НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДАНИЛЕВИЧА В ЦАРИНІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Автор(и)

 • С. В. Трубчанінов Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136728

Ключові слова:

В. Ю. Данилевич, історична географія, навчальний курс, Харківський університет, Університет св. Володимира, Київські вищі жіночі курси, Варшавський університет, Інститут червоної професури

Анотація

У статті аналізується наукова та викладацька діяльність в галузі історичної географії учня В. Б. Антоновича Василя Юхимовича Данилевича (1872–1936 рр.). Висвітлюється його праця в Харківському і Київському університетах, на Київських вищих жіночих курсах, у Варшавському університеті (під час його евакуації до Ростова-на-Дону), в Інституті червоної професури. Охарактеризовано навчальні плани та програми з історичної географії Росії, всесвітньої історичної географії та історичної географії СРСР, які він склав. Проаналізовано як відомі, так і неопубліковані наукові праці В. Ю. Данилевича з історичної географії. Ці сторінки науково-педагогічної біографії вченого реконструйовано переважно на основі аналізу матеріалів його особового фонду, який зберігається в Інституті рукопису НБУ ім. В. Вернадського.

Посилання

 1. Alma Mater: Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917–1920. Матеріали, документи, спогади: У 3 кн. 2000. Кн. 1. К.
 2. Багалій, Д. 1919. Оцінка наукових праць професора В. Е. Данилевича. Записки Історично-Філологічного Відділу Української Академії Наук. Т. 1. LXXXIX–LС.
 3. Гомоляко, А. 2009. Науково-педагогічна діяльність В. Ю. Данилевича в Київському університеті. Література та культура Полісся. Вип. 56. С. 306–313.
 4. Гомоляко, А. 2010. В. Ю. Данилевич як дослідник історії Слобожанщини. Український історичний збірник. Вип. 13. С. 97–105.
 5. Гомоляко, А. 2012. Науково-педагогічна діяльність Василя Данилевича. Дисертація кандидата наук. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 6. Гомоляко, А. 2013. Науково-педагогічна діяльність Василя Данилевича: монографія. Ніжин: Аспект-Поліграф.
 7. Грушевський, М. 1897. Нові розвідки з історії давньої Русі. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. XVIII. Кн. IV. С. 1–24.
 8. [Данилевич, В. Е.]. Время заселения нашей страны. Рукопись с правкою и вставками. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ). Ф. XXIX. Спр. 154. 83 арк.
 9. Данилевич, В. Е. 1909. Время образования Слободских черкасских полков. Сборник статей, посвященный В. О. Ключевскому. М. С. 632–639.
 10. Данилевич, В. Е. 1908. Данилевич. Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905), под ред. М. Г. Халанского, Д. И. Багалея. Харьков. С. 346–348.
 11. Данилевич, В. Е. 1905. Донецкое городище и город Донец. Киев / Оттиск из журн. «Археологическая Летопись Южной России». 1904. № 4–5.
 12. Данилевич, В. Е. 1903. Значение нумизматики в изучении русской истории. Записки Императорского Харьковского университета. Кн. 4. С. 165–197.
 13. [Данилевич, В. Е.]. 1916/1917. Историческая география России. [Курс лекций]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 116. 33 арк.
 14. Данилевич, В. 1917. Историческая география России: курс лекций, читанный проф. В. Е. Данилевичем студентам историко-филологического факультета Императорского Варшавского университета в 1916–17 акад. году. Ростов-на-Дону.
 15. [Данилевич, В. Е.]. История Древней Руси. [Лекция нач. XX в.]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 212. 102 арк.
 16. Данилевич, В. Е. 1903/1904. История древнерусских земель. [Конспект лекций]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 88. 283 арк.
 17. [Данилевич, В. Е.]. 1909/1910. История Малороссии. [Конспект лекций]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 110. 37 арк.
 18. Данилевич, В. Е. 1910. История русской колонизации. [Конспект лекций]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 91. 54 арк.
 19. Данилевич, В. Е. 1904. Источники и пособия для диссертации по истории Слободской Украины. Харьков. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 5. 227 арк.
 20. Данилевич, В. Е. Итальянские колонии на юге России. [Конспект лекций]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 90. 10 арк.
 21. Данилевич, В. Е. Новая книга по древней русской истории. Рецензия на книгу В.Ляскаронского «История Переяславльской земли с древнейших времен до половины XIII ст.» Монография. 1897 г. Киев. 3 варианта. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 77. 14 арк.
 22. Данилевич, В. 1896a. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. К.: Тип. Имп. ун-та св. Владимира / Оттиск из «Университетских Известий».
 23. Данилевич, В. Е. Программа курса исторической географии, читанного в Киевском университете и на Высших женских курсах. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 230. 2 арк.
 24. [Данилевич, В. Е.]. Программа по исторической географии России. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 119. 4 арк.
 25. Данилевич, В. 1897–1901. Программы занятий по географии в Ревельской Александровской гимназии. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 241–247. 16 арк.
 26. Данилевич, В. Е. 1897. Пути сообщения Полоцкой земли до конца XIV ст. (очерк). Юрьев. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 75. 7 арк.
 27. Данилевич, В. 1898. Пути сообщения Полоцкой земли до конца XIV столетия. Юрьев. Сборник Учено-Литературного Общества при императорском Юрьевском Университете. Вып. 1. С. 1–20.
 28. Данилевич, В. 1896b. Рец.: Филевич И. История древней Руси. Т. 1. Территория и население. Варшава, 1896. Киевская старина. Т. LIV. С. 69–79.
 29. [Данилевич, В. Е.]. 1916. Роль географического фактора в русском историческом процессе [Конспект лекции, читанной в Варшавском у-те, в Ростове-на-Дону. 22 сентября, 1916 г.]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 122. 10 арк.
 30. [Данилевич, В. Е.]. 1908/1909. Русская историческая география [Конспект лекций]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 123. 36 арк.
 31. [Данилевич, В. Е.]. 1917. Украина и Россия [Конспект лекций]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 111. 22 арк.
 32. [Данилевич, В. Е.]. Список моих сочинений. 1890–1925 гг. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 805. 12 арк.
 33. [Данилевич, В. Е.]. Этнографическое следствие русской колонизации [Конспект лекций]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 224. 6 арк.
 34. Данилевич, В. 1925. Археологічна минувшина Київщини (З 5 таблицями малюнків та 9 мапами). К.
 35. [Данилевич, В. Ю.]. Всесвітня історична географія. Осінній семестр 1935–1936 н/року. [Конспект лекцій]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 114. 31 арк.
 36. [Данилевич, В. Ю.]. 1936/1937. Історична географія СРСР. [Конспект лекцій]. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 117. 158 арк.
 37. [Данилевич, В. Ю.]. План, проспекти лекцій, тези та література по курсу історичної географії СРСР. Додаток: Бібліографія по історичній географії. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 120. 17+20 арк.
 38. [Данилевич, В.]. Рецензії на роботи в галузі «сучасних проблем картографії». ІР НБУВ. Ф. X. Спр. 17259–17262. 25 арк.
 39. [Данилевич, В. Е.]. Curriculum vitae. На русском, украинском яз. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 145–146. 3 арк.
 40. Данилов, А. Г. 2005a. Варшавский университет в Ростове-на-Дону (1915–1917 гг.). Ч. 1. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки, № 3. С. 29–34.
 41. Данилов, А. Г. 2005b. Варшавский университет в Ростове-на-Дону (1915–1917 гг.). Ч. 2. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. № 4. 25–29.
 42. Девільє, М. 2003. Рукописний фонд історика та археолога Василя Юхимовича Данилевича як джерело дослідження творчого та життєвого шляху вченого. Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 8. С. 150–174.
 43. Звіти історично-географічної комісії при АН УРСР (1920–1930 рр.). Центральний державний історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК України). Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 1064. 105 арк.
 44. Историко-филологический факультет Варшавского университета. Письмо Данилевичу В. Е. с поручением вести просеминарий на младших курсах, 25 мая 1917 г. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 342. 1 арк.
 45. Іванчишен, В. 2016. Етнографічний напрям у науковому доробку Василя Данилевича. Народна творчість та етнологія. № 6. С. 57–61.
 46. Історія Національної Академії наук України. 1924–1928: Документи і матеріали. 1998. К.: НБУВ.
 47. Історія Національної Академії наук України. 1929–1933: Документи і матеріали. 1998. К.: НБУВ.
 48. Казарова, Н. А. 2016a. Иван Павлович Козловский (1869–1942) и его «Хроника». Новое прошлое / The new Past. № 2. С. 248–265.
 49. Казарова, Н. А. 2016b. Иван Павлович Козловский (1869–1942) и его «Хроника». Продолжение. Новое прошлое / The new Past. № 3. С. 180–193.
 50. Казарова, Н. А. и др. 2014. Историки Варшавского университета. Время и судьбы. Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет. [Online]. Режим доступа: https://tinyurl.com/y9averrd [Дата доступа: 20.03.2018].
 51. Кобченко, К. А. 2007. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих курсів. К.
 52. Козловская, В. 1937. Памяти проф. В. Е. Данилевича. Советская археология, № 4. С. 313–315.
 53. Кузьминська, О. 2005. Данилевич Василь Юхимович. Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України. Біографічний довідник. К. С. 170–173.
 54. Лекції Данилевича В. Ю. з історичної географії в інституті Червоної професури. Стенограма. 4 лютого 1936 р. Машинопис. ІР НБУВ. Ф. XXIX. Спр. 118. 15 арк.
 55. Листування з управлінням і видавництвом Академії Наук про діяльність історично-географічної комісії при історичній секції АН УРСР. ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 1063. 102 арк.
 56. Ляшко, С. 2003. Про участь В. Ю. Данилевича у підготовці та роботі XII Археологічного з’їзду в 1902 р. у Харкові. Археологія. № 2. С. 132–135.
 57. Маслійчук, В. 2003. В. Ю. Данилевич та історія Слобідської України. Київська Старовина. № 3. С. 136–141.
 58. Маслійчук, В. 2004. В. Ю. Данилевич та історія Слобідської України. Київська Старовина. № 4. С. 163–168.
 59. Михальченко, С. И. 1997. Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики). М.: Прометей; Брянск: Издательство БГПУ.
 60. Міщук, Г. 2003. Матеріали до вивчення розвитку нумізматики наприкінці ХІХ — у 30-х роках ХХ ст. в особовому архівному фонді В. Ю. Данилевича. Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 8. С. 175–184.
 61. Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете Императорского Университета Св. Владимира в 1914–1915 учебном году. 1914. Университетские известия. № 10. С. 3–25.
 62. Отзыв И. А. Линниченко о деятельности Данилевича по русской истории и древностям. Державний архів Одеської обл. Ф. 153. Оп. 1. Спр. 155. 6 арк.
 63. Протоколи засідань Постійної Комісії для складання історично-географічного словника Української землі. ІР НБУВ. Ф. X. Спр. 12003–12110. 165 арк.
 64. Трубчанінов, С. В. 2014a. Історико-географічні дослідження представників школи В. Антоновича. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Вип. 7. С. 135–148.
 65. Трубчанінов, С. В. 2014b. «Реорганізація» історичних установ ВУАН та її вплив на розвиток історично-географічних досліджень. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія Історія. Вип. 2. Ч. 2. С. 246–251.
 66. Трубчанінов, С. В. 2015. Діяльність Постійної комісії для складання історично-географічного словника української землі. Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Vol. X. Lublin. P. 272–280.
 67. Трубчанінов, С. В. 2016. Початок діяльності Постійної комісії для складання історично-географічного словника української землі (1919–1920 рр.). Гілея: науковий вісник. Вип. 112 (9). С. 32–35.
 68. Schiller-Walicka, J. 2016. Cesarski Uniwersytet Warszawski: między edukacją a polityką 1869–1917. Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915. Warszawa. S. 557–703.

##submission.downloads##

Як цитувати

Трубчанінов, С. В. (2018). НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДАНИЛЕВИЧА В ЦАРИНІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. Сторінки історії, (46). https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136728

Номер

Розділ

Статті