ОСОБЛИВОСТІ СОЮЗНО-УКРАЇНСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РОЗРОБЦІ ПЛАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НЕДОРОДУ 1928 р.

Автор(и)

  • Людмила Володимирівна Гриневич Інститут історії України НАН України

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86707

Анотація

В статті проаналізовано умови прийняття і зміст державних планів подолання наслідків недороду 1928 р. в Україні, з’ясовуються особливості взаємодії союзної та республіканської влади в ході розробки й реалізації цих програм, визначаються обсяг і роль союзної допомоги під час українського голоду 1928/29 р.

Посилання

Вісти Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету рад робітничих, селян- ських та червоноармійських депутатів. — Харків (щоденна газета). — 1928.

Грицай П. Довіз залізничними й водними шляхами харчових продуктів до Хар- кова, Києва, Одеси й Дніпропетровського в першому півріччі 1928–29 року / П. Грицай // Вісник статистики України. — 1929. — № 2. — С. 98–104.

Державний архів Російської Федерації. — Ф. 5446. — Оп. 17. — Спр. 144.

Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. Відділ пер- ший. — Харків: Офіційне видання Народного комісаріату юстиції. — 1929.

Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б). 1928–1929 гг. : в 5 т. — Т. 3. Пленум ЦК ВКП(б) 16–24 ноября 1928 г. — М. : РОССПЭН, 2000. — 662 с.

Комуніст. Орган ЦК та Харківського окружкому КП(б)У. — Харків. — 1928.

Постанова РНК УСРР за державним бюджетом Української соціялістичної радян- ської республіки на 1929–30 рік // Державний бюджет Української соціялістичної радян- ської республіки на 1929–1930 рік. — Х. : Українська філія Державного фінансового ви- давництва Союзу РСР, 1930. — С. 5.

Постановление СНК УСРР по государственному бюджету Украинской социалис- тической советской республики на 1928–29 бюджетный год // Государственный бюджет Украинской социалистической советской республики на 1928–29 бюджетный год. — Х., 1929. — С. 5–8.

Російський державний архів соціальної і політичної історії. — Ф. 17. — Оп. 162. — Спр. 6.

Там само. — Ф. 84. — Оп. 2. — Спр. 10.

Самуэльсон Л. Красный колосс. Становление советского военно-промышленно- го комплекса. 1921–1941 / Самуэльсон Л. — М. : 2001. — 294 с.

Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Союза Советских Социалистических республик. Отдел первый. — Х.: Издательство Управле- ния делами СНК ССР и СТО СССР. — 1928.

Советское руководство. Переписка. 1928–1941 / А. В. Квашонкин (сост.). — М. : РОССПЭН, 1999. — 519 с.

Таугер М. Голод, голодомор, геноцид?: голод, сельское хозяйство и советская сель- скохозяйственная политика / Таугер М. — К. : Еженедельник «2000» — Довіра, 2008. — 427 с.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: До- кументы и материалы: В 5 т / РАН; Институт российской истории; В. Данилов (ред., сост.). — Т. 1 : Май 1927 — ноябрь 1929. — М. : РОССПЭН, 1999. — 879 с.

Хозяйство Украины. Ежемесячный политико-экономический журнал. — Х. : Хо- зяйство Украины. — 1927, 1928.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. — Ф. 1. — Оп. 4. — Спр. 72.

Там само. — Оп. 5. — Спр. 36.

Там само. — Спр. 472.

Там само. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 5083.

Там само. — Спр. 5111.

Там само. — Спр. 5820.

Там само. — Спр. 5925.

Там само. — Спр. 5941.

Там само. — Спр. 5968.

Там само. — Спр. 6019.

Там само. — Спр. 6041.

Там само. — Спр. 6075.

Там само. — Спр. 6079.

Там само. — Спр. 6216.

Там само. — Спр. 6267.

Там само. — Спр. 6433.

Там само. — Ф. 27. — Оп. 9. — Спр. 282.

Там само. — Спр. 520.

Там само. — Спр. 523.

Там само. — Спр. 525. 37. Там само. — Спр. 529.

Там само. — Спр. 531.

Там само. — Спр. 534.

Там само. — Спр. 535.

Там само. — Спр. 537.

Там само. — Спр. 549.

Там само. — Спр. 954.

Там само. — Оп.10. — Спр. 49.

Там само. — Спр. 65.

Там само. — Спр. 71.

Там само. — Ф. 337. — Оп. 1. — Спр. 6414.

Там само. — Спр. 6384.

Там само. — Ф. 423. — Оп. 5. — Спр. 572.

Там само. — Спр. 791.

Там само. — Спр. 798.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. — Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 306.

Там само. — Спр. 307.

Там само. — Спр. 308.

Tauger M. B. Grain Crisis or Famine? The Ukrainian State Commission for Aid to CropFailure Victims and the Ukrainian Famine of 1928 / M. B. Tauger // Provincial landscapes. Local Gimensions of Soviet Power. 1917–1953 / Donald J. Raleigh. — University of Pittsburgh press, 2001. — P. 146–170, 360–365.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті