КЛАСОВІ ЧИСТКИ СТУДЕНТСТВА У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РР.

Автор(и)

 • Л. Р. Ігнатова Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Україна https://orcid.org/0000-0001-5353-1970
 • Г. М. Костроміна Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Україна https://orcid.org/0000-0002-4822-4914
 • А. А. Мельниченко Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Україна https://orcid.org/0000-0002-3474-8477

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210127

Ключові слова:

соціальний склад студентства, класові чистки, пошук «ворогів народу», Київський політехнічний інститут, таємний відділ КПІ

Анотація

У статті розглянуто проблему класових чисток серед студентської молоді Київського політехнічного інституту наприкінці 1920-х рр. На базі архівних документів показано перевірки соціального походження студентів, щодо яких надсилалися запити від різних організацій та окремих громадян з метою перевірки абітурієнтів.

Посилання

 1. Бабенко, Л. 2009. Політичні репресії 1920–1930-х років у Полтавському педагогічному інституті. Рідний край. № 2. С. 196–209.
 2. Бадер, А. 2015. Місце та роль студентської молоді в політичній системі СРСР у середині 1950-х — середині 1980–х рр.(на матеріалах Донбасу). Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Вип. 98. С. 408–413.
 3. Горбуров, К. 2013. Переддень «Великого терору» у Польському педагогічному інституті у Києві. Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. Київ: Інститут історії України НАНУ. С. 90–106.
 4. Згуровский, М. 2011. Киевские политехники — пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения. Киев: НТУУ «КПИ».
 5. Каганов, Ю. 2017. Вища школа як середовище ідеологічного виховання «нової радянської людини» в Україні (друга половина ХХ ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. 49. С. 21–30.
 6. Каганов, Ю. 2018. «Різномислення» студентів Харківського університету в 1967–1969 рр. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Т. 29 (68). № 1. С. 8–13.
 7. Комарніцький, О. Репресії радянського режиму проти студентів Кам’янецького педагогічного ВНЗ наприкінці 20-х — у першій половині 30-х рр. ХХ століття. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. [Online]. Available at: http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/article/viewFile/54820/50970.
 8. Король, Р. 2017. Відомості архівних установ центральних областей України про репресії щодо шкільної та студентської молоді. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. № 1. С. 69–74.
 9. Костилєва, С. 2011. Історія КПІ крізь призму інститутської преси. Рік 1929. Київ: НТУУ «КПІ».
 10. Кравчук, Х. 2011. Організації студентів в УСРР у 1920-і рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Харків.
 11. Лаврут, О. 2010. Деякі аспекти становлення соціального портрету студентства у 20-ті роки ХХ ст. Наукові праці. Історія, Т. 140. Вип. 127. С. 32–36.
 12. Левік, Б. 2017. Підпільна антирадянська діяльність студентів Національного університету «Львівська політехніка» в перші повоєнні роки (1944-1953 рр.). Схід. № 1. С. 77–83.
 13. Липинський, В. 2001. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20–ті роки: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01. Харків.
 14. Лутай, М. 2009. Ректори, викладачі, студенти Житомирського педагогічного інституту — жертви сталінського тоталітарного режиму. Волинські історичні записки: зб. наук. праць. Т. 2. С. 229–239.
 15. Марусик, Т. 1996. Студентство Буковини під тиском сталінських репресій (1945–1950-ті pp.). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. C. 457–468.
 16. Михайлик, А. 2019. Політичні репресії проти інтелігенції на Поділлі в 20-ті роки ХХ ст. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. Вип. 12. С. 298–303.
 17. Муравський, О. 2008. Виступи української молоді проти воєнізації навчального процесу на зламі 80–90-х рр. ХХ ст. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 612: Держава та армія С. 185–189.
 18. Мусієнко, І. 2011. Політичні репресії радянського режиму проти студентської молоді на Північній Буковині в 1944–1953 рр. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Вип. 49. С. 121–127.
 19. Прилуцький, В. 2007. Участь студентства УСРР в суспільно-політичному та культурному житті в 1920-ті роки. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. Вип. 16 (2). С. 147–162.
 20. Рябченко, О. 2012. Студенти Радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації. Харків: ХНАМГ.
 21. Хоменко, Н. 2009. Деякі аспекти політичних настроїв повоєнного студентства України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Зб. наук. пр. Вип. ХVІІ: Серія: Історія. С. 42–48.
 22. Хоменко, Н. 2011. Реакція студентської молоді на викриття культу особи Сталіна. Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. Вип. 16. С. 99–122.
 23. Хитровська, Ю. 2019. Особливості «пролетаризації» студентства вищих навчальних закладів в УСРР у 1920–1930-х рр. та її наслідки. Сторінки історії: зб. наук. праць. №48. С. 134–144.
 24. Хоруженко, Х. & Яцюк, М. 2015. Центральне Бюро Комуністичного студентства (ЦБКС) — засіб політичного підкорення вищої школи УСРР на початку 1920-х років. Схід. № 7. С. 55–59.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ігнатова, Л. Р., Костроміна, Г. М., & Мельниченко, А. А. (2020). КЛАСОВІ ЧИСТКИ СТУДЕНТСТВА У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РР. Сторінки історії, (50). https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210127

Номер

Розділ

Статті