ФЕОДАЛІЗМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

 • С. М. Боєва Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136721

Ключові слова:

феодальна рента, алод, марка, васал, бенефіцій, майорат, баналітет, серваж, комутація, вілани, котери, копігольдери, фригольдери, джентрі, цех

Анотація

В статті докладно висвітлено генезис, характерні риси і тенденції розвитку феодалізму в Західній Європі, політико-економічну сутність феодального способу виробництва, типи феодального госпо­дарства різних країн і народів, економічні перева­ги феодальної системи над рабовласницькою.

Виявлено причинно-наслідкові зв`язки між рівнем розвитку господарства і соціально-політичною структурою суспільства. Детально проаналізовано динаміку розвитку країн Західної Європи в добу Середньовіччя, спільні риси і особливості генезису феодалізму в цих країнах; роль держави у посиленні експлуатації селян, збільшенні різного роду податків, втручання у селянсько-сеньоріальні відносини; роль міст як центрів ремісничого і торгового життя, політичних центрів держав, носіїв економічного і технічного прогресу. Значне місце відведено аналізу характерних рис християнської моралі, ціннісних орієнтацій, ролі церкви у середньовічному суспільстві.

 Такий підхід дозволяє краще зрозуміти процес зародження феодальних відносин, утворення варварських королівств у Західній Європі, роль Франкської держави в соціально-економічному розвитку Європи V —IX ст.; особливості періоду розквіту середньовіччя в За­хідній Європі, виникнення централізо­ваних держав, в тому числі, найбільших з них — Франції й Англії, причини повільного розвитку феодальних відно­син у Німеччині.

Наведено цікавий матеріал з повсякденного життя середньовічної Європи, розкрито причини виникнення міст, об'єднання їх в союзи (північнонімецький союз Ганза та ін.), які мали не лише економічне, але і соціально-політичне і культурне значення для розвитку міст; високих тем­пів урбанізації Західної Європі. Проаналізовано процес зростання продуктивних сил і розвитку техніки в містах, що стало вихідним моментом зародження капіталістичного устрою в надрах феодалізму.

Досліджено основні напрями розвитку провідної галузі міської економіки — ремісництва, яка набула рис позаекономічної цехової організації. Розкрито прогресивну роль цехів упродовж XI —XIII ст. у розвитку міського ремісництва і торгівлі та причини перетворення їх на гальмо техніко-економічного розвитку в XV —XVI ст..

Позитивно оцінюючи зусилля науковців з висвітлення зазначеної теми, зауважимо, що залишилося ще чимало дискусійних питань, що потребують глибшого опрацювання.

Посилання

 1. Альмухаметова, М. Ш. & Кузнецов, А. В. 2014. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета [Online]. Режим доступу: https://tinyurl.com/y7njrrbh [Дата звернення 25 квітня 2018].
 2. Архієрєєва, С. І. ред. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. 2010. Харків: НТУ «ХПІ».
 3. Виргинский, B. C. & Хотеенков В. Ф. 1993. Очерки истории науки и техники с древнейших времен до середины XV века. Учебное издание. М.: Просвещение.
 4. Журавльова, І. А. 2007. Всесвітня історія. Історія середніх віків. [Online]. Режим доступу: https://tinyurl.com/y9a5ueal [Дата звернення 25 квітня 2018].
 5. Богиня, Д. П. & Н. М., Краус & О. В., Манжура & others. 2010. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник (модульний варіант). Хмельницький: ХНУ.
 6. Карпов, С. П. ред. 2008. История средних веков. В 2-х тт. Т. 1. Учебник. 6-е изд. М.: Изд-во МГУ, Печатные традиции [online] Режим доступа: https://tinyurl.com/y7rlz3qt [Дата обращения 25 апреля 2018].
 7. Лановик, Б. Д. & Матисякевич, З. М. & Матейко. Р. М. 2005. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б. Д. Лановика. К.: Вікар.
 8. Леоненко, П. М. & Юхименко, П. І. 2004. Економічна історія Навчальний посібник К.: Знання-Прес [online] Режим доступу: https://tinyurl.com/ycqcp3h4 [Дата звернення 25 квітня 2018].
 9. Lex Salica., XXXII, 1-2; LI,1-2; LIV, 1-3; XLI, 1-6. [Online]. Режим доступу: http://hist.msu.ru/ER/Etext/salic.htm [Дата звернення 25 квітня 2018]
 10. Петрушенко, Л. 2012. Повседневная жизнь средневековой Европы. М.: Молодая гвардия.
 11. Якобчук, В. П. ред. 2015. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. К.: Центр учбової літератури.

##submission.downloads##

Як цитувати

Боєва, С. М. (2018). ФЕОДАЛІЗМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Сторінки історії, (46). https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136721

Номер

Розділ

Статті