Bociurkiw B. R. Sheptyts’kyi and the Ukrainian Greek Catholic Curch Under the Soviet Occupation of 1939–1941 / B. R. Bociurkiw // Morality and Reality. The Life and Times of Andrei Sheptyts’kyi / еdit. by Paul Robert Magocsi with the assistance of Andrii Krawchuk. — Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies. University of Alberta, 1989. — P. 101–123.
 39. Fogelman E. Conscience and Courage. Rescuers of Jews during the Holocaust / Fogelman E. — New York : Anchor Book, 1994. — 393 р.
 40. Gushee D. P. The Righteous Gentiles of the Holocaust: A Christian Interpretation / Gushee D. P. — New York : Fortress Pr, 1994. — 258 р.
 41. Hilberg R. Perpetrators, Victims, Bystanders: The Jewish Catastrophe 1933–1945 / Hilberg R. — New York : Harper Perennial, 1992. — 352 р.
 42. Levin Dov. The Attitude of the Soviet Union to the Rescue of Jews / Dov Levin // Rescue Attempts during the Holocaust. Proceedings of the Seconf Yad Vashem International Historical Conference (April 1974) / ed. by Yisrael Gutman, Efraim Zuroff. — Jerusalem : Yad Vashem. — P. 205–236.
 43. Oliner S. P. Saving the Forsaken. Religious Culture and the Rescue of Jews in Nazi Europe / S. P. Oliner, P. M. Oliner — London : Yale University Press, 2004. — 264 р.
 44. Oliner S. P. The Altruistic Personality: Rescuers of the Jews in Nazi Europe / S. P. Oliner, P. M. Oliner — New York : Free Press, 1988. — 448 р.
 45. Paldiel M. Saving the Jews : amazing stories of men and women who defied the «final solution» / Paldiel M. — Rockville : Schreiber Publishing, 2000. — 340 р.
 46. Paldiel M. The Path of the Righteous: Gentile Rescuers of Jews During the Holocaust / Paldiel M. — Hoboken, New Jersey : KTAV, 1993. — 401 р.
 47. Righteous Among the Nations Honored by Yad Vashem By 1 January 2011 / Yad Vashem. — Режим доступа : http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/pdf/virtial_wall/ ukraine.pdf. — Название с экрана.
 48. Silver E. The Books of the Just. The Silent Heroes Who Saved Jews from Hitler / Eric Silver. — London : Grove Pr, 1992. — 175 p.
 49. Smolenska M. Z. Motivations of People Who Helped Jews Survive the Nazi Occupation / M. Z. Smolenska, J. Reykowsky // Embracing the Other. Philosophical, Psychological, and Historical Perspectives on Altruism. — New York, London : New York University Press, 1992. — P. 213–225.
 50. Tec N. When Light Pierced the Darkness: Christian Rescue of Jews in Nazi-Occupied Poland / Nechama Tec. — New York : Oxford University Press, 1986. — 288 р.
 51. Ukraine // The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust : Europe (Part II) / editor-in-Chief Israel Gutman. — Jerusalem :Yad Vashem, 2011. — P. 271–554.
 52. Zuccotti S. The Italians and the Holocaust. Persecution, Rescue, Survival / Zuccotti S. — New York : Basic Books, 1987. — 336 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Щупак, І. Я. (2016). УКРАЇНЦІ — РЯТІВНИКИ ЄВРЕЇВ ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ. Сторінки історії, (34). https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86711

Номер

Розділ

Статті