АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У 20–30-ті рр. ХХ ст.

Автор(и)

 • Тетяна Шевчук НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107681

Ключові слова:

антирелігійна політика, радянська влада, релігія, цер- ква, Україна

Анотація

У статті досліджено період становлення радянської релігійної
політики, який тривав з 1917 р. до початку 1940-х рр.

Посилання

 1. Акуленко В. Злочин проти пам’яті. Про нищення культурних цінностей на Україні (1927–1941 рр.) / Акуленко В. — К. : Знання, 1991. — 48 с.
 2. Бойко О. В. Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20–30 ті роки ХХ ст. (на матеріалах півдня України) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» / Бойко О. В. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с.
 3. Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки / Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. — К. : Либідь, 1991. — 344 с.
 4. Зякун А. Культурні цінності в державній політиці 20–30-х рр. ХХ ст.: від збереження до руйнації / А. Зякун // Світогляд — Філософія — Релігія. Збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 2. — С. 161–169.
 5. Ігнатуша О. Закриття церков і релігійна свідомість: 20–30-ті рр. ХХ ст. : [Електронний ресурс] / О. Ігнатуша // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. — Сер.: Історичне релігієзнавство. — 2009. — Вип. 1. — С. 75–86.
 6. Киридон А. М. Час випробувань: Держава, церква і суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років / Киридон А. М. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. — 384 с.
 7. Культурне будівництво в Українській РСР : у 2 т. — К. : Держполітвидав УРСР, 1959. — Т. 1 (1917–1941). — 1959. — 667 с.
 8. Лагодич М. Правове становище РПЦ в 1917–45 рр. / М. Лагодич // Богословський вісник: збірник наукових праць. — Чернівці, 2009. — Вип. 2. — С. 39–48.
 9. Лар’яновський І. С. Релігієзнавство. Конспект лекцій / Лар’янівський І. С. — Одеса : Одакс, 2006. — 57 с.
 10. Мартирологія Українських Церков : у 4 т. — Т. 1 : Українська Православна Церква. — Торонто; Балтимор : Смолоскип, 1987. — 1207 с.
 11. Мовчан О. Ставлення робітників УСРР до антирелігійної політики влади (початок 1930-х рр.) / О. Мовчан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.: Історія. — 2013. — Вип. 1.— С. 37–43.
 12. Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. — Ч. І. 1917 р.— середина 20-х років / Нестуля О. — К. : Вид. Інституту історії України НАН України, 1995. — 280 с.
 13. Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. — Ч. ІІ. Кінець 20-х— 1941 рр. / Нестуля О. — К. : Вид. Інституту історії України НАН України, 1995. — 216 с.
 14. О религии и церкви. Сборник высказываний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. — М. : Политиздат, 1977. — 144 с.
 15. Пащенко В. О. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20–30-х років / Пащенко В. О. — К. : Б. в., 1994. — 250 с.
 16. Поспеловский Д. Православная церковь в истории Руси, России и СССР. Учебное пособие / Поспеловский Д. — М. : Библейско-Богословский институт св. ап. Андрея, 1996. — 403 с.
 17. Слободянюк Э. П. Православие на Украине в 20-х — середине 30-х годов XX века : автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02 «Всеобщая история» / Слободянюк Э. П.— Львов, 1996. — 24 с.
 18. Тарас Я. Руйнування Української церкви — складова голодоморної стратегії : [Електрон ний ресурс] / Тарас Я. — Режим доступу : http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/zlocini-nkvd/rujnuvannaukraienskoiecerkviskladovagolodomornoiestrategiieavtortarasaroslav
 19. Щербаківський В. Деревляні церкви на Україні і їх типи / В. Щербаківський // Записки НТШ. — Т. LXXIV. — 1906. — 98 c.

Як цитувати

Шевчук, Т. (2017). АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У 20–30-ті рр. ХХ ст. Сторінки історії, (39). https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107681

Номер

Розділ

Статті