DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107729

ІНФОРМАЦІЙНА ПРИСУТНІСТЬ УРСР У СВІТІ В ДОБУ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1990 рр.)

Ольга Володимирівна Махно

Анотація


У статті аналізуються зміни державної інформаційної політики за до-
би Перебудови і Гласності, з’ясовуються особливості інформаційної при-
сутності України в світі.


Ключові слова


перебудова; УРСР; інформаційна політика; інформа- ційна присутність

Повний текст:

PDF

Посилання


Альманах визначних подій : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://calendate.com.ua/event/805

Блюм А. В. Закат Главлита: Как разрушалась система советской цензуры: документальная хроника 1985–1991 гг. : [Электронный ресурс] / Блюм А. В. — Режим доступа : http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/?id=3888

Блюм А. В. Советская цензура в эпоху тотального террора : [Электронный ресурс] / Блюм А. В. — Режим доступа : http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/total/?id=561

Вачнадзе Г. Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине / Вачнадзе Г. — М. : Книга и Бизнес, 1992. — 424 с.

Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ — II) : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://litopys.org.ua/encycl/euii251.htm

Закон СРСР Про пресу та інші засоби масової інформації // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1990. — № 26. — Ст. 492 : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v1552400–90

Інформаційна політика: Навч. посіб. для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів.—2-ге вид., стер. / Почепцов Г., Чукутс. А. — К. : Б/в, 2008. — 663 с.

Карпенко В. «Інформаційна політика та безпека» : [Електронний ресурс] / Карпенко В. — Режим доступу : http://ukrlife.org/main/karp/bezpeka.htm

Крисенко Д. «Медійний фронт «холодної війни»1980-х рр.»: [Електронний ресурс] / Крисенко Д. — Режим доступу : http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/9-krysenko.pdf

Нудный П. Н. Разработка и реализация информационной политики СССР (1964–1985 гг.) : [Электронный ресурс] / Нудный П. Н. —Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-1964-1985-gg#ixzz3Q5Usm9jXhttp://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-1964-1985-gg#ixzz3LsHsN83A

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 4605, оп. 1, спр. 257, арк. 12.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (Далі — ЦДАГО України), ф. 1, оп. 32, спр. 2374, арк. 7–15.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2375, арк. 28.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2375, арк. 140–145.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3376, арк. 33–39.

Штрале А. Закат цензуры в советской Латвии 1985–1990 : [Электронный ресурс] / Штарле А. — Режим доступа : http://opentextnn.ru/data/files/strale_sovlat.pdf