ОСОБЛИВОСТІ СОЮЗНО-УКРАЇНСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РОЗРОБЦІ ПЛАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НЕДОРОДУ 1928 р.

Автор(и)

 • Людмила Володимирівна Гриневич Інститут історії України НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86707

Анотація

В статті проаналізовано умови прийняття і зміст державних планів подолання наслідків недороду 1928 р. в Україні, з’ясовуються особливості взаємодії союзної та республіканської влади в ході розробки й реалізації цих програм, визначаються обсяг і роль союзної допомоги під час українського голоду 1928/29 р.

Посилання

 1. Вісти Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету рад робітничих, селян- ських та червоноармійських депутатів. — Харків (щоденна газета). — 1928.
 2. Грицай П. Довіз залізничними й водними шляхами харчових продуктів до Хар- кова, Києва, Одеси й Дніпропетровського в першому півріччі 1928–29 року / П. Грицай // Вісник статистики України. — 1929. — № 2. — С. 98–104.
 3. Державний архів Російської Федерації. — Ф. 5446. — Оп. 17. — Спр. 144.
 4. Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. Відділ пер- ший. — Харків: Офіційне видання Народного комісаріату юстиції. — 1929.
 5. Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б). 1928–1929 гг. : в 5 т. — Т. 3. Пленум ЦК ВКП(б) 16–24 ноября 1928 г. — М. : РОССПЭН, 2000. — 662 с.
 6. Комуніст. Орган ЦК та Харківського окружкому КП(б)У. — Харків. — 1928.
 7. Постанова РНК УСРР за державним бюджетом Української соціялістичної радян- ської республіки на 1929–30 рік // Державний бюджет Української соціялістичної радян- ської республіки на 1929–1930 рік. — Х. : Українська філія Державного фінансового ви- давництва Союзу РСР, 1930. — С. 5.
 8. Постановление СНК УСРР по государственному бюджету Украинской социалис- тической советской республики на 1928–29 бюджетный год // Государственный бюджет Украинской социалистической советской республики на 1928–29 бюджетный год. — Х., 1929. — С. 5–8.
 9. Російський державний архів соціальної і політичної історії. — Ф. 17. — Оп. 162. — Спр. 6.
 10. Там само. — Ф. 84. — Оп. 2. — Спр. 10.
 11. Самуэльсон Л. Красный колосс. Становление советского военно-промышленно- го комплекса. 1921–1941 / Самуэльсон Л. — М. : 2001. — 294 с.
 12. Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Союза Советских Социалистических республик. Отдел первый. — Х.: Издательство Управле- ния делами СНК ССР и СТО СССР. — 1928.
 13. Советское руководство. Переписка. 1928–1941 / А. В. Квашонкин (сост.). — М. : РОССПЭН, 1999. — 519 с.
 14. Таугер М. Голод, голодомор, геноцид?: голод, сельское хозяйство и советская сель- скохозяйственная политика / Таугер М. — К. : Еженедельник «2000» — Довіра, 2008. — 427 с.
 15. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: До- кументы и материалы: В 5 т / РАН; Институт российской истории; В. Данилов (ред., сост.). — Т. 1 : Май 1927 — ноябрь 1929. — М. : РОССПЭН, 1999. — 879 с.
 16. Хозяйство Украины. Ежемесячный политико-экономический журнал. — Х. : Хо- зяйство Украины. — 1927, 1928.
 17. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. — Ф. 1. — Оп. 4. — Спр. 72.
 18. Там само. — Оп. 5. — Спр. 36.
 19. Там само. — Спр. 472.
 20. Там само. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 5083.
 21. Там само. — Спр. 5111.
 22. Там само. — Спр. 5820.
 23. Там само. — Спр. 5925.
 24. Там само. — Спр. 5941.
 25. Там само. — Спр. 5968.
 26. Там само. — Спр. 6019.
 27. Там само. — Спр. 6041.
 28. Там само. — Спр. 6075.
 29. Там само. — Спр. 6079.
 30. Там само. — Спр. 6216.
 31. Там само. — Спр. 6267.
 32. Там само. — Спр. 6433.
 33. Там само. — Ф. 27. — Оп. 9. — Спр. 282.
 34. Там само. — Спр. 520.
 35. Там само. — Спр. 523.
 36. Там само. — Спр. 525. 37. Там само. — Спр. 529.
 37. Там само. — Спр. 531.
 38. Там само. — Спр. 534.
 39. Там само. — Спр. 535.
 40. Там само. — Спр. 537.
 41. Там само. — Спр. 549.
 42. Там само. — Спр. 954.
 43. Там само. — Оп.10. — Спр. 49.
 44. Там само. — Спр. 65.
 45. Там само. — Спр. 71.
 46. Там само. — Ф. 337. — Оп. 1. — Спр. 6414.
 47. Там само. — Спр. 6384.
 48. Там само. — Ф. 423. — Оп. 5. — Спр. 572.
 49. Там само. — Спр. 791.
 50. Там само. — Спр. 798.
 51. Центральний державний архів громадських об’єднань України. — Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 306.
 52. Там само. — Спр. 307.
 53. Там само. — Спр. 308.
 54. Tauger M. B. Grain Crisis or Famine? The Ukrainian State Commission for Aid to CropFailure Victims and the Ukrainian Famine of 1928 / M. B. Tauger // Provincial landscapes. Local Gimensions of Soviet Power. 1917–1953 / Donald J. Raleigh. — University of Pittsburgh press, 2001. — P. 146–170, 360–365.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гриневич, Л. В. (2016). ОСОБЛИВОСТІ СОЮЗНО-УКРАЇНСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РОЗРОБЦІ ПЛАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НЕДОРОДУ 1928 р. Сторінки історії, (34). https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86707

Номер

Розділ

Статті