«Вікно можливостей?»: гендерна ситуація на хвилі революційної політики з Лютого 1917 року в Україні

Автор(и)

 • О. В. Лабур КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189568

Ключові слова:

«вікно можливостей», виборчі права жінкам, гендерна нерівність, демократична революція, автоматизми повсякденності, жіночі оскарження, жіноча емансипація

Анотація

Стаття присвячена гендерній ситуації в Україні, що склалася після революції у лютому 1917 року в Петрограді. На основі гендерного підходу при дослідженні періодичних видань 1917 року та поняття «вікна можливостей», прослідковано оскарження жінками своїх виборчих прав та сприятлива перехідна ситуація для законодавчого включення їх у виборчий процес. Доведено, що надання виборчих прав жінкам сприяло зміні звичних гендерних моделей та створило нові гендерні зразки громадянської поведінки та професійної діяльності жінок

Посилання

 1. Вілсон, Е. 2004. Українці: Несподівана нація. К.: К.І.С.
 2. Вороніна, М. 2009. Ґендерна політика більшовиків на Київщині в першій третині ХХ ст. Сторінки історії, Вип. 28. 101–111. Режим доступу: http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/28_12_Voronina.pdf.
 3. Гопнер, С. 1927. Большевистская организация накануне и в первый период Февральской революции в Екатеринославе. Літопис революції, № 2 (23), березень-квітень. 7-30.
 4. Грицак, Я. 2011. Три тези про українську незалежність. В: Обрії особистості: книга на пошану Івана Дзюби. Автор: упор. О. Гнатюк, Л. Фінберг. Вид-во: Дух і Літера, 271-279.
 5. Грушевський, М. 2007. Твори: У 50 т. В: Т. 4. Кн. І: Серія «Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради березень 1917-квітень 1918)». Львів: Світ.
 6. Кіммел, Майкл С. 2003. Гендероване суспільство. Київ: Сфера. Режим доступу: https://gender.org.ua/images/lib/genderovane_suspil.pdf.
 7. Кобченко, К. 2012. Ґендерні зміни в українському суспільстві в сер. XIX – на поч. XX ст. як складова європейських цивілізаційних процесів. Українознавчий альманах, Вип. 8. 271-274. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_88.
 8. Кулик, В. 1997. Российские женщины в 1917 г. В: Революция и человек. Быт, нравы, поведение, мораль. М.: Ин-т российской истории. 76-84.
 9. Ленин, В. 1969. Удержат ли большевики государственную власть? В: Полное собрание сочинений. Т. 34. Июль - октябрь 1917. 5-е вид. М.: Политиздат, 1969. 287-339.
 10. Лобко, Н. 2016. До питання про виборчі права жінок в Російській імперії на початку ХХ ст. Сумська старовина, № XLІХ. 43-49.
 11. Миронець, Н. 1996. Жінки в Українській Центральній Раді. Слово і час, № 8-9. 52-55.
 12. Митрофанова, А. 2018. Гендерная революция 1917 года. Новое литературное обозрение, № 1 (149). 548-563. Режим доступу: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/149_nlo_1_2018/article/19456/
 13. Оніщенко О., 2002. Мемуари жінок як історичне джерело до вивчення революційних подій 1917 р. в Україні. Сіверянський літопис, № 5 (47). 21-28.
 14. Оніщенко, О. 2002. Український Жіночий Союз (1917 рік). Проблеми вивчення історії Української революції, Вип. 1. 111-116.
 15. Оніщенко, О. 2015. Трансформація гендерних стереотипів у контексті революційних подій 1917 року. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Гендерні дослідження, Вип. 1. 157-169. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2015_1_19.
 16. Оніщенко, О. 2016. Жінки в Українській Центральній Раді. Література та культура Полісся: Збірник наукових праць, Вип. 85: Серія "Історичні науки", № 6. 81-90.
 17. Оніщенко, О. 2008. Жінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік: дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. К. 184 арк.
 18. Орлова, Т. 2009. Жінки в революціях: українська історіографія ХХ - початку ХХІ ст. Сторінки історії, Вип. 28. 111-120. Режим доступу: http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/28_13_Orlova.pdf.
 19. Орлова, Т. 2010. Вітчизняна історіографія про участь жіноцтва у революційних подіях в Україні 1917-1921 рр. Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв, Вип. 4. 147-150.
 20. Петражицкий, Л. 1915. О женском равноправии. Петроград: типография М. Меркушева. 16.
 21. Петришина, Л. 2000. Роль жінок у діяльності Української Центральної Ради. В: Українська Центральна Рада: поступ націє творення та державо будівництва. К.: Українська Видавнича Спілка. 285- 293.
 22. Полонська-Василенко, Н. 1969. Видатні жінки України (Накладом Союзу Українок Канади з фундації ім. Наталії Кобринської). Вінніпеґ - Мюнхен: Trident Press Ltd.
 23. Полонська-Василенко, Н. 1988. Революція 1917: спогади. Український історик, Вип. 1-4 (97-100). 119-128.
 24. Смоляр, Л. 1998. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. XIX - поч. XX ст. Сторінки історії: Одеса: Астропринт.
 25. Сорокин, П. 2015. Листки из русского дневника. Социология революции. Сыктывкар: Анбур.
 26. Тимченко, Ж. 1966. Трудящі жінки в боротьбі за владу Рад на Україні (1917-1920 роки). К.: Держполітвидав України.
 27. Тимченко, Ж. 1977. Жінки в революційній боротьбі. К.: Тов-во „Знання” РСР.
 28. Тимченко, Ж. 1982. Участь жінок-робітниць Києва у революційній боротьбі (березень 1917 - січень 1918). Український і сторичний журнал, № 1. 52-65.
 29. Філіпенко, Л. 2011. Російські жіночі журнали початку ХХ століття: розмаїття типів та напрямів. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць, Вип. 14. 307-316.

##submission.downloads##

Як цитувати

Лабур, О. В. (2019). «Вікно можливостей?»: гендерна ситуація на хвилі революційної політики з Лютого 1917 року в Україні. Сторінки історії, (49). https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189568

Номер

Розділ

Статті