ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Автор(и)

 • O. Є. Пилипенко Національний університет харчових технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.2019.158273

Ключові слова:

університет, освіта, історіографія, автор, дослідження

Анотація

Cтаттю присвячено історіографії становлення університетської освіти в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст. Автор періодизував розвиток історіографії даної проблеми. Проаналізовано основні документи Міністерства народної освіти, рішення вчених рад Київського і Харківського університетів та їх висвітлення в історичній літературі. Вивчено основні напрямки досліджень дореволюційних, радянських і сучасних істориків. Визначено здобутки та пробіли в проведених наукових пошуках. Окреслено подальші завдання наукових досліджень.

Посилання

 1. Аврус, А. И. 2001. История российских университетов. Очерки. Москва: Московский общественный научный фонд.
 2. Андреев, А. Ю. & Посохов, С. И., ред. 2012. Университет в Российской империи XVIII — первой половины XIX века. Москва: РОССПЭН. 671 с.
 3. Багалей, Д. И. 1893–1898. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 1 (1802–1815 гг.). Харьков: М. Зильберберг.
 4. Багалей, Д. И. 1904. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 2 (1815–1835 гг.). Харьков: М. Зильберберг и сыновья.
 5. Багалей, Д. И. & Сумцов, Н. Ф. & Бузескул, В. П. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков: А. Дарре, 1906.
 6. Бакіров, В. С. & Духопельников, В. М. & Зайцев, Б. П. & ін. 2004. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років. Харків: Фоліо.
 7. Белый, М. У., ред. 1984. Киевский университет. 1834–1984. Киев: Вища школа.
 8. Біленький, С. Г. 2001. Роль М. О. Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834–1845 рр.): Дис. ... к. і. н.: 09.00.12.
 9. Боголюбов, А. Н. ред. 1987. История механики в России. Киев: Наукова думка.
 10. Бойко, І. Д. 1940. Короткий нарис історії Харківського державного університету (1805–1916 рр.). Короткі нариси з історії Харківського державного університету ім. О. М. Горького (1805–1940 рр.). Ч. 1. Харків: Видавництво ХДУ. С. 3–42.
 11. Бороздин, И. Н. 1910. Университеты в России в первой половине XIX века. История России в XIX веке. Т. 2. Санкт-Петербург: Бр. А. И. Гранат и К°. С. 349–379.
 12. Бойко, Н. І. 2004. Михайло Максимович — навіки з рідним краєм. Черкаси: Брама.
 13. Боярська, Л. 2002. «Не спокушаючись жагою відкриття нових фактів...» (До 175-річчя від дня народження М. М. Бекетова). Вісник НАН України. № 4. С. 51–56.
 14. Булгакова, Л. А. 1978. Состав и положение преподавателей в России во второй четверти XIX в. Государственные учреждения и классовые отношения в отечественной истории. Москва — Ленинград. С. 117–129.
 15. Бунге, Н. Х. 1859. Об устройстве учебной части в наших университетах. Журнал министерства народного просвещения. Т. 102. Санкт-Петербург. С. 19–32 [Отдел VI].
 16. Василенко, М. П. 1923. Кременецький ліцей і університет св. Володимира. Історико-юридична розвідка. Київ: Українська Академія Наук.
 17. Вернигора, Л. В. 2002. Розвиток економічної науки в Київському університеті (ХІХ — початок ХХ ст.): Дис... канд. екон. наук: 08.01.04. Київ.
 18. Верхратський, С. А. 1976. В. О. Караваєв (Хірург. 1811–1892 рр.). Київ: Здоров’я.
 19. Верхратський, С. А. & Заблудовський, П. Ю. 1991. Історія медицини: Навчальний посібник. Київ: Вища школа.
 20. Владимирский-Буданов, М. Ф. 1884. История императорского университета св. Владимира. Т. 1. Университет св. Владимира в царствование императора Николая Павловича. Київ: Тип. императорского университета св. Владимира.
 21. Владимирский-Буданов, М. Ф. 1884. Пятидесятилетие университета Св. Владимира (1834–1884). Речь, произнесенная на юбилейном акте университета. Киев: Тип. имп. университета св. Владимира.
 22. Волков, К. 1935. До історії хімічної науки у Київському університеті за сто років. Розвиток науки в Київському університеті за сто років. Київ: Видавництво КДУ. С. 230–259.
 23. Волчанецкий, И. Б. & Медведев, С. И. & Воловик, М. П. 1955. Очерки истории зоологии в Харьковском университете. Учёные записки Харьковского университета. Т. 59: Труды НИИ биологии и биологического факультета. Т. 22. С. 81–123.
 24. Галкин, К. 1958. Высшее образование и подготовка кадров в СССР. Москва: Советская наука.
 25. Гольдман, О. Г. Фізика за сто років у Київському університеті. Розвиток науки в Київському університеті за сто років. Київ: Видавництво КДУ, 1935. С. 1–21.
 26. Горин, Д. К. 1996. К вопросу о «профессорской культуре» России ХІХ — начала ХХ веков. Отечественная культура и историческая наука XVIII–XX веков: Сборник статей. Брянск: НГПИ. С. 42–57.
 27. Євтух, М. Б. 1996. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець XVIII — перша половина XIX століття): Дис. ... д. пед. н.: 13.00.01. Київ.
 28. Єгорова, О. В. 2004. Юридична освіта в університетах України ХІХ — початку ХХ ст. (етапи та особливості розвитку): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Д.
 29. Жмудський, О. З. 1959. Історія Київського університету: 1834–1959. Київ: Вид-во Київ. університету.
 30. Жук, В. В. 2015. Науково-освітня діяльність професорсько-викладацького складу медичного факультету Харківського імператорського університету на початку його існування. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія: Вип. 2. Ч. 3. С. 55–59.
 31. Журжа, І. В. 2006. Становлення та розвиток слов’янознавства в університеті св. Володимира (1834–1919 рр.): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. Київ.
 32. Зайончковский, П. А. 1978. Правительственный аппарат самодержавной России в ХІХ в. Москва: Мысль.
 33. Иванов, А. Е. 1994. Ученые степени в Российской империи XVIII — 1917 г. Москва: Российская Академия наук, Институт российской истории.
 34. Иконников, В. С. 1884. Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета св. Владимира (1834–1884). Киев: Типография императорского университета св. Владимира.
 35. Иконников, В. С. 1876. Русские университеты в связи с ходом общественного образования. Вестник Европы. Октябрь. С. 492–550.
 36. Історія України в особах: ХІХ–ХХ ст. 1995. Київ: Україна.
 37. К 50 летнему юбилею университета св. Владимира: Очерки и заметки по истории университета. 1884. Киев.
 38. Киевские математики-педагоги, 1979. Киев: Вища школа.
 39. Кинелёв, В. Г., ред. 1995. Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 г. Москва: НИИ ВО.
 40. Князев, Е. А. & Танклер, Х. Л. 1988. Университеты России в первой половине ХIХ в. Вестник высшей школы. № 9. С. 85–90.
 41. Ковальчук, О. М. 2002. Розвиток теорії права у Київському університеті в ХІХ — на початку ХХ століття: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Киев. С. 4.
 42. Колесник, В. Ф., кер. авт. кол. 2014. Історія Київського університету. Киев: ВПЦ «Київський університет».
 43. Комарь, Н. П. 1955. История аналитической химии в Харьковском университете. Ученые записки Харьковского университета. Т. 58: Труды химического факультета и НИИ химии. Т. 13. С. 87–112.
 44. Корифеї української науки: Нариси про видатних діячів науки і техніки, 2000. Миколаїв: Тетра.
 45. Короливский, С. М., ред. 1955. Харьковский государственный университет им. А. М. Горького за 150 лет. Харьков: Издательство Харьковского университета.
 46. Костенко, О. О. 2006. Становлення і розвиток сільськогосподарської науки та освіти в імператорському університеті святого Володимира (1834–1917): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.07. Київ.
 47. Костенко, І. В. 2009. Титулатура професорсько-викладацького складу дореволюційних російських університетів у контексті проблеми вдосконалення сучасної науково-атестаційної системи України. Часопис Київського університету права. 2009. № 1. С. 44–54.
 48. Кравченко, В. В. & Посохов, С. І. & Наумов, С. О. & Куделко, С. М. & Зайцев, Б. П. 2004. Харківський університет — рідному місту. Харків: СД.
 49. Крижановський, Л. А. 1935. До історії геолого-мінералогічних дисциплін в Київському університеті за сто років. Розвиток науки в Київському університеті за сто років. Київ: Видавництво КДУ. С. 260–280.
 50. Кричевский, Г. Г. 1985. Ученые степени в университетах дореволюционной России. История СССР. № 2. С. 141–153.
 51. Куделко, С. М. & Григор’єв, А. В., укл. 2009. Вкарбовані в літопис науки. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
 52. Курило, Л. Ф. 2007. Проблеми вітчизняної університетської освіти в XIX — на початку XX століття: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Камʼянець-Подільськ.
 53. Левицька, Н. М. 2012. Вища гуманітарна освіта Наддніпрянської України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.). Київ: НУХТ.
 54. Лейкина-Свирская, В. Р. 1971. Интеллигенция в России во второй половине ХІХ века. Москва: Мысль.
 55. Лишевский, В. П. 1988. Ученые — популяризаторы науки. Москва: Наука.
 56. Мальцева, Л. Г. 1987. Преподавание и изучение оточественной истории в университетах России в первой половине ХІХ века: Дис. ... к. и. н. 07.00.02.
 57. Маркевич, О. П. 1946. Наука і наукові працівники в Київському державному університеті за 112 років його існування (1834–1946). Наукові записки Київського державного університету. Т. 5. Вип. 1. С. 9–64.
 58. Мартыненко, Е. Н. 1998. Организация научно-исследовательской работы преподавателей высших учебных заведений на Украине (ХІХ ст.): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Харків.
 59. Матвійчук, О. & Струк, Н., упор. 2005. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Незабутні постаті. Київ: Світ успіху.
 60. Обозрение состояния Харьковского университета за первое пятилетие после введения нового Устава. 1841. Москвитянин.
 61. Онопрієнко, В. І. 1998. Історія української науки ХІХ–ХХ століть: Навчальний посібник. Київ: Либідь.
 62. Осипов, И. П. & Баглей, Д. И., ред. 1908. Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков: Адольф Дарре.
 63. Павлова, Г. Е. 1990. Организация науки в России в первой половине XIX в. Москва: Наука.
 64. Петров, Ф. А. 2003. Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование системы университетского образования. Кн. 4: Российские университеты и люди 1840-х годов (Профессура и студенчество). Ч. 2: Студенчество. Москва: Издательство МГУ, 2003.
 65. Петров, Ф. А. 2003. Формирование системы университетского образования в России. Т. 1: Российские университеты и устав 1804 года. Москва: Издательство МГУ.
 66. Петров, Ф. А. 2003. Формирование системы университетского образования в России. Т. 3: Университетская профессура и подготовка Устава 1835 года. Москва: Издательство МГУ.
 67. Петров, Ф. А. 2001. Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование системы университетского образования. Кн. 4: Российские университеты и люди 1840-х годов (Профессура и студенчество). Ч. 1: Профессура. Москва: Издательство МГУ.
 68. Пилипчук, О. Я. & Коновець, О. Ф. & Яресько, Л. П. 1998. Історія науки та освіти в Україні: (Найдавніші часи — перша третина ХХ ст.): Навчальний посібник з українознавства. Київ: Міжнародна фінансова агенція.
 69. Побожій, С. І. 1993. Становлення й розвиток мистецтвознавства у Харківському університеті (1805–1920 рр.): Дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04. Київ.
 70. Полякова, Н. Л. 1955. Физика в Харьковском университете от его основания до Великой Октябрьской социалистической революции. Учёные записки Харьковского университета. Т. 60: Труды физического отделения физико-математического факультета. Т. 5. С. 5–51.
 71. Посохов, С. І. 2003. Проблеми університетської автономії крізь призму історіографічних дискусій. Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. Вип. Х. Херсон: Видавництво ХДУ. С. 18–21.
 72. Посохов, С. І. 2005. Система управління «старими університетами» в оцінках радянської публіцистики та історіографії 1920-х — 1940-х років. Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. Вип. ХІХ. Херсон: Видавництво ХДУ. С. 224–229.
 73. Посохов, С. И. 2014. Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII — первая половина XIX вв.). Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина.
 74. Радиш, Я. Ф. 1996. Володимир Опанасович Караваєв (до 185-річчя від дня народження). Лікарська справа. № 7–9. С. 207–211.
 75. Різун, В. В. & Тимошик, М. С. & Конверський, А. Є. & ін. 2004. Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: Наша культура і наука.
 76. Робак, І. Ю. 2007. Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. — 1916 р.). Харків: ХДМУ.
 77. Рождественский, С. В. 1902. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения: 1802–1902. Санкт-Петербург.
 78. Рославский-Петровский, А. П. 1855. Об учёной деятельности императорского Харьковского университета в первое десятилетие его существования. Конволют. С. 1–36. Отд. отт. из «Журнала Министерства народного просвещения». № 7. (ЖМНП. Июль (№ 7).
 79. Сарбей, В. Г. 1982. Розвиток науки в Києві у другій половині ХІХ ст. Український історичний журнал. № 3. С. 67–77.
 80. Скворцов, И. П. & Багалей, Д. И., ред. 1905–1906. Медицинский факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков: Печатное дело.
 81. Скирда, В. В. 2000. Археологічна наука у Харківському університеті (1805–1920 рр.): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04. Харків.
 82. Скопенко, В. В., ред. 2005. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Незабутні постаті. Київ: Світ успіху.
 83. Соболева, Е. В. 1983. Организация науки в пореформенной России. Ленинград: Наука.
 84. Соколовський, О. І. 1935. Нарис роботи Київського університету в галузі систематики рослин та вивчення місцевої флори за минуле сторіччя. Розвиток науки в Київському університеті за сто років. Київ: Видавництво КДУ. С. 130–148.
 85. Спекторский, Е. В. 1935. Столетие Киевского университета св. Владимира. Белград: Издание Комитета киевских профессоров в Любляне.
 86. Стельмах, С. 1997. Історична думка в Україні ХІХ — початку ХХ століття. Київ.
 87. Стельмах, С. П. 2000. Професорська корпорація Київського університету в ХІХ — на початку ХХ століття: спроба створення колективного портрету. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Вип. 46. С. 4–10.
 88. Стельмах, С. П. 2000а. Становлення професорської корпорації в Харківському університеті на початку ХІХ ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Історія. Вип. 47. С. 59–63.
 89. Тарасенко, О. О. 1995. Становлення та розвиток історичної освіти та науки у Київському університеті у 1834–1884 рр. Київ: Логос.
 90. Уваров, С. С. 1864. Десятилетие Министерства народного просвещения (1833–1843). Санкт-Петербург: Типография Императорской академии наук.
 91. Феофанов, А. М., сост. 2011. Иностранные профессора российских университетов (вторая половина XVIII — первая треть XIX в.). Биографический словарь. Москва: РОССПЭН.
 92. Ферлюдин, П. И. 1894. Исторический обзор мер по высшему образованию в России. Саратов: П. С. Феокритов. Вып. 1. Академия наук и университеты.
 93. Фесько, Ю. О. 2008. Історико-науковий аналіз наукової та освітньої діяльності німецьких вчених у Харківському університеті у дореформений період: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. Київ.
 94. Фойгт, К. К. 1859. Историко-статистические записки об императорском Харьковском университете и его заведениях от основания университета до 1859 года. Харьков: Типография Харьковского университета.
 95. Франчук, В. Ю. 1985. Олександр Опанасович Потебня. Київ: Наук. думка.
 96. Франчук, В. Ю. 2012. Олександр Опанасович Потебня: Сторінки життя і наукової діяльності. Київ: Д. Бураго.
 97. Халанский, М. Г. & Багалей, Д. И., ред. 1908. Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905). Харьков: А. Дарре.
 98. Харьковский государственный университет 1805–1980. Исторический очерк. 1980. Харьков: Вища школа. Изд. при Харьк. ун-те.
 99. Черняк, С. Г. 2011. Освітня діяльність Київського університету св. Володимира (1833–1863 рр.). Київ: Академперіодика.
 100. Чубинский, М. П. & Багалей, Д. И., ред. 1908. Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков: Печатное дело.
 101. Чувпило, Л. О. 2002. Сходознавство в Харківському університеті (1805–1917 рр.). Дис. … к. і. н. Харків: ХДУ.
 102. Шульгин, В. Я. 1860. История университета св. Владимира. Санкт-Петербург: Рюмин.
 103. Щетинина, Г. И. 1970. Послужные списки как исторический источник: О составе профессоров пореформленной России. Москва: Наука.
 104. Шип, Н. А.1991. Интеллигенция на Украине (ХІХ в.): Историко-социологический очерк. Київ: Наукова думка.
 105. Эймонтова, Р. Г. 1974. Революционная ситуация и подготовка университетской реформы в России. Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. (под ред. М. В. Нечкиной). Москва: Наука. С. 60–80.
 106. Эймонтова, Р. Г. 1985. Русские университеты на грани двух эпох: От России крепостной к России капиталистической. Москва: Наука.
 107. Эймонтова, Р. Г. 1993. Русские университеты на путях реформы: шестидесятые годы XIX века. Москва: Наука.
 108. Эймонтова, Р. Г. 1961. Университетская реформа 1863 г. Исторические записки. Москва: Издательство АН СССР. Т. 70. С. 163–196.
 109. Janowski, L. 1911. Uniwersytet Charkowski w początkach swego istnienia (1805–1820). Kraków: Akademia Umiejętności.

##submission.downloads##

Як цитувати

Пилипенко O. Є. (2018). ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Сторінки історії, (47). https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.2019.158273

Номер

Розділ

Статті