АВІАКОНСТРУКТОР ДМИТРО ПАВЛОВИЧ ГРИГОРОВИЧ (1883–1938): УТОЧНЕНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІЇ ТА ПЕРШИХ КРОКІВ В АВІАЦІЇ (ДО 135-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Автор(и)

 • В. В. Татарчук Державний політехнічний музей при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-7205-5754

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136735

Ключові слова:

Д. П. Григорович, авіація, освіта, Київське реальне училище, Київський політехнічний інститут, Повітроплавний гурток, Київське товариство повітроплавання, аеропланний завод у с. Червоне, авіаційний журнал «Вісник повітроплавання», авіабудівний завод С. С. Щетініна

Анотація

В статті на основі архівних документів і періодики висвітлено початковий період біографії авіаконструктора Дмитра Павловича Григоровича (1883–1938 рр.): його навчання в Київському політехнічному інституті, діяльнiсть у київських громадських авіаційних організаціях — Повітроплавному гуртку КПІ та Київському товаристві повітроплавання; спроби будувати літаки власної конструкції, умови й характер роботи на авіаційних підприємствах країни до початку Першої світової війни, його видавнича і журналістська діяльність після відʼїзду з України. Також уточнено деякі факти з біографії авіаконструктора (зокрема, стосовно його батьків і родини). До наукового обігу введено нові документи, раніше невідомі дослідникам.

Посилання

 1. Арлазоров, М. С. 1975, Три проекции. Арлазоров М.С. Конструкторы. М.: Советская Россия. С. 79–92.
 2. Бєляков, Г. Ф., та ін. 1995, Київський політехнічний інститут. Нарис історії. К.: Наукова думка.
 3. Берлин, И. 1984. 6 февраля — 100 лет со дня рождения Д. П. Григоровича (1883 г.). Из истории авиации и космонавтики. Вып. 48. С. 75.
 4. Богатырев, М. 1911. Киевская воздухоплавательная выставка. Вестник воздухоплавания. № 2 (январь). С. 34.
 5. Брокгауз, Ф. & Ефрон, И. 1893, Григоровичи. Энциклопедический словарь. Т. IXa: Гравилать — Давенант. СПб. С. 717.
 6. Брокгауз, Ф. & Ефрон, И. 1893, Григоровичи. Энциклопедический словарь. Т. IXa: Гравилать — Давенант. СПб. С. 718–720.
 7. Воздухоплавательная выставка в Киеве. 1911. Вестник воздухоплавания. № 1 (январь). 37.
 8. Г. 1912. Гидроаэропланы. Вестник воздухоплавания. № 12. С. 9.
 9. Григорьев, А. 1989. Альбатросы: Из истории гидроавиации. М.: Машиностроение.
 10. Григорьев, А. Б. 1992. Самолеты инженера Григоровича. Григорьев А. Б. Меж двух стихий: Очерки о конструкторах. М.: Машиностроение. С. 80–139.
 11. Григорович, Д. П. (06.02.1883 — 26.06.1938). 100-річчя створення літаючого човна М-5. 2015. Видатні конструктори України. За матеріалами наукових читань з циклу «Видатні конструктори України», проведених у 2014–2015 роках. Т. 7. К.: НТУУ «КПІ». С. 312–319.
 12. Григорович, Д. 1911а. 1-ая Международная Воздухоплавательная Выставка в С.-Петербурге. Вестник Воздухоплавания. № 7–8 (апрель). С. 13.
 13. Григорович, Д. 1911b. 1-ая Международная Воздухоплавательная Выставка в С.-Петербурге. Вестник Воздухоплавания. № 9 (май). С. 11.
 14. Григорович, Д. 1911c. 1-ая Международная Воздухоплавательная Выставка в С.-Петербурге. Вестник Воздухоплавания. № 10 (май). С. 3.
 15. Григорович, Д. 1911d. Очередные задачи авиации. Вестник Воздухоплавания. № 2 (январь). С. 7.
 16. Григорович, Д. 1912. Цена жертв. Вестник Воздухоплавания. № 1. С. 2.
 17. Григорович, Д. 1911e. Эволюция аэроплана на третьей Международной выставке воздушного передвижения в Париже. Вестник Воздухоплавания. № 21–22. С. 4.
 18. Д. Г. 1912. Автомобиль и аэроплан. Вестник Воздухоплавания. № 4. С. 2.
 19. Державний архів м. Києва (Держархів м. Києва). Ф. 18. Оп. 1. Спр. 425. Протоколы заседаний квалификационной комиссии механического факультета КПИ. 260 арк.
 20. Держархів м. Києва. Ф. 18. Оп. 1. Спр. 426. Алфавитный список окончивших Киевский политехнический институт. 348 арк.
 21. Держархів м. Києва. Ф. 18. Оп. 1. Спр. 986.Дипломы, списки, свидетельства и другие документы студентов, окончивших механическое отделение института в сентябре 1909 года. 22 мая 1909 года. 545 арк.
 22. Держархів м. Києва. Ф. 18. Оп. 1. Спр. 1021. Доклад директора о работе института в 1909–1910 г.г. Переписка с дирекцией Томского технологического, Екатеринославским горным училищем и другими учебными заведениями о пересмотре программ преподавания. 12 января 1910 г. — 27 января 1910 г. 37 арк.
 23. Держархів м. Києва. Ф. 308. Оп. 2л. Спр. 31. Касяненко Андрей Иванович. 37 арк.
 24. Державний архів Київської області (Держархів Київської обл.). Ф. 10. Оп. 1. Спр. 187. Дело о регистрации Киевского общества воздухоплавания. 30 сентября 1909 г. — 3 апреля 1910 г. 14 арк.
 25. Згуровский, М. З. 2011. Киевские политехники — пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения. К.: НТУУ «КПИ».
 26. Згуровський, М. З. 2016. Дмитро Григорович: життя і літаки. Згуровський М. З. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування. К.: Політехніка. С. 35–56.
 27. Карацуба, С. 1972. Київське товариство повітроплавання. Нариси з історії природознавства і техніки. Вип. 16. С. 77.
 28. Карацуба, С. 1973. Конструктори Київського товариства повітроплавання (з історії літакобудування на Україні) (доповідь прочитана 20 квітня 1973 р.). Інститут рукопису Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Ф. 200. Спр. 200. Ч. 5. 83 арк.
 29. Каcяненко, А. 1924. До розвитку авіо-спеціялізації при механічному факультеті К.П.І. КПІ — КСГІ: 25 років. 1898–1923 рр.: Ювілейний збірник. К.: Київдрук. С. 191–192.
 30. Лиховодов, В. & Любомудрова, А. 2007. КПІ. Перше століття: Історичний огляд. К.: Такі справи.
 31. Общий список студентов, вольнослушательниц и посторонних слушателей Киевского Политехнического Института Императора Александра II на 1906–1907 академический год. 1906. К.: С. В. Кульженко.
 32. Общий список студентов Киевского Политехнического Института Императора Александра II на 1907–1908 академический год. 1907. К.: С. В. Кульженко.
 33. Общий список студентов Киевского Политехнического Института Императора Александра II на 1908–1909 академический год. 1908. К.: С. В. Кульженко.
 34. Пономарев, А. Н. 1990, Дмитрий Павлович Григорович, Георгий Михайлович Бериев. Пономарев А. Н. Советские авиационные конструкторы, Москва: Воениздат. С. 204–212.
 35. Савин, В. 1995. Авиация в Украине. Очерки истории. Харьков: Основа.
 36. Сборник статей по воздухоплаванию членов Киевского общества воздухоплавания. 1910. Вып. 1. К.
 37. Сокольский, В. 1962. Из истории самолетостроения на Украине (Червонские аэропланные мастерские). Труды Института истории естествознания и техники СССР. Т. 45. С. 222.
 38. Татарчук, В. 2015. Дмитро Павлович Григорович. Дитинство, навчання в Київському політехнічному інституті, перші кроки в авіації. Видатні конструктори України. За матеріалами наукових читань з циклу «Видатні конструктори України», проведених у 2014–2015 роках. Т. 7. К.: НТУУ «КПІ». С. 221–230.
 39. Троценко, А. 2010. Літопис цивільної авіації України. К.
 40. Хроника воздухоплавания. Киевская авиационная неделя. 1911. Киевлянин. 16 июля (суббота). № 194. С. 3.
 41. Центральний державний історичний архів України в Києві (ЦДІАК України). Ф. 274. Оп. 4. Спр. 235. Переписка с Департаментом полиции, Киевским Губернским жандармским управлением и другими учреждениями о деятельности Киевского общества воздухоплавания. 24 апреля 1911 г. — 6 марта 1915 г. 86 арк.
 42. ЦДІАК України. Ф. 830. Оп. 1. Спр. 1226. Счет расходов Червоннской аэропланной мастерской за 1910 год. 9 арк.
 43. Шавров, В. 1973. 25 января — 90 лет со дня рождения Д. П. Григоровича (1883 г.). Из истории авиации и космонавтики. Вып. 19. С. 15–16.
 44. Шавров, В. 1985. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г. М.: Машиностроение.
 45. Янковий, В. 2010. Повітроплавний гурток КПІ як перша вітчизняна авіаконструкторська школа. Янковий В. В. Київська політехніка: Витоки. Історичні дослідження. К.: ЕКМО. С. 83–95.

##submission.downloads##

Як цитувати

Татарчук, В. В. (2018). АВІАКОНСТРУКТОР ДМИТРО ПАВЛОВИЧ ГРИГОРОВИЧ (1883–1938): УТОЧНЕНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІЇ ТА ПЕРШИХ КРОКІВ В АВІАЦІЇ (ДО 135-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). Сторінки історії, (46). https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136735

Номер

Розділ

Статті