ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ)

Автор(и)

 • О. М. Сагач Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, Україна
 • К. І. Лавриненко Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189551

Ключові слова:

охорона здоров’я, профілактика захворюваності, лікар, земська медицина, лікарня, поліклініка, лікарська дільниця

Анотація

Розглядаючи проблематику розвитку системи охорони здоров’я в Україні у ХХ ст. на прикладі Чернігівщини, автори, у хронологічному порядку, аналізують процеси, що відбувались у сфері охорони здоров’я у досліджуваний період. У дослідженні виявлено закономірності розвитку системи охорони здоров’я у ХХ ст., розглянуто спектр основних лікувально-профілактичних закладів, надані характеристики системи медичного обслуговування, проведено об’єктивний аналіз діяльності закладів охорони здоров’я та стану забезпечення медичними кадрами

Посилання

 1. Бактериологический институт и вход в него Пастеровского института Черниговского губернского земства. 1914. Черниговская земская неделя. №14. С. 4.
 2. Виноградов, H. A. 1955. Здравоохранение в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства (1930–1934 гг.). Москва: Медгиз
 3. Гоцуляк, С. Л. 2015. Правове регулювання санітарної справи в Україні на початку 1920-х рр. Право і суспільство. [online]. №3(3). С. 8–13. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_3%283%29__4
 4. Груша, А. М. & Дуля, М. М. 1999. З історії медицини Чернігівщини. Чернігів.
 5. Давыдова, Т. В. 2015. Реформирование советского здравоохранения в послевоенные годы. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. №8 (148). С. 164–170.
 6. Демочко, Г. 2012. Охорона здоров’я в українській державі. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. [online]. №17. С. 140–144. Доступно: http://visnyk-history.knlu.edu.ua/?page_id=99
 7. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генеза і перспективи розвитку. 2013. К.: НАДУ.
 8. Дуля, М. М. & Середенко, Г. Ф. 1987. Здравоохранение Черниговской области: научно-вспомогательный указатель отеественной литературы за 1918–1985 гг. Чернигов: Отделение медицинской информационной областной научной медицинской библиотеки.
 9. Журавель, А. А. 1927. Що повинен робити член санкому на селі. Харків.
 10. Журналы заседаний Черниговского Губернского Земского Собрания 50-й очередной сессии 1914 года, состоявшейся 20 февраля – 3 марта 1915 г. (с приложениями). Доклады 131,166. 1915. Чернигов: Типография Губернского Земства.
 11. Журналы заседаний Черниговского губернского земского собрания 51 очередной сессии 1915 г., состоявшейся 31 января – 11 февраля 1916 года. (С приложениями). Доклад № 104 а. 1916. Чернигов: Типография Губернского Земства.
 12. Замдборг, Л. Я. & Кононенко, Н. Ф. & Дуля, М. М. 1968. Развитие противотуберкулезной службы на Черниговщине. Вопросы организации охраны здоровья населения УССР: Респ. межвед. сбор. №.2. С. 109–115.
 13. Ільїн, В. Г. 2017. Особливості післявоєнного відновлення та розвитку радянської системи охорони здоров’я в Харкові (1945–1991): історичний аспект. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Харків. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
 14. Кононенко, М. 1970. Кодекс здоров’я. Деснянська правда. 28 січня. С.2.
 15. Криштопа, Б. П. 2003. Розвиток системи охорони здоров’я в Україні. Панорама охорони здоров’я населення України. К.: Здоров’я. С. 13.
 16. Кузнецов, Г. 1992. Летопись города Чернигова пери ода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. По документам, воспоминаниям очевидцев, публицистике и мемуарам. Чернигов: Десна.
 17. Лавріненко, Л. .І. 2018. Охорона здоров’я на Чернігівщині (1960–1980-ті роки). Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2018.
 18. Медчук, И. 1970. Здравоохранение и здоровье населения Волынской области за 100 лет (1865–1965). Автореф. дис. канд мед. наук. Львов. Министерство здравоохранения УССР, Львов. гос. мед. ин-т.
 19. Мельничук, М. О. 2015. Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період НЕПу. [online]. Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. №29. С. 85–91. Доступно: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile/10271.pdf.
 20. Мельничук, М. О. 2016. Правове регулювання охорони здоров’я населення УСРР (1921–1929 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
 21. О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения: постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 сентября 1977 г. № 870 [online]. Доступно: : http://russia.bestpravo.ru/ussr/data03/tex14116.htm.
 22. О деятельности Бактериологического института Черниговского губернского земства в 1913 г. 1915. Отчет Черниговской губернской земской управы за 1913. Чернигов. С. 164–168.
 23. Піняжко, Р. О. 2013. З історії організації медико-санітарної служби Української Народної Республіки. Україна. [online]. Здоров’я нації. №1. С. 125−133. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2013_1_22
 24. Робак, І. Ю., Демочко Г. Л. 2012. Охорона здоров’я в першій столиці радянської України (1919–1934 рр.). Харків: Колегіум.
 25. Сагач, О. М. 2006. До історії становлення земської медичної служби на Чернігівщині. Література і культура Полісся. №2. С. 91–98.
 26. Соколов, П. Я. 1906. Очерк истории приказной и земской медицины в Черниговской губернии. Земский сборник Черниговской губернии. №7. С. 55.
 27. Сорокина, Т. С. 2009. История медицины: Учебник. М.: Академия.
 28. Спаський, М., Сокольський, С. ред. 1932. Охорона здоров’я в УРСР: Основні закони та урядничі розпорядження. Київ, Харків: Медвидав.
 29. Ступак, Ф. Я. 2015. Особливості розвитку охорони здоров’я в Україні у першій половині ХХ століття. [online]. Грані. №1. С. 148–152. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_1_29
 30. Ткаченко, І. В. 2008. Система охорони здоров’я в Україні у 20-ті роки ХХ ст. Науковий вісник Гілея. №16. С. 33–45
 31. Топчій, О. 2014. Становлення системи охорони здоров’я Чернігівщини: роль сільських медичних працівників (1920–1930 рр.). [online]. Краєзнавство. №2. С. 81–87. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2014_2_8
 32. Трембіцький, В. 1974. Лікарський світ за Директорії УНР. Вісті комбатанта. №1. С. 18–21.
 33. Турчіна, М. О. 2016. Медичне законодавство в Україні в радянський період. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.
 34. Хорош, И. Д. 1963. Первые годы развития здравоохранения на Украине: 1918–1920. Киев: Госмедиздат УССP
 35. Ціборовський, О. М. 2010. На варті здоров’я: Історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров’я в Україні. Київ: Факт
 36. Черниговщина в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Сборник документов и материалов. 1978. К.: Политиздат Украины.

##submission.downloads##

Як цитувати

Сагач, О. М., & Лавриненко, К. І. (2019). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ). Сторінки історії, (49). https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189551

Номер

Розділ

Статті