ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТОВАРИСТВ СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ З УКРАЇНСЬКИМ СЕЛЯНСТВОМ (1927–1939 РР.)

Автор(и)

 • С. О. Білан Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189545

Ключові слова:

населення сільських територій, Товариства спільного обробітку землі

Анотація

У статті розкрито організаційно-правові основи функціонування сільськогосподарських структур УСРР впродовж 1927–1929 рр. в межах унітарної держави та відтворено соціально-економічне становище населення сільських територій в контексті формування єдиного господарського простору, що призвело до різкого скорочення його чисельності та зміни демографічних показників України в подальшому.

Посилання

 1. Акунін, О.С. 2009. Південноукраїнське селянство в кінці 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище (автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Дніпропетровськ. 20 с.
 2. Відомості інформаційно-статистичної групи РНК УРСР про розвиток колгоспів на Україні, 1933–1934 рр. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 2. оп. 7. спр. 5192. 37 арк.
 3. Відомості про результати обліку тварин в УРСР, 1937 р. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). ф. 318. оп. 1. спр. 348. арк. 1–54.
 4. Даниленко, В.М. 2004. Голод після голоду. Становище на селі та голод в Україні у 1934–1935 рр. Голодомор 1932–1933 рр.: основні дійові особи і механізм здійснення (ІІ міжнар. конф., 28.11.2003 р.). Київ: МАУП. С. 141–155.
 5. Довідки про настрої військовослужбовців в армії. 1933 р. // Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), ф. 16. оп. 27. спр. 2. 302 арк.
 6. Из выступления П. П. Постышева на заседании политбюро ЦК КП(б)У 31 январь 1933 г. // Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 17. оп. 2. д. 547. л. 15–17.
 7. Из протокола № 2 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) о продовольственном и семенном займе колхозам Украины, 5 марта 1933 г. // Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 17. оп. 3. д. 940. л. 15.
 8. Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления Коммунистической партии и Советского правительства. 1927–1935. Москва: Изд-во АН СССР. 1957. 575 c.
 9. Контрольні числа розвитку сільськогосподарського виробництва, 1920–1946 рр р. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 27. оп. 14. спр. 702. арк. 1–106.
 10. Контрольні числа сільськогосподарського виробництва у 1933–1937 рр., 16 грудня 1937 р. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 27. оп. 14. спр. 701. 103 арк.
 11. Кульчицький, С. В. 1991. Ціна «великого перелому». Київ: Україна. 431 с.
 12. Лановюк, Л. П. 2018. Радянський міф про українське село: інструменти маніпуляції історичною пам’яттю. Сторінки історії: збірник наукових праць, 46, С. 158–163. – doi: 10.20535/2307-5244.46.2018.136739.
 13. Лукашевич, О.М. 2006. Побут та дозвілля сільського населення України (1920–1930 рр.) (автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Київ. 16 с.
 14. О сырьевых ресурсах для снабжения сахарных и спиртовых заводов Украины, 1933 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. р-5446. оп. 15. д. 1345., лл. 202–215.
 15. О хлебозаготовках в УССР, 1933 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. р-5446. оп. 23. д. 32., л. 97–132.
 16. Письмо Харьковского обкома КП(б)У и облисполкома в ЦК ВКП(б) и СНК СССР о предоставлении семенной ссуды колхозам области, 7 октября 1933 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. р-5446. оп. 82. д. 45. лл. 315–317.
 17. Покультурные нормы сдачи зерна по республикам и областям, 1933 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. р-5446. оп. 14. д. 975. лл. 61–73.
 18. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О подготовке к севу», 27 января 1933 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. р-5446. оп. 1Д. 477. лл. 16–18.
 19. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О подготовке к севу», 27 января 1933 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. р-5446. оп. 1Д. 477. лл. 16–18.
 20. Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. 1933. № 4.
 21. Соціалістичне змагання парторгів бригад за успішне проведення весняної сівби. Партробота в колгоспі. 1934. № 2–3. С. 9–11.
 22. Стенографический отчет Второго всесоюзного съезда колхозников-ударников. 1935. Москва: Сельхозгиз. 357 с.
 23. Шарпатий, В.Г. 2007. Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920–30-х рр.: історичний аспект: (дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Київ. 380 с.
 24. Юдачев, С. А. 1962. Борьба КПСС за организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1933–1934 гг.). Москва: Высшая школа. 112 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Білан, С. О. (2019). ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТОВАРИСТВ СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ З УКРАЇНСЬКИМ СЕЛЯНСТВОМ (1927–1939 РР.). Сторінки історії, (49). https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189545

Номер

Розділ

Статті