СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ Х–ХІІІ СТ. ЗА ДАНИМИ КРАНІОМЕТРІЇ

Автор(и)

 • Ю. В. Долженко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.2019.158267

Ключові слова:

краніометрія, палеоантропологія, давньоруський, Чернігівщина, князівство, поховання, Чернігово-Сіверщjина

Анотація

В статті розглядаються етнічні ознаки на людських черепах із давньоруських сільських та дружинних могильників Чернігово-Сіверщини ХХІІІ ст. Територіальні межі дослідження охоплюють землі, що входили до складу Чернігівського князівства у X–XIII ст. (Задесення та Посейм’я), без Муромо-Рязанського князівства та Тмутаракані. Село і місто досліджено окремо. Хронологічні межі дослідження охоплюють період з X ст. до середини XIII ст., що відповідає добі Давньої Русі (розвинуте середньовіччя). За нашими даними, при залученні нового матеріалу з Чернігово-Сіверщини та території Київської Русі, підтверджується висновки Т. І. Алексєєвої про подібність населення міста Чернігова та навколишніх сіл за антропологічними даними. Визначено, що жіноча та чоловіча сільські серії з Чернігово-Сіверщини склались на різній антропологічній основі.

Посилання

 1. Алексеев, В. П. & Дебец, Г. Ф. 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М. : Наука, 1964.
 2. Алексеева, Т. И. 1973. Этногенез восточных славян. М. : Изд. МГУ.
 3. Алексєєва, Т. І. 1969. Антропологічний склад населення давньоруських міст. Матеріали з антропології України. Вип. 4. С. 73–86.
 4. Багалей, Д. И. 1882. История Северской земли до половины XIV ст.: с картой и рис. К. : Унив. тип. (И. И. Завадского).
 5. Великанова, М. С. 1975. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья. М. : Наука.
 6. Веремейчик, Е. М. & Долженко, Ю. В. 2013. Могильник XII–XIII вв. на Замковой горе в Любече (по материалам раскопок 2010–2012 гг.). 5-я международная конференция «Алексеевские чтения». Тезисы. М., 2013. С. 18.
 7. Гончарова, Н. Н. 2011. Формирование антропологического разнообразия средневековых городов: Ярославль, Дмитров, Коломна. Вестник антропологии. Научный альманах. Вып. 19. С. 202–216.
 8. Гравере, Р. У. 1999. Одонтология восточнославянских народов. Восточные славяне. Антропология и этническая история. М. : Научный мир, 1999. С. 80–94.
 9. Грушевський, М. С. 1992. Історія України-Руси : 11 т., 12 кн. К. : Наук. думка. Т. II. С. 8–314.
 10. Дашкевич, Н. П. 1878. Болоховская земля и ее значение в русской истории. Труды Киевского археологического съезда. К. : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1878. Т. 2. С. 69–129.
 11. Дерябин, В. Е. 2009. Антропология: курс лекций. М.
 12. Дерябин, В. Е. 2008. Курс лекций по многомерной биометрии для антропологов. М. : МГУ.
 13. Довнар-Запольский, М. В. 1891. Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия. Киев : И. Н. Кушнеров и К°.
 14. Долженко, Ю. В. 2014. Антропологічний склад давньоруського Чернігова. Історична антропологія та біоархеологія України. Вип. 1. С. 49–84.
 15. Долженко, Ю. В. Антропологічні матеріали з давньоруського курганного комплексу у хутора Зелений Гай. Археологія. № 2. К., 2013. С. 43–55.
 16. Долженко, Ю. В. 2018. До краніології давньоруських поховань у с. Гущин. Міжнародна науково-практична конференція «VIІ Міждисциплінарні гуманітарні читання» 21 листопада 2018 року. Тези доповідей. К. 29–32.
 17. Долженко, Ю. В. & Веремейчик О. М. 2015. Населення селища Ліскове XII–XIII ст. за даними краніології. Сіверщина в історії України. Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 8. С. 83–90.
 18. Долженко, Ю. В. 2018b. Давньоруський комплекс Автуничі: за даними краніології. Ніжинська Старовина. Вип. 26 (29). С. 79–97.
 19. Долженко, Ю. В. 2015. До краніології давньоруського населення Любеча. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. Вип. 1. Ч. 1. С. 3–39.
 20. Долженко, Ю. В. 2017. Курганний могильник Липове XI–XII ст. За даними краніології. Історична пам’ять. Вип. 36. С. 122–143.
 21. Долженко, Ю. В. 2016. Нові краніологічні матеріали літописних сіверян X–XI ст. Ніжинська Старовина. Вип. 22 (25). С. 19–41.
 22. Долженко, Ю. В. & Прищепа, Б. А. 2016. Антропологічні матеріали ХІ–ХІІІ ст. погоринських міст Дорогобужа і Пересопниці. Матеріали дослідження археології Закарпаття і Волині. Вип. 20. C. 165–190.
 23. Долженко, Ю. В. & Прядко, О. О. 2016. Краніологія населення давньоруського міста Желні. Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. Вип. 38. Переяслав-Хмельницький. С. 3–22.
 24. Дьяченко, В. Д. 1986. Антропологический состав средневековых восточных славян. Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. М., 1986. С. 234–242.
 25. Дяденко,В. Д. & Моця, О. П. 1986. Жовнинський могильник XI–XIII ст. Археологія. К. С. 82–90.
 26. Дяченко, В. Д. 1993. Антропологічний склад Києва і його околиці у середньовіччі (XI–XIII ст.). Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984–1989. К. : Наукова думка. С. 151–166.
 27. Дяченко, В. Д. & Покас, П. М. & Сухобоков, О. В. 1984. Древнерусское население Левобережной Украины (по материалам могильника у села Каменное). Антропологические данные о составе древнего населения на территории Украины. К., 1984. С. 4–26.
 28. Емельянчик, О. А. 2012. Антропологический состав средневекового сельского населения Полоцкой земли по данным краниологии. Вестник Антропологии. Научный альманах. Вып. 22. С. 161–173.
 29. Зайцев, А. К. 2009. Черниговское княжество Х–ХІІІ в.: избранные труды. М. : Квадрига.
 30. Зіневич, Г. П. 1962. До антропології Шестовицького могильника. Матеріали з антропології України. Вип. 2. C. 37–47.
 31. Козак, О. Д. 2010. Кияни княжої доби. Біоархеологічні студії. К. : Академічна періодика. 396 с.
 32. Козак, О. Д. 2000. Антропологічний склад та морфофізіологічні риси давньоруського населення Середнього Подніпров’я. Археологія. № 1. С. 67–81.
 33. Коринный, Н. Н. 1992. Переяславская земля X – первая половина XIII века. К. : Наук. думка. 312 с.
 34. Ляскоронский, В. Г. 1901. Городища, курганы и длинные (змиевые) валы в басейне р. Сула. Труды XI Археологического съезда. Т. 1. С. 404–457.
 35. Моця, О. П. 1997. Господарство давньоруського Автуничського поселення на Поліссі. Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. Збірник наукових статей присвячений 100-річчя з дня народження Віктора Платоновича Петрова. Львів. С. 209–215.
 36. Нарис історії колонізації Сіверської землі до початку XVI ст. 1928. Записки історично-філологічного відділу ВУАН. Кн. 20.
 37. Насонов, А. Н. 1951. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М. : Изд-во АН СССР.
 38. Орлов, Р. С. & Моця, А. П. & Покас, П. М. 1985. Исследования летописного Юрьева на Роси и его окрестностей. Земли Южной Руси в IX–XIV вв. К. : Наукова думка. С. 30–62.
 39. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. 1896. 288 с.
 40. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. 1950. [М].
 41. Покас, П. М. 1992. Антропологічні матеріали з середньовічного могильника поблизу с. Березанка Чернігівської обл. Веремейчик, О. М. & Коваленко В. П. Грунтовий могильник ХІІ ст. поблизу Чернігова. Чернігів. Чернігівська старовина. С. 63–74.
 42. Покас, П. М. 1985. Антропологічна характеристика середньовічного і сучасного населення Чернігівщини. Перша Чернігівська наукова конференція з історичного краєзнавства. Чернігів. С. 99–100.
 43. Покас, П. М. 1987. До антропології середньовічного населення р. Псел. Археологія. № 58. С. 94–98.
 44. Покас, П. М. & Осадчий, Є. М. & Приймак, В. В. 2007. Зелений Гай. Полтава.
 45. Покас, П. М. 1988. Антропологическая характеристика погребений. Славянские памятники у с. Монастырек на Среднем Днепре. К. : Наукова думка. С. 136–138.
 46. Покас, П. М. 1988b. Средневековое население среднего Подесенья — по данным антропологии. Чернигов и его округа в IX–XIII вв. К. С. 118–127.
 47. Покас, П. М. 1985. Население Черниговской земли (по данным антропологии). Чернигов.
 48. Рогинский, Я. Я. & Левин, М. Г. 1987. Антропология. М. : Высшая школа.
 49. Рудич, Т. О. 2003. Антропологічний склад населення північних районів України Х–ХІІІ ст. (правий берег Дніпра). Vita antiqua. № 5/6. С. 202–214.
 50. Рудич,Т. О. 1999. До питання про антропологічний склад населення України X–XIII ст. (за матеріалами розкопок міста Возвягель). Народознавчі зошити. № 6. С. 794–803.
 51. Рудич, Т. О. 2014. Населення Середнього Подніпров’я I–II тисячоліття за матеріалами антропології. К. : Майдан.
 52. Рязанская земля. 1961. М., Издательство АН СССР.
 53. Саливон, І. І. 1971. Краніологічна характеристика середньовічного населення м. Новогрудка. Матеріали з антропології України. Вип. 5. С. 92–110.
 54. Санкина, С. Л., & Козинцев, А. Г. 1995. Антропологическая характеристика серии скелетов из средневековых погребений Старой Ладоги. Антропология сегодня. СПб. Вып. 1. С. 90–107.
 55. Санкина, С. Л. 2000. Этническая история средневекового населения Новгородской земли по данным антропологии. СПб. : Музей антропологии и этнографии, 2000.
 56. Толочко, П. П. 1985. Киев и Чернигов в IX–XIII вв. Чернигов и его округа в IX–XIII вв. Тезисы докладов. Чернигов. С. 8–11.
 57. Хартанович, В. И. & Чистов, Ю. К. 1984. Антропологический состав средневекового населения Ижорского плато (применение двух моделей факторного анализа в краниометрическом исследовании). Проблемы Антропологии древнего и современного населения севера Евразии. Л. : Наука. С. 74–105.
 58. Ясновська, Л. В. 2010. Давньоруські старожитності Чернігівщини в дослідженнях відділу давньоруської та середньовічної археології ІА НАН України. Археологія і давня історія України. Вип. 1. С. 216–225.
 59. Ясновська, Л. В. 2010b. Давньоруські старожитності Чернігівщини в історико-культурному просторі та науковому житті регіону. Автореферат дис. … кандидата історичних наук. 07.00.01. Історія України. Чернігів, 23 с.
 60. Dołżenko, J. 2017. Wariatywnosc terenowa w badaniu kraniologicznym ludnosci Czernihowa w X–XIII w. Znanstve na misel journal. The journal is registered and published in Slovenia. Vol. 1. № 10 Slovenia. Ljubljana. P. 31–50.

##submission.downloads##

Як цитувати

Долженко, Ю. В. (2018). СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ Х–ХІІІ СТ. ЗА ДАНИМИ КРАНІОМЕТРІЇ. Сторінки історії, (47). https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.2019.158267

Номер

Розділ

Статті