DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136721

ФЕОДАЛІЗМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

С. М. Боєва

Анотація


В статті докладно висвітлено генезис, характерні риси і тенденції розвитку феодалізму в Західній Європі, політико-економічну сутність феодального способу виробництва, типи феодального госпо­дарства різних країн і народів, економічні перева­ги феодальної системи над рабовласницькою.

Виявлено причинно-наслідкові зв`язки між рівнем розвитку господарства і соціально-політичною структурою суспільства. Детально проаналізовано динаміку розвитку країн Західної Європи в добу Середньовіччя, спільні риси і особливості генезису феодалізму в цих країнах; роль держави у посиленні експлуатації селян, збільшенні різного роду податків, втручання у селянсько-сеньоріальні відносини; роль міст як центрів ремісничого і торгового життя, політичних центрів держав, носіїв економічного і технічного прогресу. Значне місце відведено аналізу характерних рис християнської моралі, ціннісних орієнтацій, ролі церкви у середньовічному суспільстві.

 Такий підхід дозволяє краще зрозуміти процес зародження феодальних відносин, утворення варварських королівств у Західній Європі, роль Франкської держави в соціально-економічному розвитку Європи V —IX ст.; особливості періоду розквіту середньовіччя в За­хідній Європі, виникнення централізо­ваних держав, в тому числі, найбільших з них — Франції й Англії, причини повільного розвитку феодальних відно­син у Німеччині.

Наведено цікавий матеріал з повсякденного життя середньовічної Європи, розкрито причини виникнення міст, об'єднання їх в союзи (північнонімецький союз Ганза та ін.), які мали не лише економічне, але і соціально-політичне і культурне значення для розвитку міст; високих тем­пів урбанізації Західної Європі. Проаналізовано процес зростання продуктивних сил і розвитку техніки в містах, що стало вихідним моментом зародження капіталістичного устрою в надрах феодалізму.

Досліджено основні напрями розвитку провідної галузі міської економіки — ремісництва, яка набула рис позаекономічної цехової організації. Розкрито прогресивну роль цехів упродовж XI —XIII ст. у розвитку міського ремісництва і торгівлі та причини перетворення їх на гальмо техніко-економічного розвитку в XV —XVI ст..

Позитивно оцінюючи зусилля науковців з висвітлення зазначеної теми, зауважимо, що залишилося ще чимало дискусійних питань, що потребують глибшого опрацювання.


Ключові слова


феодальна рента, алод, марка, васал, бенефіцій, майорат, баналітет, серваж, комутація, вілани, котери, копігольдери, фригольдери, джентрі, цех

Повний текст:

PDF

Посилання


Альмухаметова, М. Ш. & Кузнецов, А. В. 2014. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета [Online]. Режим доступу: https://tinyurl.com/y7njrrbh [Дата звернення 25 квітня 2018].

Архієрєєва, С. І. ред. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. 2010. Харків: НТУ «ХПІ».

Виргинский, B. C. & Хотеенков В. Ф. 1993. Очерки истории науки и техники с древнейших времен до середины XV века. Учебное издание. М.: Просвещение.

Журавльова, І. А. 2007. Всесвітня історія. Історія середніх віків. [Online]. Режим доступу: https://tinyurl.com/y9a5ueal [Дата звернення 25 квітня 2018].

Богиня, Д. П. & Н. М., Краус & О. В., Манжура & others. 2010. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник (модульний варіант). Хмельницький: ХНУ.

Карпов, С. П. ред. 2008. История средних веков. В 2-х тт. Т. 1. Учебник. 6-е изд. М.: Изд-во МГУ, Печатные традиции [online] Режим доступа: https://tinyurl.com/y7rlz3qt [Дата обращения 25 апреля 2018].

Лановик, Б. Д. & Матисякевич, З. М. & Матейко. Р. М. 2005. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б. Д. Лановика. К.: Вікар.

Леоненко, П. М. & Юхименко, П. І. 2004. Економічна історія Навчальний посібник К.: Знання-Прес [online] Режим доступу: https://tinyurl.com/ycqcp3h4 [Дата звернення 25 квітня 2018].

Lex Salica., XXXII, 1-2; LI,1-2; LIV, 1-3; XLI, 1-6. [Online]. Режим доступу: http://hist.msu.ru/ER/Etext/salic.htm [Дата звернення 25 квітня 2018]

Петрушенко, Л. 2012. Повседневная жизнь средневековой Европы. М.: Молодая гвардия.

Якобчук, В. П. ред. 2015. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. К.: Центр учбової літератури.